Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Звіти
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій створена у структурі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році в (Наказ ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №0-22 від 18 березня 2021 року).

Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій готує фахівців зі спеціальностей:

 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 181 «Харчові технології».

В структурі кафедри працює 17 викладачів, 2 працівники навчально-допоміжного складу.
При кафедрі функціонує лабораторія «Харчових технологій та ресторанного обслуговування». Окрім занять в аудиторних умовах, студенти отримують знання і практичний досвід від провідних практиків сфери гостинності та харчової промисловості безпосередньо у підприємствах готельно-ресторанного бізнесу міста Львова та Західного регіону України.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриПАНДЯК Ігор Григоровичв.о. завідувача кафедри
професорБОМБА Мирослав Ярославовичпрофесор
доцентБІЛЕЦЬКИЙ Мирослав Івановичдоцент
доцентВІВЧАРУК Ольга Миколаївнадоцент
доцентКУШНІРУК Галина Володимирівнадоцент
доцентМАЙКОВА Світлана Віталіївнадоцент
доцентМАСЛІЙЧУК Ольга Богданівнадоцент
доцентПЕТЛІН Ірина Володимирівнадоцент
доцентРУТИНСЬКИЙ Михайло Йосиповичдоцент
доцентУДУД Іванна Романівнадоцент
доцентЦИМБАЛА Ольга Стефанівнадоцент
доцентШАХ Андрій Євгеновичдоцент
старший викладачМАКСИМЕЦЬ Олександра Богданівнастарший викладач
асистентДОРОШ Юлія Степанівнаасистент
асистентЧАЙКА Ірина Мирославівнаасистент
лаборантМАКОГІН Ганна Василівналаборант
лаборантОСТРОВСЬКА Галина Василівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Rutynskyi M., Kushniruk H. (2022). European low-cost airlines in Ukraine: features of entry and consolidation in the national market. In Catenazzo G. (Ed). Challenges and Opportunities for Transportation Services in the Post-COVID-19 Era. Hershey, USA: IGI Global. Р. 104-139. DOI: 10.4018/978-1-7998-8840-6.ch006. URL: https://www.igi-global.com/chapter/european-low-cost-airlines-in-ukraine/303410.
 • Rutynskyi M., Kushniruk H. (2022). Restaurant industry in the tourist city of Eastern Europe: post-COVID-19 perspectives. The case of Lviv (Ukraine). In Borges A. et al. (Eds). Gastronomy, Hospitality, and the Future of the Restaurant Industry: Post-COVID-19 Perspectives. Hershey, USA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-9148-2 Online : https://www.igi-global.com/book/gastronomy-hospitality-future-restaurant-industry/275848
 • Максимець О.Б. Технології кондитерських виробів (торти, тістечка, цукерки): навч. посіб. / О.Б. Максимець, В.Л. Максимець. Київ : Видавець ФО-П Піча Ю.В., 2021, 168 с.
 • Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021, 304 с.
 • Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник : [для закладів вищої освіти] / В.Я. Брич, М.Й. Рутинський, Г.В. Кушнірук, Ю.С. Дорош та ін. / за заг. ред. д.е.н., проф. В.Я. Брича. – Київ : Ліра-К, 2020. – 484 с.
 • Островська Г.В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни«Економіка торгівлі» для студентів денної і заочної форми навчання галузі знань «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»  – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 25 с.
 • Островська Г.В. Економіка підприємств: методичні рекомендації і завдання  для практичних занять для студентів  бакалаврів галузі знань: 1401  Сфера обслуговування напрям  підготовки 6.140103 Туризм – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 96 с.
 • Островська Г.В. Економіка підприємств: методичні рекомендації і завдання для контрольних та індивідуальних науково-дослідних  робіт   для студентів  заочної форми навчання галузі знань 1401 Сфера обслуговування,  напряму підготовки, 6.140101 Готельно-ресторанна справа,  6.140103 Туризм   – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 32 с.
 • Островська Г.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: методичні рекомендації і завдання для контрольних та індивідуальних науково-дослідних  робіт   для студентів  заочної форми навчання  галузі знань  07 Управління та адміністрування, напряму підготовки 071 Облік і оподаткування (спеціалізація «Облік і фінанси підприємств сфери послуг») – Львів. – ЛІЕТ.2017– 32 с.
 • Островська Г.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: плани практичних занять для студентів    бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, спеціалізація «Облік і фінанси підприємств сфери послуг» – Львів. – ЛІЕТ. – 2018 – 52 с.
 • Островська Г.В. Економіка готельного та ресторанного бізнесу. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної та індивідуальної  роботи  для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» / Укладач Г.В. Островська. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 45с.
 • Рутинський М. Й. Менеджмент у туристичній і готельній індустрії: Курс лекцій. – Львів: Фенікс, 2007. – 81 с.
 • Рутинський М. Й. Організація сфери туристичних послуг: Курс лекцій. – Львів: Фенікс, 2007. – 88 с.
 • Мальська М., Худо В., Рутинський М., Грищук А. Магістерські та дипломні роботи: Методика організації наукових досліджень, рекомендації щодо написання та основні вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 39 с.
 • Рутинський М.Й. Рекреалогія з основами курортології. Частина І. Теоретичні засади. Частина ІІ. Курортологія : курс лекцій / За ред. М. Мальської. – Львів: Фенікс, 2004. – 68 с. + 94 с.
 • Рутинський М.Й. Організація спортивно-оздоровчого туризму : навч.-метод. матеріали. – Львів: Фенікс, 2002. – 44 с.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й. Планування діяльності туристичних підприємств: навчально-методичні матеріали. – Львів: Фенікс, 2003. – 59 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу». Методичні рекомендації  і завдання до виконання практичних, семінарських занять, контрольної та самостійної роботи, тести для самоконтролю знань, для студентів заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр», спеціальності1401 «Сфера обслуговування»   / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – 40 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу»: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів, заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр», спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 12 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання практичних занять для заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр»,спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 36 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання семінарських занять для студентів «магістр»,спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 16 с.
 • .«Організації готельного господарства» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до практичних занять для студентів  «бакалавр», спеціальності 1401 «Сфера обслуговування» / Укладач : І .Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017 – 95 с.
 • «Організації готельного господарства» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до семінарських занять для студентів «бакалавр»,  спеціальності1401 «Сфера обслуговування» »/ Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2017. – 21 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»   спеціальності : 241 Готельно-ресторанна справа / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2018. – 24 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студенті денної та заочної форм навчання «бакалавр»:    спеціальності:241 Готельно-ресторанна справа / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2018. – 37 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів  денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності : 241 Готельно-ресторанна справа  / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2019. – 24 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа. справа  / Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2019. – 37 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр» спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа/ Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 26 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»  спеціальності : 073 Менеджмент / Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 26 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання  контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр» спеціальності: 073 «Менеджмент» / Укладач : І .Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 40 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2020. – 39 с.
 • Маслійчук О.Б. Навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи та самоконтролю знань студентів з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ
 • Маслійчук О.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ.
 • Маслійчук О.Б. Лабораторний практикум до виконання лабораторно-практичних завдань з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ.

Дослідження

Кафедра розвиває такі наукові напрями досліджень:

 • теорія, методологія та методика гостинності;
 • готельний і ресторанний менеджмент;
 • міжнародний готельний і ресторанний бізнес;
 • управління корпоративними формами у готельному і ресторанному бізнесі;
 • впровадження інноваційних підходів у сфері готельної та ресторанної індустрії;
 • удосконалення технологій харчової продукції підвищеної біологічної цінності з оздоровчо-профілактичними властивостями на базі нетрадиційної сировини;
 • екологічно чисте довкілля як важливий чинник виробництва продуктів оздоровчого спрямування та здоров’я людини;
 • розробка наукових основ технологій виготовлення традиційних національних страв галицького регіону та їх адаптація до сучасних вимог готельно-ресторанного бізнесу;
 • екологічні засади забезпечення якості та безпечності продуктів харчування, екологія харчування;
 • актуальні питання впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в підприємствах ресторанного господарства;
 • фізична рекреація як засаднича основа розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів Карпатського регіону.

Звіт виконувача обов’язків завідувача кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка к. геогр. н., доц. Пандяка І. Г. Завантажити

ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка на 2022-2027 рр. Завантажити

Вітання з нагоди обрання завідувачів кафедр географії України, туризму, готельно-ресторанної справи та харчових технологій

23.06.2022 | 10:42

22 червня 2022 року відбулося засідання Вченої ради ЛНУ ім. І. Франка, на якій шляхом таємного голосування було обрано на посади завідувачів кафедр. Завідувачем кафедри географії України оборано доктора географічних наук, професора Лозинського Романа Мар’яновича; завідувачем кафедри туризму – доктора економічних наук професора Мальську Марту Пилипівну; завідувачем кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій – кандидата географічних наук, доцента Пандяка Ігора Григоровича.
Новообрані завідувачі кафедр – справжні професіонали своєї справи, фахівці з великим практичним досвідом, що постійно збагачують наукову спадщину університету...

Читати »

Звіт в.о. завідувача кафедри Ігоря Пандяка та програмні цілі та завдання кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій на 2022-2027 рр.

19.06.2022 | 18:19

Звіт виконувача обов’язків завідувача кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка к. геогр. н., доц. Пандяка І. Г. Завантажити
Програмні цілі та завдання кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка на 2022-2027 рр. Завантажити

Читати »

Участь доцентки кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Галини Кушнірук у Міжнародній науково-практичній конференції “Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4”

14.06.2022 | 12:03

2 червня 2022 р. к. е. н., доц. Кушнірук Г. В. взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4” (“Improvement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries V-4”), яка відбулась на базі Львівського національного університету природокористування. Доцентка представила доповідь на актуальну тему “Перспективи розвитку глемпінгу у сільських територіях України”.
Доповіді учасників...

Читати »

Оголошення