Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Звіти
 • Новини

Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій створена у структурі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році в (Наказ ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №0-22 від 18 березня 2021 року).

Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій готує фахівців зі спеціальностей:

 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 181 «Харчові технології».

В структурі кафедри працює 17 викладачів, 2 працівники навчально-допоміжного складу.
При кафедрі функціонує лабораторія «Харчових технологій та ресторанного обслуговування». Окрім занять в аудиторних умовах, студенти отримують знання і практичний досвід від провідних практиків сфери гостинності та харчової промисловості безпосередньо у підприємствах готельно-ресторанного бізнесу міста Львова та Західного регіону України.

Співробітники

завідувачПАНДЯК Ігор Григоровичзавідувач
професорБОМБА Мирослав Ярославовичпрофесор
доцентБІЛЕЦЬКИЙ Мирослав Івановичдоцент
доцентВІВЧАРУК Ольга Миколаївнадоцент
доцентКУШНІРУК Галина Володимирівнадоцент
доцентМАЙКОВА Світлана Віталіївнадоцент
доцентМАСЛІЙЧУК Ольга Богданівнадоцент
доцентПЕТЛІН Ірина Володимирівнадоцент
доцентПОДВІРНА Христина Євгенівнадоцент
доцентУДУД Іванна Романівнадоцент
доцентФЕДИНА Лариса Олександрівнадоцент
доцентЦИМБАЛА Ольга Стефанівнадоцент
старший викладачМАКСИМЕЦЬ Олександра Богданівнастарший викладач
асистентДОРОШ Юлія Степанівнаасистент
асистентЧАЙКА Ірина Мирославівнаасистент
лаборантМАКОГІН Ганна Василівналаборант
лаборантОСТРОВСЬКА Галина Василівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Петлін І.В. Економіка готельного та ресторанного бізнесу. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання / І.В. Петлін . – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – 26 с.
 • Бомба М.Я. Екологічність і безпечність продуктів харчування: навч. посібн. – Львів: СПОЛОМ, 2022. – 204с.
 • Кушнірук Г.В., Дорош Ю.С. Організація туризму. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Г.В.Кушнірук, Ю.С.Дорош. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2021. – 36 c.
 • Кушнірук Г.В. Економіка туризму. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт для студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Г.В.Кушнірук. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2021. – 36 c.
 • 3. Кучинська І. В., Кушнірук Г. В., Безручко Л. С., Клапчук О. О., Лозинський Р. М., Цимбала О. С., Білоцерківська Т. М. Методичні вказівки для розробки туристичних продуктів (за видами туризму). – Львів: ЛІЕТ, 2012. – 58 с.
 • «Світовий ринок готельно-ресторанних послуг». Методичні рекомендації  і завдання до виконання самостійної роботи, тести для самоконтролю знаньдля студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальностей 241, 242, 181 / Укладач : Х.Є. Подвірна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2022. – 40 с.
 • «Дизайн об’єктів ГРГ». Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів, заочної та денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності спеціальностей 241, 242  / / Укладач : Х.Є. Подвірна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2022. – 40 с.
 • «Дизайн об’єктів ГРГ». Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання практичних занять для заочної та денної форми навчання студентів освітнього рівня «бакалавр», спеціальності спеціальностей 241, 242  / / Укладач : Х.Є. Подвірна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2022. – 40 с.
 • Rutynskyi M., Kushniruk H. (2022). European low-cost airlines in Ukraine: features of entry and consolidation in the national market. In Catenazzo G. (Ed). Challenges and Opportunities for Transportation Services in the Post-COVID-19 Era. Hershey, USA: IGI Global. Р. 104-139. DOI: 10.4018/978-1-7998-8840-6.ch006. URL: https://www.igi-global.com/chapter/european-low-cost-airlines-in-ukraine/303410.
 • Rutynskyi M., Kushniruk H. (2022). Restaurant industry in the tourist city of Eastern Europe: post-COVID-19 perspectives. The case of Lviv (Ukraine). In Borges A. et al. (Eds). Gastronomy, Hospitality, and the Future of the Restaurant Industry: Post-COVID-19 Perspectives. Hershey, USA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-9148-2 Online : https://www.igi-global.com/book/gastronomy-hospitality-future-restaurant-industry/275848
 • Максимець О.Б. Технології кондитерських виробів (торти, тістечка, цукерки): навч. посіб. / О.Б. Максимець, В.Л. Максимець. Київ : Видавець ФО-П Піча Ю.В., 2021, 168 с.
 • Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021, 304 с.
 • Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник : [для закладів вищої освіти] / В.Я. Брич, М.Й. Рутинський, Г.В. Кушнірук, Ю.С. Дорош та ін. / за заг. ред. д.е.н., проф. В.Я. Брича. – Київ : Ліра-К, 2020. – 484 с.
 • Бомба М.Я.,Вівчарук О.М., Джурик Н.Р.-Й., Майкова С.В., Шах А.Є.Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» (денна та заочна форми навчання). – Львів: ЛІЕТ, 2019.- 74 с;
 • Бомба М.Я. Екологія // Методичні рекомендації для вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з галузей знань: 29 Міжнародні відносини, спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини; 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування. – Львів: ЛІЕТ, 2018. -27с.
 • Бомба М.Я.,Майкова С.В., Джурик Н.Р.-Й., Сусол Н.Я., Шах А.Є.Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» галузі 18 «Виробництво і технології», 181 Харчові технології (ОПП «Технології оздоровчого та профілактичного харчування», ОПП «Технології в ресторанному господарстві .–Львів:ЛІЕТ,2018.– 40 с;
 • Островська Г.В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни«Економіка торгівлі» для студентів денної і заочної форми навчання галузі знань «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»  – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 25 с.
 • Островська Г.В. Економіка підприємств: методичні рекомендації і завдання  для практичних занять для студентів  бакалаврів галузі знань: 1401  Сфера обслуговування напрям  підготовки 6.140103 Туризм – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 96 с.
 • Островська Г.В. Економіка підприємств: методичні рекомендації і завдання для контрольних та індивідуальних науково-дослідних  робіт   для студентів  заочної форми навчання галузі знань 1401 Сфера обслуговування,  напряму підготовки, 6.140101 Готельно-ресторанна справа,  6.140103 Туризм   – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 32 с.
 • Островська Г.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: методичні рекомендації і завдання для контрольних та індивідуальних науково-дослідних  робіт   для студентів  заочної форми навчання  галузі знань  07 Управління та адміністрування, напряму підготовки 071 Облік і оподаткування (спеціалізація «Облік і фінанси підприємств сфери послуг») – Львів. – ЛІЕТ.2017– 32 с.
 • Островська Г.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: плани практичних занять для студентів    бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, спеціалізація «Облік і фінанси підприємств сфери послуг» – Львів. – ЛІЕТ. – 2018 – 52 с.
 • Островська Г.В. Економіка готельного та ресторанного бізнесу. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної та індивідуальної  роботи  для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» / Укладач Г.В. Островська. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 45с.
 • Бомба М.Я., Паньків Н.Є., Шувар Н.М., КучинськаІ.В. Екологія // Мет. рек. для виконання практичних завдань з дисципліни студентами денної та заочної форм навчання, галузь знань: 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, напрям підготовки: 6.051701 Харчові технології та інженерія, галузь знань: 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки: 6.140101 Готельно-ресторанна справа, 6.140103 Туризм, галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво, напрям підготовки: 6.030503 Міжнародна економіка, 6.030509 Облік і аудит, 6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво. – Львів,: ЛІЕТ, 2015. – 38 с;
 • Бомба М.Я. , Паньків Н.Я., Шувар Н.М. Практикум з екології: навч. посібн.- Львів: Ліга-Прес 2015. – 132с;
 • Бомба М.Я. , Паньків Н.Я., Шувар Н.М. Екологія// Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами денної та заочної форми навчання з галузей знань: 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», 1401 «Сфера обслуговування», і 0305 «Економіка та підприємництво». –Львів: ЛІЕТ, 2015. – 48 с;
 • Бомба М.Я., Паньків Н.Я., ШуварН.М. Екологія // Методичні рекомендації до організації індивідуальної та наукової робіт з дисципліни студентів денної та заочної форм навчання з галузей знань: 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», 1401 «Сфера обслуговування», і 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛІЕТ, 2015. – 44 с;
 • Бомба М.Я., Лотоцька-Дудик У.Б., Івашків Л.Я., Шах А.Є., Макогін Г.В. // Методичні рекомендації щодо заготівлі, висушування і зберігання лікарської сировини для забезпечення функціонування фіто-бару ЛІЕТ. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – 23с.
 • Рутинський М. Й. Менеджмент у туристичній і готельній індустрії: Курс лекцій. – Львів: Фенікс, 2007. – 81 с.
 • Рутинський М. Й. Організація сфери туристичних послуг: Курс лекцій. – Львів: Фенікс, 2007. – 88 с.
 • Мальська М., Худо В., Рутинський М., Грищук А. Магістерські та дипломні роботи: Методика організації наукових досліджень, рекомендації щодо написання та основні вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 39 с.
 • Рутинський М.Й. Рекреалогія з основами курортології. Частина І. Теоретичні засади. Частина ІІ. Курортологія : курс лекцій / За ред. М. Мальської. – Львів: Фенікс, 2004. – 68 с. + 94 с.
 • Рутинський М.Й. Організація спортивно-оздоровчого туризму : навч.-метод. матеріали. – Львів: Фенікс, 2002. – 44 с.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й. Планування діяльності туристичних підприємств: навчально-методичні матеріали. – Львів: Фенікс, 2003. – 59 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу». Методичні рекомендації  і завдання до виконання практичних, семінарських занять, контрольної та самостійної роботи, тести для самоконтролю знань, для студентів заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр», спеціальності1401 «Сфера обслуговування»   / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – 40 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу»: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів, заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр», спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 12 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання практичних занять для заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр»,спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 36 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання семінарських занять для студентів «магістр»,спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 16 с.
 • .«Організації готельного господарства» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до практичних занять для студентів  «бакалавр», спеціальності 1401 «Сфера обслуговування» / Укладач : І .Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017 – 95 с.
 • «Організації готельного господарства» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до семінарських занять для студентів «бакалавр»,  спеціальності1401 «Сфера обслуговування» »/ Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2017. – 21 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»   спеціальності : 241 Готельно-ресторанна справа / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2018. – 24 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студенті денної та заочної форм навчання «бакалавр»:    спеціальності:241 Готельно-ресторанна справа / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2018. – 37 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів  денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності : 241 Готельно-ресторанна справа  / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2019. – 24 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа. справа  / Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2019. – 37 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр» спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа/ Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 26 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»  спеціальності : 073 Менеджмент / Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 26 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання  контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр» спеціальності: 073 «Менеджмент» / Укладач : І .Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 40 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2020. – 39 с.
 • Маслійчук О.Б. Навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи та самоконтролю знань студентів з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ
 • Маслійчук О.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ.
 • Маслійчук О.Б. Лабораторний практикум до виконання лабораторно-практичних завдань з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ.

Дослідження

Кафедра розвиває такі наукові напрями досліджень:

 • теорія, методологія та методика гостинності;
 • готельний і ресторанний менеджмент;
 • міжнародний готельний і ресторанний бізнес;
 • управління корпоративними формами у готельному і ресторанному бізнесі;
 • впровадження інноваційних підходів у сфері готельної та ресторанної індустрії;
 • удосконалення технологій харчової продукції підвищеної біологічної цінності з оздоровчо-профілактичними властивостями на базі нетрадиційної сировини;
 • екологічно чисте довкілля як важливий чинник виробництва продуктів оздоровчого спрямування та здоров’я людини;
 • розробка наукових основ технологій виготовлення традиційних національних страв галицького регіону та їх адаптація до сучасних вимог готельно-ресторанного бізнесу;
 • екологічні засади забезпечення якості та безпечності продуктів харчування, екологія харчування;
 • актуальні питання впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в підприємствах ресторанного господарства;
 • фізична рекреація як засаднича основа розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів Карпатського регіону.

Звіт виконувача обов’язків завідувача кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка к. геогр. н., доц. Пандяка І. Г. Завантажити

ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка на 2022-2027 рр. Завантажити

7-8 лютого 2023 р. відбудеться Звітна наукова конференція географічного факультету

06.02.2023 | 16:49

Шановні колеги!
7-8 лютого відбудеться Звітна наукова конференція географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Засідання проводяться в очному режимі із дотриманням  умов воєнного стану і карантинного режиму (допускається змішана форма за поважних обставин).

Покликання на конференцію:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amifCOYqVcrBlaoh31R1i1tq1oYVgPsLirrWZ6PhCSl41%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca010228-5a36-44d7-935a-7773350f3d02&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Завантажити програму конференції

 
СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК
Аудиторія 69, вул. Дорошенка 41
 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.
Секретар секції – доц. Тиханович Є.Є.
П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Підсумки наукової роботи географічного факультету...

Читати »

Міжнародний науковий круглий стіл «Розумне споживання в ресторанній індустрії» («Sustainable consumption in restaurant industry»)

27.01.2023 | 16:39

25 січня 2023 р. представники кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій – доц. Кушнірук Г.В., доц. Майкова С.В., доц. Маслійчук О.Б. та старший викладач Максимець О.Б. долучилися до роботи Міжнародного наукового круглого столу «Розумне споживання в ресторанній індустрії» («Sustainable consumption in restaurant industry») на запрошення колег із кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ім. В.Ф. Доценка Національного університету харчових технологій.
У рамках семінару заслухали доповіді – Софії Кьоніг (компанія «BÜCHI Labortechnik AG», Швейцарія), Марка Юкіч...

Читати »

26 січня 2023 року магістрам географічного факультету вручено дипломи

26.01.2023 | 23:47

26 січня 2023 р. в Актовій залі університету відбулось вручення дипломів випускникам магістратури географічного факультету. З привітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку проф. Володимир Качмар, декан факультету доц. Володимир Біланюк та завідувач кафедри туризму проф. Марта Мальська. Складність сьогодення засвідчила важливість формування справжніх патріотів, порядних громадян та професіоналів своєї справи. Бажаємо випускникам пронести ці чесноти впродовж всього життя.
Автор фото Олег Вівчарик.
Більше фото на файлообміннику (2,4 ГБ, до 1 лютого) https://fex.net/uk/s/zrbae92

Світлини: Олег Вівчарик

Читати »

Відбувся захист курсових робіт магістрів денної форми навчання ОПП «Готельно-ресторанна справа»

04.01.2023 | 13:30

03 січня 2023р. на кафедрі готельно-ресторанної справи та харчових технологій відбувся публічний захист курсових робіт магістрів І курсу денної форми навчання ОПП «Готельно-ресторанна справа». Захід відбувся в онлайн форматі за допомогою комунікаційної платформи Zoom при комісії у складі зав. кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій доц. Пандяка І.Г., проф. Бомби М. Я., гаранта ОПП «Готельно-ресторанна справа» для другого (магістерського) рівня вищої освіти доц. Кушнірук Г.В.
Курсова робота є невід’ємною частиною підготовки фахівців спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, передбачена навчальним планом та графіком...

Читати »

Участь викладачів кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій у вебінарі «Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення»

30.12.2022 | 21:01

6 грудня 2022 р. викладачі кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій прослухали вебінар «Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення». У заході взяли участь завідувач кафедри доц. Пандяк І.Г., гарант ОПП «Готельно-ресторанна справа» для другого (магістерського) рівня вищої освіти доц. Кушнірук Г.В., гарант ОПП «Харчові технології» доц. Майкова С.В., доц. Маслійчук О. Б., доц. Петлін І.В., доц. Удуд І.Р., доц. Подвірна Х.Є., асистентка Дорош Ю.С.
Вебінар провела керівниця Центру забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка...

Читати »