Паук Оксана Євгеніївна

Посада: старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: oksana.pauk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • інновації в готельній індустрії України та світу, перспективи їх розвитку;
 • інвестування готельної індустрії України.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

 • Паук О.Є. Організація готельного господарства. Практикум [Текст]: навчальний посібник для студентів ВНЗ / Укл. Миськів Г.В., Паук О.Є., Удуд І.Р./ – Львів, ЛІЕТ, 2017. – 184 с.
 • Ідентифікування потенціалу реорганізаційної структури управління підприємством: [монографія] / за заг.ред.В.Я. Швеця, В.М. Соловйова.– Черкаси: Черкаський національний університет ім..Б.Хмельницького, 2013. – 360с. / О.Є. Паук, Н.Г. Георгіаді, Р.Б. Вільгуцька // Наукові засади формування та використання економічного потенціалу. – С. 63-73.
 • Метод оцінювання ефективності бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: [монографія] / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с. / О.Є. Паук, Н.Ю. Мирощенко,    Я.С. Богів // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку. – 172-183С.

Статті та матеріали конференцій

 • Pauk О. Lviv’ hospitality service: nowadays reality. Світ наукових досліджень. Випуск 27: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 22-23 лютого 2024 р.) / за ред. : О. Патряк та ін. ГО “Наукова спільнота”, WSZIA w Opolu. Тернопіль: ФО- П Шпак В.Б. 2024.-c. 14-16 (18год.,0,6 ECTS)
 • Паук О.Є. Revenue management: ключ до ефективної діяльності готельного підприємства. Проблеми і перспективи економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 12 груд. 2023 р. : у 2 ч. : Ч. 1 / [редкол. : А. А. Тихий, В. В. Зайченко, Н. С. Шалімова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2023. – c.84-85.
 • Паук О.Є. Сучасні проблеми розвитку готельного бізнесу / Оксана Паук //Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (06 жовт. 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – с. 105-108. –  Режим доступу: https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/trends/article/view/1335
 • Паук О.Є. Сучасний стан та перспективи інвестування засобів розміщення України/О.Є.Паук.// Тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”(випуск 44). – Тернопіль, 2019.- 123с.- с.52-54. – Режим доступу: http://www.konferenciaonline.org.ua/data/downloads/file_1638480225.pdf
 • Паук О.Є. Сучасний стан готельної індустрії м.Львова./О.Є.Паук// Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» – Київ, 2017.- 392с.- с.150-154.- Режим доступу: https://fgritb.knukim.edu.ua/home/konferencii.html
 • Паук О.Є. Інноваційні напрями розвитку готельного господарства України: екологізація засобів розміщення/ О.Є. Паук// Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник» НЛТУ.- Львів, 2016.-№26.2.- с.29-32 ( Index Copernicus) – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/pauk2.htm
 • Паук О.Є. Сучасні тенденції розвитку готельної індустрії в умовах глобалізації/О.Є.Паук// Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку». – Умань, 2015.- 265с. – с.150-152.
 • Паук О.Є. Обґрунтування прийняття і реалізації корегування рішень щодо реалізації підприємством стратегій інвестування / О.Є. Паук // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір». – Львів, 2014. – С. 25.
 • Паук О.Є. Обґрунтування прийняття і реалізації коригувальних рішень щодо реалізації підприємствами стратегій інвестування / О.Є.Паук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – № 1 (105). – С. 154-160. -Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_21
 • Pauk O. Method of choosing vectors for investment strategies implementation / Pauk, N. Baydala,S. Kniaz // An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modeling processes.-Lublin, Rzeszow – 2013. Vol. 2. No. 4. Р. 3-9. – Режим доступу : https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/9bff6479-d6ea-4b31-9443-317cb6b4b8fd/content
 • Паук О.Є. Визначення рівня інноваційності високотехнологічної продукції підприємства / О.Є. Паук, Н.Ю. Мирощенко, Я.С. Богів // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах». – Ялта, Макіївка, 2013. – 364с. – С. 98-99.
 • Паук О.Є. Метод оцінювання інноваційних рішень щодо підвищення рівня соціально – економічного розвитку підприємства на засадах лізингу / Н.Ю. Мирощенко, О.Є. Паук, В.П. Залуцький // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 252с. – С. 169-171. – Режим доступу :
 • Паук О.Є. Комерціалізація інноваційної продукції підприємства: метод оцінювання / Н.Ю. Мирощенко, О.Є. Паук, В.П. Залуцький // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ України. – 2012. Вип. 3(39). – С. 80-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2012_3_14
 • Паук О.Є. Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств:складові елементи та особливості їхньої взаємодії / Я.С. Богів, Н.Ю. Мирощенко, О.Є. Паук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга» – 2012. – №4. – С. 193-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_4_25
 • Паук О.Є. Сучасний стан реалізації підприємствами стратегій інвестування / В.В. Козик, О.Є. Паук, Н.Ю. Мирощенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації». – Дніпропетровськ, 2012.– 125с. – С. 65-68.
 • Паук О.Є. Фактори,які впливають на комерціалізацію інноваційної продукції підприємства / В.В. Козик, Н.Ю. Мирощенко, О.Є. Паук // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації». – Сімферополь, 2012. –336с. – С. 203-205.
 • Паук О.Є. Фактори, які впливають на сучасний стан реалізації підприємствами стратегій інвестування / В.В. Козик, Н.Ю. Мирощенко, О.Є. Паук // Матеріали II Всеукраїнського семінару молодих учених та студентів «Участь України у глобалізаційних процесах». – Сімферополь, 2012. –420с. – С. 201-204.
 • Паук О.Є. Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії / Я.С. Богів, Н.Ю. Мирощенко, О.Є. Паук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга» – 2012. – №4. –  С. 193-203.
 • Паук О.Є. Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії / Я.С. Богів, Н.Ю. Мирощенко, О.Є. Паук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга» – 2012. – №4. –  С. 193-203.
 • Паук О.Є. Підвищення соціально-економічного розвитку (СЕР) підприємства на засадах використання лізингу / В.П. Залуцький,    О.Є. Паук, Н.Ю. Мирощенко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки і менеджменту». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 724с. – С. 370-372.
 • Паук О.Є. Проблеми забезпечення економічної ефективності стратегій інвестування підприємств / О.Є. Паук, Н.Ю. Мирощенко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети». – Донецьк, 2011. – 308с. – С. 266-268.
 • Паук О.Є. Стратегіїї здійснення інвестицій: технології формування і реалізації / О.Є Паук, Н.Ю. Мирощенко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські інновації теорія та практика». – Тернопіль, 2011. – 238с. – С. 159-162.
 • Паук О.Є. Стратегії інвестування: сутність і умови реалізації / О.Є. Паук, Н.Ю. Мирощенко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 456с. – С.338-340.
 • Паук О.Є. Класифікація стратегій інвестування як складова логістичної системи підприємства / О.Є.Паук, В.В.Козик // Тези доповідей VII міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010.–590с. – С.256-257.
 • Паук О.Є. Стратегія інвестування промислових підприємств / О.Є. Паук // Науковий вісник НЛТУ: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.12. – С. 225-229. – Режим доступу: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_12/index.htm
 • 24. Паук О.Є. Технології формування і реалізації підприємствами стратегій інвестування / О.Є. Паук // Інвестиції: практика та досвід. – Київ «ДКС центр». – 2010. – № 23. – С.18-21 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_23_6

Біографія

Народилася 14 червня 1984 року у Львові.
1991-2001 рр. – навчалася у СШ№ 76 ім. В.Стуса м. Львова;
2001-2006 рр. – навчалася у Національному університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Прикладна лінгвістика»;
2004-2007 рр. – навчалася у Львівському інституті економіки і туризму, спеціальність менеджмент готельного господарства та туризму;
2007-2010 рр. – працювала в ГНК «Гетьман» на посаді спеціаліста з маркетингу та бронювання;
2010-2015 рр. – здобувач кафедри економіки підприємств та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»
У 2015 р. захистила дисертацію за спеціальністю «економіка та управління підприємствами» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук;
2010-2021 рр. – працювала викладачем кафедри туризму та готельного господарства у Львівському інститути економіки і туризму;
З 2021 по теперішній час – старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Паук О.Є. Організація готельного господарства. Практикум [Текст]: навчальний посібник для студентів ВНЗ / Укл. Миськів Г.В., Паук О.Є., Удуд І.Р./ – Львів, ЛІЕТ, 2017. – 184 с.
 • Ідентифікування потенціалу реорганізаційної структури управління підприємством: [монографія] / за заг.ред.В.Я. Швеця, В.М. Соловйова.– Черкаси: Черкаський національний університет ім..Б.Хмельницького, 2013. – 360с. / О.Є. Паук, Н.Г. Георгіаді, Р.Б. Вільгуцька // Наукові засади формування та використання економічного потенціалу. – С. 63-73.
 • Метод оцінювання ефективності бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: [монографія] / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с. / О.Є. Паук, Н.Ю. Мирощенко,    Я.С. Богів // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку. – 172-183С.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!