Аспірант

На географічному факультеті проводиться навчання у аспірантурі за спеціальністю 103 Науки про Землю (географія) за такими спеціалізаціями:  фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; економічна та соціальна географія; геоморфологія та палеогеографія, біогеографія та географія грунтів; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Інформація про умови вступу до аспірантури на сайті Відділу аспірантури та докторантури.

 

 

Освітньо-наукові програми:

Загальна характеристика освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії чинна у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Науковий ступінь: доктор філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю.

Нормативний термін навчання: чотири роки.

Форма навчання: очна (денна, вечірня), заочна

Виконання освітньо-наукової програми є необхідною умовою академічної підготовки фахівця кваліфікації доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю.

Програма встановлює:

 • нормативний зміст навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, обсяг і рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики “доктор філософії” з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю;
 • перелік навчальних дисциплін підготовки доктора філософії;
 • термін навчання.

Програма призначена для сертифікації доктора філософії та атестації випускника аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зміст освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових:

 • Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за відповідною спеціальністю і яка містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного вибору аспіранта, розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності.
 • Науково-дослідна робота.
 • Підготовка та захист дисертаційної роботи.

Програмні компетентності випускника аспірантури

У результаті навчання в аспірантурі здобувач повинен здобути компетентності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної практики, які включають:

 • Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей (Знання та розуміння / Knowledge and understanding).
 • Розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та /або професійну практику, і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем (Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding).
 • Критичний аналіз, оцінка та синтез нових і складних ідей (Формування тверджень / Making judgements).
 • Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та /або професійної діяльності (Комунікативні навики / Communication skills).
 • Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їхньої реалізації. Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальність за навчання інших (Навики навчання / Learning skills).

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма

Робочі навчальні плани:

Робочі навчальні плани

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Навчальні плани:

Навчальні плани

очна ф. н.

заочна ф. н.

Навчальні дисципліни:

Дисципліни вільного вибору аспіранта

Група 1

Група 2

Група 3

Загальнонаукові компетентності

 • Педагогіка вищої школи
 • Методологія підготовки наукової публікації
 • Психологія вищої школи
 • Підготовка науково-інноваційного проекту
 • Інформаційні технології та програмування
 • Інтелектуальна власність і трансфер технологій
 • Інновації та підприємство

Переліки питань для підготовки до вступу в аспірантуру

 • за спеціальністю 11.00.11. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
 • за спеціальністю 11.00.02. Економічна та соціальна географія
 • за спеціальністю 11.00.05. Біогеографія і географія ґрунтів
 • за спеціальністю 11.00.01. Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів
 • за спеціальністю 11.00.04. Геоморфологія і палеогеографія