Аспірантура, докторантура

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Львівського національного університету імені Івана Франка

у 2019 році

         Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2016 року № 707 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266; зі змінами затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України  № 674 від 27 вересня 2016 року та № 53 від 1 лютого 2017 року):

Шифр спеціальності Назва спеціальності
015 Професійна освіта (за спеціальностями)
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймають громадян України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 09 серпня по 23 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.

Вступні випробування проводять з 30 серпня по 6 вересня.

 

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури надіслати на електронну пошту: (dep@lnu.edu.ua);
 4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).
 6. Фотокартка розміром 3×4 см;
 7. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

 

Вступники до аспірантури проходять співбесіду на факультеті (протокол подають у відділ аспірантури та докторантури), після чого складають вступні іспити з:

 • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;
 • філософії – в обсязі відповідної навчальної програми;
 • іноземної мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія до аспірантури Університету за результатами співбесіди вступника на факультеті, розгляду поданих наукових праць і реферату з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до аспірантури Університету до вступних іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: “֊відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Зарахування вступників відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами трьох вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці).

Оцінка “незадовільно” з будь-якого вступного іспиту або за реферат (наукові праці) є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань як за рахунок коштів державного бюджету України, так і за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. Оцінка “задовільно” за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у зарахуванні вступника до аспірантури на всі форми навчання.

У випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на певну спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступнику, який:

 • отримав вищу оцінку за іспит зі спеціальності;
 • має публікації за обраною спеціальністю (з врахуванням рейтингу видання);
 • виступив на міжнародних наукових конференціях з відповідного фаху;
 • є переможцем чи призером міжнародних конкурсів студентських наукових робіт;
 • має диплом переможця чи призера міжнародних студентських олімпіад з відповідного фаху;
 • виступив на всеукраїнських наукових конференціях з відповідного фаху;
 • є переможцем чи призером всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;
 • має диплом переможця чи призера всеукраїнської студентської олімпіади з відповідного фаху;
 • має ступінь магістра.

Вступникам, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення), може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах договору.

 

 

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених Університетом з фізичними та/або юридичними особами.

 

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури – на електронному носії. Мову написання реферату узгоджують з майбутнім науковим керівником.
 4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).
 6. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
 7. Медична довідка і довідка на СНІД.
 8. Копія паспорта.

Особу, яка подає до вступу до аспірантури диплом, виданий іноземним закладом вищої освіти, допускають до вступних випробовувань нарівні з іншими вступниками.

Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюють на засіданні Приймальної комісії до аспірантури Університету та оформлюють протоколом. На підставі рішення приймальної комісії Ректор Університету видає наказ.

Початок навчання в аспірантурі – 12 вересня.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Прийом до докторантури Університету за очною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр спеціальності Назва спеціальності
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія (тільки на умовах договору)
054 Соціологія (тільки на умовах договору)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
081 Право
091 Біологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
113 Прикладна математика

Підготовка в докторантурі Університету здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між закладами вищої освіти та науковими установами, у яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей.

До докторантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних і вітчизняних фахових журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Заяви про прийом до докторантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 1 серпня по 14 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до докторантури працює.
 3. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі вступу кандидата до докторантури.
 4. Список опублікованих наукових праць, завірений вченим секретарем Університету.
 5. Витяг із засідання Вченої ради факультету про рекомендацію вступника до докторантури та затвердження теми його докторської дисертації.
 6. Засвідчена копія диплома доктора філософії (кандидата наук).
 7. Осіб, які здобули відповідну освіту (науковий ступінь) за кордоном, допускають до вступу до докторантури нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру, Вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
 8. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
 9. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Рішення про зарахування до докторантури ухвалюють на засіданні Вченої ради Університету та оформлюють протоколом. На підставі рішення Вченої ради ректор Університету видає наказ.

Зарахування до докторантури проводиться з 1 вересня.

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

Більше інформації на сайті Відділу аспірантури та докторантури

 

 

 

Навчальний план на 2016/2017 н.р. денна форма

Навчальний план на 2016/2017 н.р. заочна форма

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Львівського національного університету імені Івана Франка

у 2016 році

 

Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр спеціальності Назва спеціальності
015 Професійна освіта
025 Музичне мистецтво
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
056 Міжнародні економічні відносини
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
082 Міжнародне право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймають громадян України, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” або “спеціаліст”.

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у Відділі аспірантури та докторантури (к. 210, вул. Університетська, 1) з 15 серпня по 26 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.

Вступні випробування проводять з 30 серпня по 6 вересня.

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Протокол співбесіди вступника на факультеті.
 3. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює.
 4. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у Відділ аспірантури і докторантури – на електронному носії.
 5. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 6. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).
 7. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
 8. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для очної форми навчання).

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з:

 • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;
 • філософії – в обсязі відповідної навчальної програми;
 • іноземної мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія до аспірантури Університету за результатами співбесіди вступника на факультеті, розгляду поданих наукових праць та реферату з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до аспірантури Університету до вступних іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: “֊відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Зарахування вступників відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами трьох вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці).

Оцінка “задовільно” за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у зарахуванні вступника до аспірантури на всі форми навчання, оцінка “незадовільно” з будь-якого вступного іспиту або за реферат (наукові праці) є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань як за рахунок коштів державного бюджету України, так і за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

У випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на певну спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступнику, який:

 • отримав вищу оцінку за іспит зі спеціальності;
 • має публікації за обраною спеціальністю (з врахуванням рейтингу видання);
 • виступив на міжнародних наукових конференціях з відповідного фаху;
 • є переможцем чи призером міжнародних конкурсів студентських наукових робіт;
 • має дипломи переможця чи призера міжнародних студентських олімпіад з відповідного фаху;
 • виступив на всеукраїнських наукових конференціях з відповідного фаху;
 • є переможцем чи призером всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;
 • має дипломи переможця чи призера всеукраїнської студентської олімпіади з відповідного фаху;
 • має ступінь магістра.

Вступникам, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах контракту.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених Університетом з юридичними чи фізичними особами.

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у Відділ аспірантури і докторантури – на електронному носії. Мову написання реферату узгоджують з майбутнім науковим керівником.
 4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра).
 6. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
 7. Медична довідка і довідка на СНІД.

Особу, яка подає до вступу до аспірантури диплом, виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускають до вступних випробовувань нарівні з іншими вступниками. Зарахування такого вступника здійснюють в разі успішного складення ним вступних випробовувань та прийняття Вченою радою Університету рішення про визнання його диплома.

Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюють на засіданні Приймальної комісії до аспірантури Університету та оформлюють протоколом. На підставі рішення приймальної комісії ректор Університету видає наказ.

Початок навчання в аспірантурі – 12 вересня.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії аспірант подає особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Прийом до докторантури Університету за очною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр спеціальності Назва спеціальності
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
056 Міжнародні економічні відносини
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
081 Право
091 Біологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
113 Прикладна математика

Підготовка в докторантурі Університету здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між вищими навчальними закладами та науковими установами, у яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей.

До докторантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Заяви про прийом до докторантури із зазначеними нижче документами приймають у Відділі аспірантури та докторантури (к. 210, вул. Університетська, 1) з 15 липня по 31 липня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до докторантури працює.
 3. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі вступу кандидата до докторантури.
 4. Список опублікованих наукових праць, завірений вченим секретарем Університету.
 5. Витяг із засідання Вченої ради факультету про рекомендацію вступника до докторантури та затвердження теми його докторської дисертації.
 6. Засвідчена копія диплома доктора філософії (кандидата наук).
 7. Осіб, які здобули відповідну освіту (науковий ступінь) за кордоном, допускають до вступу до докторантури нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру, Вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
 8. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
 9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для очної форми навчання).

Рішення про зарахування до докторантури ухвалюють на засіданні Вченої ради Університету та оформлюють протоколом. На підставі рішення Вченої ради ректор Університету видає наказ.

Зарахування до докторантури проводиться з 1 вересня.

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

Довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії докторант подає особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

Питання до вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю: 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Програма вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 11.00.02 “Економічна та соціальна географія”

Програма вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 11.00.05. Біогеографія і географія ґрунтів

Програма вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 11.00.01. Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів

Програма кандидатського іспиту за спеціальністю 11.00.04. Геоморфологія і палеогеографія

ВІДОМОСТІ про членів спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальностями: 11.00.02- економічна та соціальна географія; 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів; 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті відділу аспірантури та докторантури