Сучасна географічна наука і освіта

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Зубик А. І.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрФМ-11сЗубик А. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Сучасна географічна освіта й наука в Україні й світі» є ознайомлення студентів із сучасним станом географічної освіти й науки в Україні й світі.
Цілі: сприяти формуванню наукового фахового світогляду здобувачів; навчити здобувачів встановлювати наукові зв’язки, інтегруватися в вітчизняне та світове географічне наукове середовище; надати здобувачам знання про головні центри географічної освіти в Україні й світі, провідні напрямки наукових географічних досліджень, провідну наукову географічну періодику, найвідоміші постаті сучасної географічної науки.

Після завершення цього курсу студент
знатиме: сучасний розвиток географічної науки і освіти в Україні й світі, географічні наукові установи й особливості їх діяльності, провідні географічні факультети, кафедри, найвідоміших географів-науковців, їх праці, проблеми географічної освіти в державі й світі,

вмітиме: студент має орієнтуватися в системі географічної науки і освіти в Україні й світі, визначати її ролі і місце у підготовці фахівців для світової економіки, встановлювати свої перспективи як фахівця – географа.

Рекомендована література

 • Зеленська Л. І. Професійна географічна компетентність: формування, пріоритети, проблеми / Л. І. Зеленська // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук, праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрій, 2004. – Т.1, 2004. – С.152-156.
 • Лозинський P. М. Географічна освіта у вищих навчальних закладах України / Лозинський P. М. // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альт прес, 2012. – Вип. 19. – С.298-394.
 • Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у XX – на початку XXI сторіччя: Монографія / М.Д.Пістун. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2009. – 112 с.
 • Топчієв, О. Г. Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект) [Текст] / О. Г. Топчієв, В. І. Нудельман, Л. Г.
 • Руденко // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 3- 10. Офіційні web-сторінки географічних підрозділів провідних університетів світу, географічних наукових організацій International Geographical Union – 1GU [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://igu-online.org/
 • National Geographic Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nationalgeographic.com/
  European Association of Geographers EUROGEO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurogeography.eu/
 • European Journal of Geography [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurogeographyjournal.eu/
 • European Geography Association of students and young geographers (EGEA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://egea.eu/
  Vautrin Lud Prize [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Vautrin_Lud_Prize

Силабус:

Завантажити силабус