Захисти дисертацій

На географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка діє Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.051.08. Профіль ради: 11.00.02 «Економічна та соціальна географія», 11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів», 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Покликання на сторінку Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08.

 

Захисти дисертацій

2022 рік

Захист дисертацій випускниками аспірантури

 • Калинич О. Р. Конкреційні Ферум-Манганові новоутворення у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Львівський національний університет імені Івана Франка.
  Дата захисту 31.08.2022 р. Керівник – проф.  Паньків З.П.
 • Яворська А. М. Ініціальні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат. Львівський національний університет імені Івана Франка.
  Дата захисту 30.06.2022 р. Керівник – проф.  Паньків З.П.

2021 рік

Докторські дисертації

 • Круглов І.С.  Трансдисциплінарна геоекологія. Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне природокористування. Дата захисту 20.04.2021 р.
 • Папіш І. Я. Чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і Передкарпаття. Спеціальність 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів.  Дата захисту  11.03.2021 р.
 • Ямелинець Т. С. Теоретичні основи і практика інформаційного ґрунтознавства.  Спеціальність 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів. Дата захисту 18.03.2021 р.

Кандидатські дисертації

 • Новак Т. А.  Рельєф Волинської височини: проблеми просторової диференціації. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  Дата захисту 11.02.2021 р. Керівник – проф. Богуцький А.Б.
 • Лемега Н. М. Генетико-географічні особливості деградації ґрунтів Львівської області. Львівський національний університет імені Івана Франка.
  Дата захисту 28.01.2021 р. Керівник – проф. Гаськевич В. Г.
 • Ярошевич М. А.  Суспільно-географічні аспекти формування Східноєвропейського газового габу. Львівський національний університет імені Івана Франка.
  Дата захисту 17.11. 2020 р. Керівник –  проф. Ровенчак І. І.
 • Гостюк З.В.  Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  Дата захисту 14.05.2021 р.  Керівник – проф. Мельник А.В., доц. Брусак В.П.
 • Лета В. В.  Гідроекологічні стани поверхневих вод річки Тиса (в межах Рахівського району). Волинський національний університет імені Лесі Українки.
  Дата захисту 22.04.2021 р.  Керівник –  доц. Пилипович О. В.
 • Шіпка М. З. Геоекологічний стан басейну р. Полтви та його оптимізація.  Волинський національний університет імені Лесі Українки.
  Дата захисту 26.03.2021 р.  Керівник –  доц. Курганевич Л. П.
 • Зюзін С. Ю.  Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
  Дата захисту 11.05.2021 р. Керівник –  доц. Рожко І. М.

2020 рік

 • Грицишин А. Т. «Управління міжнародними резервами в країнах центральної та східної Європи). Львівський національний університет імені І.Франка.
  Дата захисту 28.08.2020 р. Керівник – доцент Лапчук Б. Ю.  08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • Малик С. З. Буроземно-підзолисті ґрунти Пригорганського Передкарпаття. Львівський національний університет імені І.Франка. Науковий керівник професор Паньків З.П. Дата захисту 3.09. 2020 р.
 • Біланюк О. П. Розвиток транскордонного туристичного ринку в умовах інтегрування України в ЄС. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Дата захисту 18.12.2019 р. Місце захисту: Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України.

2019 рік

 • Ренда А. Д.  “Волинського Полісся та їхнє раціональне використання”. Спеціальність 11.00.04 –геоморфологія та палеогеографія. Науковий керівник – проф. Богуцький А.Б. Дата і місце захисту- 06 березня 2019 р., Київський національний університет імені Т. Шевченка, К 26.001.22.
 • Терлецька О. В. “Геоекологічний стан Дрогобицької урбосистеми”. Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник – проф.  Назарук М. М. Дата і місце захисту- 28 березня 2019 р. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки К 32.051.08.
 • Буряник О. О. “Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид”. Спеціальність 11.00.01-фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Науковий керівник – проф. Мельник А. В. Дата і місце захисту – 6 березня 2019 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К 26.001.22.

2018 рік

 • Баранник А. В.  “Гірсько-лучні буроземні ґрунти Свидовецько-Чорногірського масиву Українських Карпат”. Спеціальність 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів. Науковий керівник – проф. Позняк С. П. Дата і місце захисту- 18.10.2018 р., Львівський  національний університет імені  Івана Франка, Д 35.051.08.
 • Городиський Ю. Я.  “Геопросторова організація паломництва у Львівській області”. Спеціальність 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Науковий керівник – проф. Лозинський Р. М.  Дата і місце захисту – 18.10.2018 р., Львівський  національний університет імені  Івана Франка, Д 35.051.08.
 • Іванов Є. А.  “Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація”. Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник – проф. Ковальчук І.П. Дата і місце захисту –  16 січня 2018 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Д 26.001.07.
 • Жук Ю.  І.   “Конструктивно-географічні засади оптимізації соціоекологічного стану малих міст Львівської області”. Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник – проф. Назарук М.М. Захист – 7 березня 2018р., Харківський національний університет імені В. Каразіна, Д 64.051.04.

2017 рік

 • Головатий М. В. “Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області”. Науковий керівник: к. геогр. наук, доц. Койнова І. Б.
 • Масюк Ю. О. “Стратегічне управління розвитком туризму в Україні” за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Науковий керівник: д. економ. наук, проф. Мальська М. П.  Захист відбувся 30.06.2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка”.
 • Сеньків М. Г. «Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України», науковий керівник доц. В. С. Грицевич, дата захисту 15.06.2017 р., ЛНУ ім. І. Франка
 • Зубик А. І. “Сучасна українська діаспора: розселення, соціо- і демогеографічні процеси”, дата захисту 20 квітня 2017 р.  Науковий керівник – проф. Лозинський Р. М.

2016 рік

 • Семащук Р. Б. “Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля”. Науковий керівник – д.г.н., проф. Кирильчук А. А., дата захисту – 29.01.2016 р.
 • Гарбар В. В. “Рендзини Подільських Товтр: генеза, поширення, використання, охорона”. Науковий керівник – к.г.н., проф. Позняк С.П., дата захисту – 20.10.2016 р.
 • Тиханович Є. Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах. Спеціальність: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Дата захисту: 8.04.2016 р.