Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат… Збірник наукових праць

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації cерія КВ № 21708-11608Р від 2.11.2015

Проблеми геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат  і  прилеглих територій

Збірник 2023 р.
Збірник 2022 р.
Збірник 2021 р. 2 випуск
Збірник 2021 р. 1 випуск
Збірник 2020 р. 1 випуск
Збірник 2019 р. 2 випуск
Збірник 2019 р. 1 випуск 
Збірник 2018 р.
Збірник 2017 р. 
Збірник 2016 р. 
Збірник 2014 р.
Збірник 2006 р.
Збірник 2004 р.

Збірник наукових праць містить статті з проблем структурної, флювіальної, природоохоронної, антропогенної та екологічної геоморфології Українських Карпат і прилеглих територій.

The collected scientific paperscontains articles on the problems of structural, fluvial, environmental, anthropogenic and ecological geomorphology of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories.

Редакційна колегія:

 1. Д-р геогр. наук, доц. І. Круглов (головний редактор, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 2. д-р геогр. наук, проф. Л. Дубіс (заступник головного редактора, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 3. канд. геогр. наук, проф. Я. Кравчук (заступник головного редактора, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 4. канд. геогр. наук, доц. Г. Байрак (секретар, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 5. канд. геогр.  наук, доц.  В. Біланюк  (Львівський  нац. ун-т ім. І. Франка);
 6. канд. геол.-мін. наук, проф. А. Богуцький (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 7. д-р геогр. наук, проф. В. Гаськевич (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 8. д-р габіл., проф. П. Зелінський (Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща);
 9. д-р геогр. наук, доц. Є. Іванов (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 10. д-р геогр. наук, проф. І. Ковальчук (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України);
 11. канд. геогр. наук, н.с. А. Кушнір (Інститут географії НАНУ);
 12. д-р габіл., проф. К. Кшемень (Ягеллонський ун-т, Краків, Польща);
 13. д-р габіл., проф. М. Ланчонт (Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща);
 14. д-р геогр. наук, проф. Ж. Матвіїшина (Інститут географії НАНУ);
 15. канд. геогр. наук, доц. А. Михнович (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 16. д-р геогр. наук, проф. З. Паньків (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 17. канд. геогр. наук, доц. О. Пилипович (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 18. д-р геогр. наук, проф. С. Позняк (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 19. д-р габіл., проф. Е. Тшасковська (Люблінський Католицький ун-т ім. Івана-Павла ІІ);
 20. канд. геогр. наук, ст.н.с. Р. Спиця (Інститут географії НАНУ);
 21. д-р геогр. наук, проф. В. Стецюк (Київський  нац. ун-т ім. Т. Шевченка);
 22. д-р геогр. наук, доц. Т. Ямелинець (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка).

Адреса  редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний  факультет,

вул.  Дорошенка  41, Львів,  Україна,  79000

Тел.  +38 (032) 239  45  98,

e-mail: problemy.geomorf@gmail.com

Editorial  office  address:

Ivan Franko National University of  Lviv,  faculty of Geography,

Doroshenka  Str.  41,   Lviv,  Ukraine,  79000

Tel. +38 (032) 239 45 98,

e-mail: problemy.geomorf@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2021.1

Вимоги до оформлення статей у збірник “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”
© Львівський національний університет імені Івана Франка