Кафедра географії України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Новини

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. Засновник кафедри і перший завідувач – відомий український географ, д.г.н., проф. Заставний Ф. Д. (1929–2012 рр.).

За час діяльності кафедри викладачами видано понад 80 підручників, навчальних посібників, монографій, опубліковано сотні наукових статей в українських і зарубіжних виданнях. Підготовлено і захищено 20 кандидатських і дві докторських дисертації. Особливістю наукової діяльності кафедри є розвиток нових напрямів: геоурбаністики, просторового планування, політичної географії, етногеографії, мовної географії, географії культури. Важливою складовою наукових досліджень є комплексні географічні дослідження України та її регіонів.

Провідними напрямками наукової діяльності є: просторове планування (проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., ст. лаб. Моргацький В. М.); урбаністика (проф. Лозинський Р. М., ст. лаб. Моргацький В. М.); етногеографія (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М. доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.); географія населення і географія поселень в Україні (доц. Лабінська Г. М.); фізична географія Українських Карпат і Криму (доц. Байцар А. Л.); політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., доц. Склярська О. І., ст. лаб. Моргацький В. М.); історична географія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М.); історична картографія України (доц. Байцар А. Л.), комплексні регіональні географічні дослідження (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Стецюк О. В.); географія туризму й рекреаційна географія України (проф. Лозинський Р. М., доц. Стецюк О. В.); географічне краєзнавство (доц. Лаврук М. М.); географічна освіта (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.), топоніміка (доц. Лабінська Г. М.).

Науково-дослідна тема кафедри географії України, що виконується у межах робочого часу – «Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України».

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

У структурному підрозділі діє аспірантура й докторантура.

На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівників навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.

Співробітники

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборантВУЖИНСЬКА Галина Володимирівнастарший лаборант
старший лаборант, аспірант (сумісник)МОРГАЦЬКИЙ Владислав Миколайовичстарший лаборант, аспірант (сумісник)
аспірантДОРОЩУК Олена-Марія Юріївнааспірант
аспірантКОРНІЙЧУК Дмитро Володимировичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Стратегія

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається науковий напрям географічного українознавства, започаткований відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д.На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівниківнавчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

 Місія кафедри – підготовка фахівців-географів високої кваліфікації для різноманітних сфер національної економіки, відповідно до потреб ринку праці, шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, з особливою увагою на вивчення дисциплін з географічного українознавства, які сприятимуть вихованню соціально-відповідальних громадян України.

Стратегічні цілі розвитку кафедри:

 • Розроблення нової освітньо-професійної програми на основі спеціалізаціїкафедри, щодозволить врахувати сучаснітенденції ринку праці, підвищити практичну спрямованість навчання, розширити освітні можливості кафедри, забезпечити реалізацію науково-педагогічного потенціалу її працівників.
 • Підвищення якості освітніх послуг шляхом оновлення структури і змісту навчального процесу на засадах компетентного підходу та з врахуванням потреб ринку.
 • Написання статей в журналах, що входять в наукометричні бази Scopusі WebofScience, та презентація їх на міжнародних наукових конференціях.
 • Активізація співпраці з майбутніми роботодавцями, зокрема, в напрямку розвитку нової освітньої програми, яку пропонуватиме кафедра, а також традиційної програми підготовки вчителів географії.
 • Розвиток зв’язків з географічними кафедрами спорідненого профілю в інших регіонах України та розширення міжнародної співпраці, що сприятиме інтеграції кафедри у вітчизняне та світове наукове й освітнє середовище.

Базові цінності, яких дотримуються на кафедрі географії України: професіоналізм, відповідальність, критичне мислення,самореалізація, інноваційність, людяність, патріотизм, порядність, індивідуальний підхід.

21 травня 2021 року відбудеться відкрита лекція доц. Лаврук М.М. “Сучасна географічна освіта і наука в Росії, Польщі і країнах Східної Балтії”

19.05.2021 | 15:01

У п”ятницю, 21 травня о 10.10 відбудеться відкрита лекція доц. Лаврук М.М. на тему : “Сучасна географічна освіта і наука в Росії, Польщі і країнах Східної Балтії” для студентів 2-го курсу спеціальності “Середня освіта.Географія”.
Посилання:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af29da9aae92e4f71a40a6a16f0bde294%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=a171026a-7058-40a3-b297-9afaa46d1d5d&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

28 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри географії України Лабінської Г.М. на тему: “Інженерний благоустрій території у просторовому плануванні”

24.04.2021 | 21:09

28 квітня 2021 року о 10.10 год відбудеться відкрита лекція доцента Лабінської Г. М. для студентів третього курсу спеціальності “Географія” з дисципліни “Просторове планування в Україні”  на тему: “Інженерний благоустрій території у просторовому плануванні”.
Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a64cd568cdbf24b9bb05ce90d6a145f99%40thread.tacv2/1615919215477?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%220144cb71-0f92-4219-9610-febc6c88ffa0%22%7d
 
Запрошуються всі бажаючі.

Читати »

Вийшла друком монографія “Загострення геополітичних взаємин у період постмодерну та становище України” професора кафедри географії України Мирослава Дністрянського.  

03.01.2021 | 11:23

Вийшла друком монографія “Загострення геополітичних взаємин у період постмодерну та становище України” професора кафедри географії України Мирослава Дністрянського.

У ній розкрито вплив нових світоглядних умонастроїв періоду постмодерну на зміну геополітичної свідомості та геополітичного мислення різних аналітичних та державно-політичних середовищ. Проаналізовано резонансні постмодерні геополітичні публікації та обґрунтовано методологію дослідження сучасних територіально-політичних проблем. Значну увагу приділено відображенню новітніх тенденцій й суперечностей геополітичної взаємодії наприкінці ХХ – початку ХХ століть. Розкрито проблеми геополітичного розвитку України впродовж 90-х років ХХ – початку ХХІ століття, перспективи відновлення її...

Читати »

Вітання студентів-четвертокурсників із завершенням складання державного іспиту!

25.06.2020 | 18:38

Шановні студенти-четвертокурсники!
Вітаємо усіх із завершенням складання державного іспиту. Тепер ви справді дипломовані бакалаври! Бажаємо, щоб усі знання та навички, сформовані під час навчання, ви могли використати у подальшому навчанні/праці. Попереду вступні іспити на магістерські програми. Тож гарної підготовки, зібраності та успіху у вступній кампанії. Цей рік дійсно видається складним для навчального процесу, а іспити ще ніколи не проводилися онлайн.
Також дякуємо членам ЕКу №2, зокрема її голові проф. Роману Лозинському, доц. Марії Лаврук з кафедри географії України, проф. Олегу Шаблію, проф...

Читати »

Розпочала свою роботу екзаменаційна комісія №2

23.06.2020 | 11:14

З 22 по 25 червня студенти спеціальності «Середня освіта» складатимуть державний іспит, щоб підтвердити сформовані компетентності вчителя географії. Перша відеоконференція вдалася. Бажаємо майбутнім бакалаврам наснаги та успіхів!

Джерело

Читати »