Управління просторовим розвитком (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Лабінська Г. М.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Лабінська Г. М.
ГрФ-32сдоцент Лабінська Г. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Управління просторовим розвитком”  є формування навиків визначення територіальної організації території, оцінки стану її ресурсного потенціалу у контексті перспектив розвитку, виконання завдань екологічно орієнтованого просторового планування.

Основні завдання курсу “Управління просторовим розвитком” охоплюють:

 •  ознайомлення з законодавчою та нормативною базою, що регулює просторовий розвиток в Україні та видами містобудівної документації загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів;
 •  вивчення переліку документації, необхідної територіальній громаді (ТГ) на сучасному етапі;
 •  аналіз містобудівних концепцій, напрацьованих у світі, і приклади їхнього впровадження на сучасному етапі;
 •  зʼясування специфіки просторового розвитку міських і сільських поселень, промислових і сільськогосподарських районів, рекреаційних регіонів і успішних прикладів реновації, ревіталізації, партисипації і діджиталізації у низці країн ЄС;
 •  формування здатності використання науково-методичних підходів для напрацювання стратегії розвитку конкретної території.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

знати: законодавчу та нормативну базу, що стосується просторового розвитку у країні; види містобудівної документації на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні; перелік документації, необхідної територіальній громаді (ТГ) на
сучасному етапі; містобудівні концепції, напрацьовані у світі; специфіку просторового розвитку міських і сільських поселень, промислових і сільськогосподарських районів, рекреаційних регіонів; приклади просторових змін, знакових за суттю у контексті використання їхнього досвіду в українських умовах.
вміти: напрацьовувати концепцію плану дій щодо розробки стратегічних документів розвитку ТГ; застосовувати методичний арсенал для розроблення регіональної стратегії розвитку території; опираючись на вивчений досвід управління просторовими розвитком у країнах світу і визначення поточного стану території громади, пропонувати власні шляхи оптимізації просторового розвитку конкретної території.

  

Рекомендована література

Базова

 • Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст. Навчальний посібник / О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова. – Харків, ХНАМГ, 2011. URL: http://eprints.kname.edu.ua/21795/1 СЮ_печ_вар_пл2010_поз.5Н_Пособие_(Планировка).pdf
 • Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” – DESPRO. – Київ: ТОВ “София-А”, 2012. – 88 с. URL: Strategic_planning_local_development_Despro_2012_ua.pdf (tsatu.edu.ua)
 •  Дронова О.Л. Геоурбаністика : навчальний посібник / О.Л. Дронова. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 419 с.
 •  Ткачук А. Просторове планування для економічного зростання: аналіз практики та законодавства /А. Ткачук, О. Врублевський. – Київ, 2009. – 120 с.

Допоміжна 

 • Закон України “Про основи містобудування”. URL: Про основи містобудування | від 16.11.1992 № 2780-XII (rada.gov.ua)
 •  Закон України “Про регулювання містобудівельної діяльності”. URL: Про регулювання містобудівно… | від 17.02.2011 № 3038-VI (rada.gov.ua)
 •  Закон України “Про архітектурну діяльність”. URL: Про архітектурну діяльність | від 20.05.1999 № 687-XIV (rada.gov.ua)
 •  Державні Будівельні Норми України. URL: ДБН – всі будівельні норми України на порталі ДБНУ (dbn.co.ua)
 •  Бєлогорцев І.Д. Районне планування і регіональне розселення (Навчальний посібник для будівельних спеціалізованих вузів) (рос.) / І.Д. Бєлогорцев, А.Д. Кудиненко, В.М. Соломенник. – Москва: Вища школа, 1986. – 136 с.
 •  Галушка З.І. Концепція інтегрованого розвитку міст: необхідність та можливості застосування в Україні / З.І. Галушка, В.О. Соболєв // Економіка та управління національним господарством. Випуск №1(69), 2019. – С. 80-85. URL: 12.pdf (nau.in.ua)
 • Лабінська Г.М. Адаптація простору у країнах Європи у контексті викликів пандемії Covid-19 // ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Topical issues of modern science and education”, 11-13 березня 2021 р., Таллінн, Естонія. URL: XI-ConferenceMarch-11-132021- book (1).pdf. – C. 48-53.
 •  Лабінська Г.М. Реалізація концепції “SMART CITY” на прикладі курорту Трускавець Львівської області // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міський туризм: реалії, виклики, перспективи (Київ, 27.03.2020). – Київ: Альфа-ПІК, 2020. – С.57-58.
 •  Лаппо Г.М. Города на пути в будущее / Г.М. Лаппо. – Москва : Мысль, 1987. – 257 с.
 •  Матеріали генеральної схеми планування території України. URL: Матеріали Генеральної схеми планування території України – Мінрегіон (minregion.gov.ua)
 •  Міста майбутнього: неймовірні проекти. URL: https://fakty.ictv.ua/ua/lifestyle/20170525-mista-majbutnogo-nejmovirni-proekty/
 •  “Місто-губка”: що роблять в Берліні, щоб зливи не затоплювали місто. UPL: https://www.dw.com/uk/ /a-44831684
 •  Офіційний веб-портал обʼєднаних територіальних громад України. URL: https://gromada.info/
 •  Тищенко І. М. Міський публічний простір: підходи до визначення // Магістеріум. Вип. 59, Культурологія, НУ «Києво-Могилянська академія» – 87 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_ prostir.pdf
 •  Labinska H. Influence of agglomerations on tourism development in Lviv region // Studia Periegetica, Polska. №3(27), 2019. – Р. 45-58.