Урбаністика і просторове планування (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9професор Лозинський Р. М.ГрФМ-11с, ГрУМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ГрФМ-11спрофесор Лозинський Р. М.
ГрУМ-11спрофесор Лозинський Р. М.

Опис курсу

Метою курсу є надати студенту базові теоретичні й практичні знання з урбаністики і просторового планування, необхідні для засвоєння інших дисциплін магістерського курсу, які він вивчатиме в наступних семестрах.
Цілі курсу: ознайомити студентів із закономірностями розвитку міст й урбанізованих територій; пояснити їм просторово-часові особливості функціонування різних сфер міста та взаємозв’язки між ними; навчити досліджувати міське середовище та обирати шляхи підвищення якості життя людей у містах, навчити виявляти і формулювання проблеми, пов’язані з галуззю просторового планування, у взаємозв’язку з природними, соціальними, економічними, екологічними, політичними особливостями розвитку територій
У результаті навчання студенти мають набути таких загальних і спеціальних (фахових) компетентностей: ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
СК 2. Здатність до наукового аналізу сучасних проблем та особливостей взаємодії природи й суспільства із застосуванням принципів
раціонального використання територіальних ресурсів, основ 3 законодавства у сфері природокористування, міського та регіонального
розвитку і планування територій для розроблення пропозицій з оптимізації природокористування та забезпечення сталого розвитку
регіонів.
СК 4. Здатність розробляти та сприяти впровадженню регіональних програм сталого розвитку територій, здійснювати геопланування
територій різного ієрархічного рівня.
СК 5. Здатність здійснювати фахову оцінку програм, стратегій і планів розвитку територій, процесів глобалізації, регіоналізації та урбанізації у світі, проводити їхню геоекологічну й супільно-географічну експертизу та моніторинг.

Рекомендована література

Основна:
1. Довідник з відбудови міст. К. : Урбанина, 2023. 400 с. https://www.urbanyna.com/dovidnyk-z-vidbudovy-mist
2. Містобудівне проєктування. Частина 1: Місто як об’єкт проєктування. Підручник / За ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького,
Ю. В. Ідак. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2021. – 312 с.
3. Партисипативний підхід та практики на рівні громади. Херсон, 2018.
4. Посацький Б. С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посіб. / Б. С. Посацький ; МОН України;
НУ “Львівська політехніка” – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010. – 344 с
5. Посібник з питань просторового планування для уповноважених органів містобудування та архітектури ОТГ /
Криштоп Т., Рись Р., Кошелюк Л. CANactions School, U-LEAD. https://lp.it4u.ua/ulead
6. Encyclopedia of the city / edited by Roger W. Caves. Imprint, Abingdon, Oxon, OX ; New York, NY : Routledge, 2005. 564 p.
7. Encyclopedia of urban studies / edited by Ray Hutchison. Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2010. 2 v. (xxviii, 1039 p.).
8. Nowak M, Pantyley V, Blaszke M, Fakeyeva L, Lozynskyy R, Petrisor A-I. Spatial Planning at the National Level: Comparison of Legal
and Strategic Instruments in a Case Study of Belarus, Ukraine, and Poland. Land. 2023; 12(7):1364. https://doi.org/10.3390/land12071364
9. Nowak, M., Lozynskyy, R. and Pantyley, V. (2021). Local spatial policy in Ukraine and Poland. Studia z Polityki Publicznej / Public Policy
Studies, Warsaw School of Economics, 8(3), November: 1–17. DOI: https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.3.1
10. Nowak, M.; Petrisor, A.-I.; Mitrea, A.; Kovács, K.F.; Lukstina, G.; Jürgenson, E.; Ladzianska, Z.; Simeonova, V.; Lozyskyy, R.; Rezac, V.; et
al. The Role of Spatial Plans Adopted at the Local Level in the Spatial Planning Systems of Central and Eastern European Countries. Land 2022,
11, 1599. https://doi.org/10.3390/land11091599 (Scopus)
11. SPACES. Просторове планування для доступності, співробітництва та економічної сталості. Результати освітньої
програми. CANnactions School, 2021.