Моргацький Владислав Миколайович

Посада: старший лаборант кафедри географії України, аспірант кафедри географії України

Електронна пошта: vladyslav.morhatskyi@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • політична географія та геополітика;
 • просторове планування та геоурбаністика;
 • транскордонне співробітництво.

Публікації

 • Моргацький В. Конструктивна геостратегія України щодо держав пострадянського простору у нових геополітичних реаліях // Економічна та соціальна географія [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – 2019, Вип. 82 – с. 34 – 49 (http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-82/Morhatskyi_34-49.pdf)
 • Моргацький В., Дністрянський М. Геостратегічні інтереси України в регіоні Західні Балкани у контексті нових геополітичних реалій // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (Випуск 44) – 2018. – с. 51 – 64 (http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/10.pdf)
 • Моргацький В. Суспільно-географічне мікрорайонування Чернігівської області // Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук». – Ніжин: «Наука-сервіс», 2018. – с. 41-43 (http://www.ndu.edu.ua/storage/biol_mater_konf/Sbr_molod_nauk_2018_A4.pdf)
 • Моргацький В.. Сучасні геополітичні та геоекономічні передумови інтенсифікації співробітництва держав-членів ГУАМ // Шевченківська весна – 2018. Географія: Збірник наукових праць XVIміжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – с. 82-85
 • Малець О., Загрійчук В, Моргацький В. Наскрізна логіка суспільно-географічних дисциплін українських ЗВО: економічна географія та геоекономіка, політична географія та геополітика, просторове планування // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІХ-ої студентської наукової конференції (Львів, 16 травня 2018 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – с. 69 – 75
 • Моргацький В. Геодемографічні процеси Чернігівської області: основні тенденції та шляхи оптимізації їх перебігу // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІХ-ої студентської наукової конференції (Львів, 16 травня 2018 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – с. 76 – 83
 • Моргацький В. Пострадянський простір як геополітична реальність: основні риси та нові тенденції // Молоді науковці – географічні науці: збірник наукових праць XIVВсеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Видавництво «Фенікс», 2018. Випуск XIV – с. 95 – 98
 • Моргацький В. Суспільно-географічні засади формування та функціонування екологічної мережі в українсько-білоруському транскордонному регіоні (УБТР) // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка – 2018 – с. 237 – 241
 • Моргацький В. Геополітичні тенденції Білорусі на фоні суспільної та військово-політичної кризи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія – 2017, Вип. 1-2 (66-67) – с. 155 – 159 (http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/30-66-67.pdf)
 • МоргацькийВ. Україна і держави Центральної Азії в нових геополітичних реаліях: геоекономічний та геостратегічний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія, – 2017, Вип. 3-4 (68-69) – с. 180 – 187 (http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/02/68-69_-37.pdf)
 • Моргацький В. Геополітичні проблеми українсько-білоруського прикордонного регіону // Економічна та соціальна географія/ [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – 2016, Вип. 75. – с. 80 – 86 (http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-75/Morgatskyi_80-86.pdf)
 • Моргацький В. Соціально-екологічна компетентність як складова екологічного виховання школярів // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. Д. Герцюк, упоряд. О. Караманов. – Вип. 7. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – с. 86 – 88
 • Моргацький В. Українсько-білоруський кордон на початку ХХ століття: історія формування та геополітичний аспект // Україна і світ: суспільно-географічні виміри: збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвяченої 200-літтю від народження Тараса Шевченка (м. Львів, 26 – 28 лютого 2014 р.) / [відп. ред.: проф.. О. І. Шаблій]. – Львів: «Простір-М», 2014. – с. 361 – 367

Біографія

Народився 12 листопада 1995 року в смт. Куликівка Чернігівської області. У 2013 році закінчив Куликівську ЗОШ І-ІІІ ст. і вступив на денну форму навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет.

Під час навчання брав участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: “Україна і світ: суспільно-географічні виміри” (2014) “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” (2014, 2017, 2018), “Молоді науковці –географічній науці” (2017, 2018), “Шевченківська весна” (2017, 2018), “Сучасні проблеми природничих наук” (2018). Бере участь у роботі Української спілки молодих географів і Товариства дослідників України.

У 2018 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Середня освіта” (спеціалізація “Географія”) і здобув кваліфікацію “Викладач географії та економіки”. З жовтня 2018 до лютого 2019 року працював вихователем у ДНЗ “Пташеня. Дитячий простір”. З лютого 2019 року займає посаду старшого лаборанта кафедри географії України. У вересні того ж року вступив до аспірантури при цій кафедрі.

Тема дисертації: “Суспільно-географічні процеси в українсько-білоруському транскордонному регіоні” (науковий керівник – проф. Дністрянський М. С.).