Економічна і соціальна географія України (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832професор Дністрянський М. С.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРО-41сСмалійчук Г. В.

Опис курсу

Нормативний курс, який забезпечує базові знання та вміння з географії України.

Метою курсу «Економічна та соціальна географія України».є всебічне ознайомлення студентів з особливостями територіальної організації соціально-економічної сфери України.
Завданням навчального курсу «Економічна та соціальна географія України» є:

 •  формування в студентів-географів цілісної системи знань щодо економіко-географічної ситуації в Україні та економіко-географічного українознавчого мислення;
 • підготовка студентів до проведення самостійних економіко-географічних українознавчих досліджень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

 • особливості формування та суспільно-географічні параметри державної території та кордонів України;
 • суспільно-географічні особливості адміністративно-територіального устрою України;
 • демогеографічні та етногеографічні проблеми України; розселення населення та розміщення поселень;
 • історико-географічні та природно-ресурсні передумови розвитку господарства України;
 • основні риси галузевої структури і територіальної структури господарства України;
 • тенденції динаміки виробництва в основних секторах української економіки;
 • основні суспільно-географічні риси та перспективи розвитку суспільно-географічних районів України;
 • структуру та проблеми оптимізації зовнішніх зв’язків.
  вміти:
 • проводити реферування наукової економіко-географічної українознавчої літератури;
 • здійснювати пошук статистичної та довідкової інформації для оцінки економіко-географічних процесів в Україні;
 • робити самостійний економіко-географічний аналіз стану та перспектив окремих виробництв України.
 • визначати можливі пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів України.

Рекомендована література

Базова

Допоміжна

 • Атлас “Україна Промисловість та інвестиційна діяльність”. ― К.: Картографія, 2003. − 80 с.
 • Гудзеляк І. Географія населення: Навч. посібник. − Л.: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. − 232 с.
 • Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. − Черкаси: ЧДТУ, 2006. − 315 с.
 • Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії // НАН України. Інститут економіки / За ред. В.Стешенко. – К., 2001. – 560 с.
 • Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. ― Л.: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 310 с.
 • Іщук С.І. Географія промислових комплексів. − К.: ІСДО, 1993. − 136 с.
 • Ковтун В.В., Степанеко А.В. Города Украины: Экономико-географический справочник. − К.: Вища школа, 1990. − 279 с.
 • Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – 276 с.
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. − Вид. 3-тє, без змін. − К.: КНЕУ, 2008. − 992 с.
 • Садова У., Семів Л. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз.– Львів, 2000. – 264 с.
 • Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О.І. Вид друге, перероб. і доп. ― Л.: Світ, 2000. ― 680 с.
 • Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефановський А. Демографічні перспективи України до 2026 р. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1999. – 56 с.
 • Філіпенко А.С., Букін В.С., Гальчинський А.С. та ін. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. ― К.: Либідь, 2002. – 470 с.
 • Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник. − Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. − 150 с.
 • Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. посіб. − Одеса: Астропринт, 2001. − 560 с.
 • www. ukrstat.gov.ua