Дністрянський Мирослав Степанович

Посада: професор кафедри географії України

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-69

Електронна пошта: Myroslav.Dnistryanskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • теорія й методологія географічної науки;
 • політична географія й геополітика;
 • етногеографія й історична географія;
 • демогеографія й географія поселень;
 • економічна географія й геоекономіка.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Дністрянський М. С. Етногеографічна безпідставність та деструктивна геополітична спрямованість антиукраїнського проекту політичного русинства // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2022. № 1. С. 95–102.
 • Dnistrianskyi M., Kopachinska G., Dnistrianska N. Modern conflicts regarding the political status of territories: typological differences, features of spread and prospects for resolution // Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2022. №57. PP. 113–123. DOI 10.12775/bgss-2022-0026.
 • Дністрянський М. С. Протидія інформаційним диверсіям у сфері етнонаціональних взаємин та історичної пам’яті як необхідна передумова територіально-політичної стабільності України // Конституційні засади консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традиції та культури. Львів, 2022. С. 91–103.
 • Дністрянський М. С. Російська агресія проти України як чинник структурно-геополітичних зрушень в сучасному світі / М. С. Дністрянський // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. 2022. – №1–2. – С 14–18.
 • Dnistrianskyi M., Molnár J., Chaika I. Natural reduction of Ukraine’s population: Regional dimensions of the national threat // Hungarian Geographical Bulletin. 2021. № 70(4). P. 293–310. https://doi.org/10.15201/hungeobull.70.4.1
 • Дністрянський М. С. Британські геополітичні ідеї: реакція на зовнішньополітичні виклики чи фундаментальні принципи організації світоустрою / М. С. Дністрянський // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. – 2021. – №4. – С. 35–41.
 • Дністрянський М. С. Німецька геополітична думка й німецька практична геополітика: історична взаємопов’язаність і сучасні реалії / М. С. Дністрянський // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. – 2021. – №2. – С. 11–20.
 • Дністрянський М. С. Поширення різних типів геополітичної свідомості в постмодерному світі та їхній вплив на територіально-політичні процеси / М. С. Дністрянський // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали всеукраїнського онлайн-семінару. – 2021. – С. 109–112.
 • Дністрянський М. С. Основні етапи заселення гірської місцевості Українських Карпат / М. С. Дністрянський // Соціально-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями: збірник наукових праць. – 2020. – Т. 1. – С. 83–91.
 • Дністрянський М. С. Як геополітична свідомість провідних еліт формує сучасний світовий порядок / М. С. Дністрянський // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. – 2020. – №4. – С. 44–52.
 • Дністрянський М. С. Етнографічні відмінності українського населення Карпат: чинники формування та культурно-туристичне значення / М. С. Дністрянський, Н. І. Дністрянська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія Географія. – 2020. – Вип. 2. – С. 65–72. (Index Copernicus)
 • Дністрянський М. С. Політичне русинство як геополітична проблема України // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. 2019. № 1. С.16-21.
 • Дністрянський М. С. Геополітичні суперечності епохи постмодерну і місце України // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. 2019. №2. С. 31 – 45.
 • Дністрянський М. С. Геополітичне мислення українських державних політичних діячів перщої половини ХХ ст. // БІНТЕЛ Журнал геополітичної аналітики. 2018. № 4. С.50-59.
 • Дністрянський М., Дністрянська Н. Проблема заселення гірських районів Українських Карпат: суперечності методологічних підходів та інтерпретацій // Вісник Львів. Ун-ту. Серія геогр. 2018. Вип. 52. С. 89 – 99.
 • Молнар Й. Й., Молнар Д. С. С. Дністрянський М. С. Демографічний паспорт трудового мігранта з середовища етнічних угорців Закарпаття / Регіон 2018: стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, С. 316 – 320.
 • Моргацький В., Дністрянський М. Геостратегічні інтереси України в регіоні Західні Балкани в контексті нових геополітичних реалій // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 1. С. 51 – 64.
 • Дністрянський М. С. Зарубіжне українство: драматична доля, соціально-демографічні параметри та геополітичний потенціал // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. №3. 2018. С. 17-38.
 • Дністрянський М. С. Геополітичні ідеї Степана Рудницького // БІНТЕЛ. Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень. №1. С. 54 – 60.
 • Дністрянський М. С. Предметна область суспільної географії: попередній досвід та нові бачення в контексті сучасних гносеологічних потреб // Limes, 2017. Т. IV. С. 61 – 67.
 • Дністрянський М. С. Демографічна криза в Україні як проблема національної безпеки // БІНТЕЛ. Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень, 22 вересня 2017 року.
 • Дністрянський М. С. Топонімія Українських Карпат як джерело дослідження процесів заселення // ActaBeregsasiensis, 2017. Т. ХVІ. С. 191 – 199.
 • Дністрянський М. Чи зуміє українська держава дати адекватні відповіді на регіонально-політичні виклики // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. №1 (5). 2017. С. 20 – 31.
 • Дністрянський М., Дністрянська Н. Актуальне інформаційне забезпечення маркетингу сталого розвитку (відгук на навчальний посібник: Смирнов І. Маркетинг в туризмі: навч. посіб. К: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. 251 с.) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 430-431.
 • Дністрянський М. Територіально-політичний розвиток незалежної України: задавнені  проблеми та нові виклики // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 154– 165
 • ДністрянськийМ. С. Територіально-політична незрівноваженість України: іманентна неминучість чи рукотворний наслідок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2015. Вип. 49. С. 68–87.
 • Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Геокультурний потенціал та історико-культурні туристичні ресурси дуже малих міськи поселень Львівської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2015. Вип. 49. С. 58 – 68.
 • Дністрянський М. Регіональні відмінності розселення українського населення Російської імперії на поч. ХХ ст. в контексті тогочасних соціально культурних відносин // Історія української географії. 2015. Вип. 32.– C. 72-75.
 • Dnistrianskyy M, Skliarska О. Territorial–Political Differentiation of Ukraine: Forming Factors, Contradictions of Ethno-Cultural Relations, Prospects of Social Consolidation // Minority Studies, 2014, 17, P. 149 – 161.
 • Дністрянський М. С. Суспільно-географічне макрорайонуання України: нові методологічні підходи і пропозиції // Limes, 2014.-Т. 1. С. 11 – 21.
 • Дністрянський М. С. Значення колонізаційних рухів із Північних Балкан, Трансільванії та Молдови в заселенні Українських Карпат упродовж ХІІІ–XVII ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. № 11. 2014.- С. 70–76.
 • Dnistrianskyy M, Skliarska О. Ukrainian Ethnic and Political Identity: Regional Divergences in the Consolidation of Ukrainian Society in the Context of External Geopolitical Influences // Territories and Identities in Central, Eastren and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov), Instytut Geopolityki, Częstochowa, 2014, 189-207.
 • Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Дуже малі міські поселення України: регіональні особливості поширення та демографічного значення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 41. С. 126 – 131.
 • Дністрянський М. С. Закони геополітики: історичні міфологеми, ідеологічні установки чи реальні глобальні тренди? // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. № 16. 2013.- С. 163 – 168.
 • Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Геопросторова структура дуже малих міських поселень Львівської області: чинники формування, типологічні відмінності, функціональне значення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 42. С. 106 – 112.
 • Дністрянський М. С. Закони геополітики: історичні міфологеми, ідеологічні установки чи реальні глобальні тренди? // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. № 16. 2013.- С. 163 – 168.
 • Дністрянський М. С. Зовнішня геополітика великих держав: порівняльний аналіз інтересів, векторів та конкретних результатів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 42. С. 112–121.
 • Дністрянський М. С. Адміністративно-територіальний устрій України: політико-географічні проблеми функціонування та можливості оптимізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. №6. 2013.- С. 138 – 143.
 • Дністрянський М. С. Демографічна криза в Україні: об’єктивні історико-географічні передумови та суб’єктивні геополітичні інтерпретації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. №9. 2012.- С. 76 – 81.
 • Дністрянський М. С. Українсько-румунські міждержавні відносини: геополітичні суперечності та перспективи оптимізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. №18. 2012.- С. 102 – 107.
 • Дністрянський М. С. Внутрішня геополітика держав і міждержавних об’єднань: порівняльний аналіз підходів і рішень // Країнознавство. Науковий збірник. Вип. 2. К., 2012. – С. 124 – 134.
 • Дністрянський М. С. Територіальна структура партійно-політичної системи України і геополітичні виклики // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2011. Вип. 39. С. 131 – 140.
 • Дністрянський М. С. Територіально-політичні конфлікти в сучасному світі: причини виникнення, особливості поширення, перспективи профілактики // Країнознавство: Зб. наук. Праць; Вип. 1. К.: КиМУ, 2011, -С. 66 – 79.
 • Дністрянський М. С. Місце міжнародних регіональних об’єднань та транснаціональних корпорацій в сучасній територіально-політичній організації світу // Acta Beregsasiensis, 2011. №1. С. 31 – 35.
 • Дністрянський М. С. Демогеографічні та геокультурні чинники трансформації геополітичного світоустрою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. №8. 2011.- С. 95 – 101.
 • Дністрянський М. Зовнішньоекономічні зв’язки України як відображення її геополітичних проблем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2010. Вип. 38. С. 105-111.
 • Дністрянський М. С. Типологія держав світу за структурно-функціональними параметрами як метод політико-географічного аналізу // Acta Beregsasiensis, 2010. C. 221 – 233.
 • Дністрянський М. С. Геополітичний тиск Росії та українські перспективи // Універсум. №11-12. 2010. С. 4 – 7.
 • Дністрянський М., Жулканич Б. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2009. Вип. 36. С. 127–139.
 • Дністрянський М. С. Геополітичні проблеми та перспективні моделі формування культурної самобутності України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2008. Вип.35. С. 72 – 80.
 • Дністрянський М. С. Периферійність соціального розвитку віддалених депресивних районів України як чинник електоральної активності населення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. 2007. Вип. 34. С. 319 – 322.
 • Дністрянський М. С. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: критичний аналіз парадигм та практичних рекомендацій // Географія та основи економіки в школі, 2007. №8. С. 4-7.
 • Дністрянський М С. Деякі закономірності взаємозвязаного розвитку демогеографічних, соціально-географічних та етногеографічних процесів в Україні на початку ХХІ ст. // Історія української географії, 2007. Вип. 15. С. 98 – 102.
 • Дністрянський М. С. Вступ до історичної географії України. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 44 c.
 • Дністрянський М. С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

Біографія

Народився 31 серпня 1961 року в с. Дністрик-Дубовий Турківського району Львівської області. Закінчив з відзнаками Самбірське педагогічне училище (1981р.) і Львівський державний університет імені Івана Франка (1989). У 1981–1982 роках учителював у загальноосвітніх школах Новомиргородського району Кіровоградської області. Першу половину 1990 року працював у Львівському відділенні Інституту Економіки АН України. З вересня 1990 року і по сьогоднішній день – викладач кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка: до 1996 року – асистент, з 1996 по 2006 роки – доцент, а з 2006 року – професор. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію «Політико-адміністративний устрій України (географічні проблеми формування і вдосконалення). За результатами наукової роботи в Українському Вільному Університеті в Мюнхені підготував і захистив у 1999 році дисертацію «Територіально-політична система України». У 2006 році здобув науковий ступінь доктора географічних наук. Тема докторської дисертації – «Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики».

Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Львівському національному університеті, членом редколегії «Вісника Львівського університету. Серія географічна», членом редколегії журналу «Географія і туризм» (м. Київ).

М. С. Дністрянський є автором понад 220 наукових та навчально-методичних праць. В галузі етногеографії, історичної й політичної географії розкрив роль різноспрямованих колонізаційних рухів в заселенні Українських Карпат, проаналізував формування державних кордонів, зміни етнічних меж на території України, обґрунтував загальні тенденції еволюції адміністративно-територіальних систем, суспільно-географічні принципи та критерії їхнього вдосконалення. Зробив всебічний аналіз етногеографічних та політико-географічних процесів в сучасній Україні, визначив регіональні етнополітичні тренди та оцінив перспективи культурно-політичної цілісності держави. Як демогеограф М. С. Дністрянський розкрив передумови та регіональні особливості демографічної кризи в Україні, відобразив суспільно-географічний потенціал та проблеми функціонування дуже малих міст Львівської області. Досліджуючи геополітичну проблематику, розробив концептуально-методологічні основи геополітики як наукової аналітики та загальні принципи конструктивної геополітичної діяльності. Обґрунтовує оптимальність системи національних держав та етнонаціональних федерацій для сучасного і майбутнього світоустрою, передумови зрівноваженого і безконфліктного розвитку територіально-політичних систем.

Нагороди

 • 2023 – грамота Львівської обласної ради;
 • 2022 – грамота Львівської обласної ради;
 • 2021 – подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Дністрянський М. С. Геополітичні проблеми України. Електронний посібник. https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5628
 • Дністрянський М. С. Конспекти лекцій та навчально-методичні матеріали до вивчення спецкурсу «Основи геополітики». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 36 с.;
 • Дністрянський М. С. Вступ до історичної географії України. Цикл лекцій. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 44 с.
 • Дністрянський М. С., Недашківська Н. Ю. Завдання та методичні вказівки до практичних і семінарських занять з курсу «Географія України» для студентів географічного факультету. Львів: ЛДУ, 1994. 23 с.
 • Дністрянський М. С. Програма та навчально-методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Історична географія України». Львів: ЛДУ, 1994. 26 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!