Методика науково-педагогічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лаврук М. М.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сдоцент Лаврук М. М.

Опис курсу

        Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців
систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які б
дозволили їм адекватно і ефективно використовувати одержані знання з
методології, методики та організації науково-педагогічного дослідження у своїй
професійній діяльності.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів поняття про методологію
наукового пошуку; допомогти майбутнім педагогам оволодіти основними
теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками організації й
проведення науково-педагогічного дослідження; ознайомити майбутніх
магістрів з комплексом методів педагогічного дослідження, методикою
обробки результатів науково-педагогічного пошуку; сформувати уміння
узагальнювати результати наукового пошуку; розвивати науковий світогляд
студентів.

За підсумком вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
– понятійно-термінологічний апарат, логіку проведення науково-
педагогічного дослідження;
– суть та головні особливості проведення науково-педагогічного
дослідження;
– методологічні та методичні засади науково-педагогічного дослідження;
– зміст основних методик, що використовуються в науково-педагогічних
дослідженнях;
– зміст та послідовність етапів проведення науково-педагогічного
дослідження;
– методи обробки результатів дослідження;
– особливості використання результатів науково-педагогічного
дослідження в педагогічній практиці.
Вміти:
– аналізувати та використовувати літературу з питань загальнонаукового
та науково-педагогічного дослідження;
– враховувати основні методологічні вимоги при проведенні науково-
педагогічного дослідження;
– складати програми науково-педагогічного дослідження;
– визначати науково-педагогічну проблему, формулювати гіпотезу, мету
й завдання науково-педагогічного дослідження;
– вибирати відповідні до завдань дослідницькі методики;
– складати запитальники для різних видів опитування (бесіди, інтерв’ю,
анкетування);
– проводити спостереження і фіксувати їх результати у відповідних
формах;
– аналізувати і узагальнювати отримані в дослідженні дані та робити
відповідні науково-практичні висновки;
– оформляти звіт про проведене науково-педагогічне дослідження та
отримані при цьому результати і сформульовані висновки.

Рекомендована література

Базова
1. Волощук I. С. Основи наукових досліджень. Педагогіка: навч. посібник
/ І. С. Волощук. – К. Видав. Нац. ун-тету ім. М. Драгоманова, 2006. – 107с.
2. Лузан П. Г. Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний
посібник. / П. Г. Лузан, І. В. Сопівник, С. В. Виговська – К.: НАКККіМ, 2012. –
248с.
3. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних
досліджень: Підручник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські
обереги, 2013. – 360 с.

Додаткова
1. Алексєєнко Т. А., Сушанко В. В. Основи педагогічного експерименту і
кваліметрії: Навч.-метод. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія
Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 41с.
2. Архипова С.П. Застосування математично-статистичних методів у
соціально-педагогічному дослідженні [Електронний ресурс] / С.П.Архипова. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N144/N144p003-
008.pdf. – Назва з екрана.
3. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради
молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2008.
– 278с.
4. Гончаренко С.У. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень
[Електронний ресурс] / С. У. Гончаренко. – Режим доступу:
http://ukped.com//781.html. – Назва з екрана.
5. Євдокимов В. І., Агапова Т. П., Гавриш І. В., Олійник Т. О.
Педагогічний експеримент: Навч. посіб. для студ. пед. вузів / Харківський
держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х. : ТОВ “ОВС”, 2001. — 148с.
6. Лаврентьєва Г. П., Шишкіна М. П. Методичні рекомендації з
організації та проведення науково-педагогічного експерименту. – К.: ПТЗН,
2007. – 72 с.
7. Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці: точки відліку [Електронний
ресурс] / Є. О. Лодатко. – Режим доступу: http://intellectinvest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine

pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/. – Назва з екрана.
8. Методи математичної статистики в дослідженні проблем педагогіки і
психології [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukped.com/1169.html. –
Назва з екрана.
9. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у
наукових дослідженнях [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.info-library.com.ua/books-text-8409.html. – Назва з екрана.
10. Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com. –
Назва з екрана.

Інформаційні ресурси

1. http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/ – Портал сучасних педагогічних
ресурсів.
2. http://www.psyh.kiev.ua – Вісник психології і педагогіки Педагогічного
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка)
3. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського, Київ.
4. Географія&Історія. Навчально-методичний сайт ПрАТ “Інститут
передових технологій” – Режим доступу: http://www.osvitanet.com.ua
5. Інститут передових технологій. – Режим доступу:
http://www.iat.kiev.ua/index.php?page_id=1&lang_id=3
6. Короткий тестологічний словник-довідник. [Електронний ресурс] /
Упорядник Л. Т. Коваленко — К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник») –
Режим доступу: http://www.znannya.org
7. Лабораторія інтерактивних технологій навчання. – Режим доступу:
http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/121.ukr.html
8. Майстер-тест – http://master-test.net/uk
9. Методичний портал. Інтерактивні технології навчання. – Режим
доступу: http://metodportal.net/node/2633
10. Освітній навігатор. – Режим доступу: navigator.rv.u
11. Портал «ІКТ навчання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://stecenko.at.ua/
12. Создание презентации в MS PowerPoint [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.nsu.ru/education/powerpoint/