Фізична географія України (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Байцар А. Л.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГРО-41сдоцент Байцар А. Л.

Опис курсу

Метою курсу є всебічне ознайомлення студентів з особливостями природи окремих  регіонів України.

Завданням навчального курсу є:

 • формування системного уявлення про природні умови і природні ресурси України;
 • формування в студентів-географів теоретичних засад викладання природничих дисциплін;
 • підготовка студентів до проведення самостійних природничих досліджень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 •  парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації;
 •  цілі сталого розвитку та пропонувати конкретні заходи для їх досягнення в Україні або регіонах;
 •  особливості формування природи та розвитку України;
 •  фізико-географічні особливості різних регіонів України;
 •  поняттєво –термінологічний апарат фізичної географії

вміти:

 • використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних
  об’єктів і систем;
 •  аналізувати склад і будову природних та суспільногеографічних систем на різних просторово-часових рівнях;
 •  пояснювати особливості організації географічного простору, оцінювати потенціал території, у тім числі природний,
  ресурсний, демографічний, економічний, культурний;
 •  застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при
  вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства;
 •  проводити досліджень на відповідному науковому рівні із застосуванням головних світоглядних концепцій;
 •  працювати автономно;
 •  застосовувати кількісні та якісні методи, інформаційні технології при вивченні сфер географічної оболонки, суспільства на різних просторово-часових рівнях;
 •  застосовувати знання з історії географії, теорії, парадигми, концепції для дослідження географічних явищ і процесів,
  ідентифікувати нові об’єкти, реєструвати їх властивості та класифікувати;
 •  проводити та інтегрувати польові та лабораторні дослідження з допомогою відповідної методології та технологічних засобів, аналізувати та узагальнювати інформацію, моделювати процеси;
 •  впроваджувати наукові знання про географічну оболонку у вирішення конструктивних питань на різних територіальних
  рівнях;
 •  ідентифікувати, класифікувати ґрунти, аналізувати генезис, склад, фізико-хімічні властивості ґрунтів та притаманні їм
  процеси, діагностувати основні категорії земельних ресурсів, визначати структуру земельного фонду держави;
 •  самостійно досліджувати природно-географічні об’єкти, процеси, явища з використанням теорій, парадигм, концепцій;
 •  склад і будову ландшафтів, робити науково виважені висновки, інтерпретувати результати дослідження і застосовувати їх у прикладній сфері.

Рекомендована література

Базова 

 • Байцар А.Практикум з «Фізичної географії України». – Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.  50 с.
 • Байцар А. Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії. Навчальний посібник. – Львів. Видавн.        центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 224 с.
 • Байцар А. Фізична географія України. Навчальний посібник. – Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 172 с.
 • Бондарчук В.Г. Геологічна будова Української РСР. – К.: Рад. школа, 1963.
 • Бондарчук В.Г. Геологія родовищ корисних копалин України. – К.: Наукова думка, 1966.
 • Ващенко П.Г. Природні ресурси західних районів УРСР. – Львів, 1959.
 • Воропай Л.І., Куниця М.О. Українські Карпати. – К.: Рад. школа. 1966.
 • Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977.
 • Генсірук С.А. Лісові ресурси України, їх охорона і використання. – К.: Наук. думка, 1973.
 • Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1990.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 512 с.
 • Новаковський Л.Я., Пилипенко М.А. Земельні ресурси Української РСР. – К.: Урожай, 1973.
 • Природа Волинської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа. 1975.
 • Природа Закарпатської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1973.
 • Природа Львівської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1979.
 • Природа Івано-Франківської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1979.
 • Природа Тернопільської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1979.
 • Природа Хмельницької області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1979.
 • Природа Чернівецької області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1978.
 • Природа України та її охорона. – К.: Політвидав України, 1975.
 • Природа Українських Карпат. – Львів: ЛДУ, 1963.

                                           

Допоміжна

 • Географічна енциклопедія України. – К.: «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана». – Томи 1, 2, 3. – 1989, 1990, 1993.
 • Карта. Україна. Ландшафти. Масштаб 1:1 000 000. – 1997.
 • Проблеми ландшафтного різноманіття України. – К., 2000. – 325 с.
 • Фізична географія Української РСР. – К.: Вища школа, 1982. – 207 с.

Інформаційні ресурси 

 • Інтернет;
 • Бібліотеки:
  • Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України: вул. Стефаника, 2; тел. 274-43-72:
  • Львівська обласна наукова бібліотека: просп. Шевченка, 13; тел. 274-02-26;
  • Наукова бібліотека ЛНУ ім. Франка, метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; тел. 296-42-41;
  • Центральна міська бібліотека ім Лесі Українки: вул. Мулярська, 2а; тел. 272-05-81;
  • Бібліотека Львівської комерційної академії: вул. Туган-Барановського, 10; тел. 279-76-40
  • Бібліотека ЛІЕТ: м. Львів, вул. Менцинського, 8; тел. 242-02-62.