Кафедра конструктивної географії і картографії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

У структуру кафедри входить навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і картографування, кабінет геодезії і картографії та кімната географічної карти (спецкімната).

Кафедра здійснює підготовку студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр за спеціальностями 101 “Екологія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.

Водночас кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для спеціальностей 106 “Географія”, 014 “Середня освіта”, 103 “Науки про Землю”, 241 “Готельно-ресторанна справа” і 242 “Туризм”.

Важливою складовою підготовки студентів залишаються навчальні і виробничі практики.

Кафедра готує бакалаврів першого рівня вищої освіти галузі знань 10 “Природничі науки” за спеціальністю 101 “Екологія (прикладна екологія)”.
Відповідно до навчальних планів спеціалістам присвоюється кваліфікація “Бакалавр з екології. Фахівець із прикладної екології”.

Водночас кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальностями 101 “Екологія (прикладна екологія)” та 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. За цими спеціальностями присвоюються кваліфікації “Магістр з екології. Еколог. Фахівець із прикладної екології” і “Магістр з технологій захисту навколишнього середовища”.

Навчальну і наукову роботу на кафедрі здійснюють 10 викладачів (доцентів) і ще два викладачі працюють за сумісництвом (доцент й асистент).

На кафедрі працюють три співробітники навчально-допоміжного персоналу, навчаються три аспіранти денної форми навчання.

Співробітники

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженер 2 категоріїБУХТА Ірина Олегівнаінженер 2 категорії
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер
аспірантЛОПУШАНСЬКА Марія Романівнааспірант
аспірантТЕСЛОВИЧ Мар’яна Вікторівнааспірант
аспірантЩЕРБА Віталій Вікторовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукові дослідження кафедри проводяться у рамках держбюджетних й госпдоговірних тем конструктивно-географічної, геоекологічної і гідроекологічної тематики та спрямовані на пошук закономірностей, взаємозв’язків і механізмів розвитку природно-антропогенних процесів та явищ з використанням системного, комплексного, ландшафтного, басейнового, структурного і динамічного підходів, методів моніторингу, картографування і моделювання. Колектив кафедри продовжує розпочаті проф. І. Ковальчуком роботи й зосередив увагу на головних напрямах наукових досліджень:

 • конструктивно-географічні (гідрогеологічні, гідрологічні, гідроекологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього природного середовища;
 • геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфологія;
 • урбоекологія, техноекологія, антропогенне ландшафтознавство, інженерна та антропогенна геоморфологія;
 • системно-структурний, історико-географічний і геоекологічний аналіз басейнових систем;
 • польові, стаціонарні, експериментальні і картографічні дослідження геосистем та екзогенних процесів;
 • моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, менеджмент природоохоронних територій;
 • інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розробка шляхів покращення стану навколишнього природного середовища;
 • картографічні і топографо-геодезичні дослідження;
 • геоінформаційне моделювання компонентів довкілля, екологічного стану природно-господарських систем;
 • дистанційне зондування Землі, дешифрування аеро- й космознімків;
 • розробка проблем географічного українознавства, термінології та історії географічних і картографічних досліджень;
 • історико-географічний аналіз і синтез, історико-картографічне моделювання змін стану природно-господарських систем.

Загалом наукові інтереси кафедри різноманітні. Вони охоплюють як проблеми методології і методики конструктивної географії, так і питання польових, стаціонарних, експериментальних і картографічних досліджень. Їх варто згрупувати у два головні напрями дослідницького пошуку‒власне конструктивно-географічний і картографічний.

За час існування кафедри вийшло понад 50 монографій, два підручники, близько 40 навчальних посібників і 90 навчально-методичних вказівок і рекомендацій.

Історія кафедри

Кафедра створена у 2000 р. шляхом поділу кафедри геоморфології на дві: геоморфології та конструктивної географії і картографії.

Засновником і першим завідувачем кафедри став доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук – відомий вчений-географ, геоморфолог, гідроеколог, доктор географічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, академік-секретар Відділення наук про Землю Академії наук вищої освіти України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, фундатор Львівської еколого-геоморфологічної школи. Під його керівництвом суттєво поповнився спеціалістами склад кафедри, відкрилися нові спеціальності на кафедрі та у Природничому коледжі.У різні роки сумісниками працювали спеціалісти-екологи Львівської міської ради і Державного управління екології та охорони природних ресурсів у Львівській області (Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА), геологи і гідрогеологи ВАТ (ПАТ) “Геотехнічний інститут”, гідрологи і гідроекологи Львівського обласного управління водних ресурсів (Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну).

У 2007–2008 рр. обов’язки завідувача виконував кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Петро Волошин. У 2008‒2016 рр. завідувачем був доктор географічних наук, професор Валерій Петлін. З 2016 р. виконував обов’язки, а з 2018 р. став завідувачем доктор географічних наук, доцент Євген Іванов.

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійних програм «Екологія» ID 10288, «Прикладна екологія» ID 30607 другого (магістерського) рівня вищої освіти

24.10.2022 | 11:37

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійних програм  «Екологія» ID 10288, «Прикладна екологія» ID 30607 другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка відбудеться  28 жовтня 2022 року о 11 год. 00 хв.  дистанційно у ZOOM(i) .

Запрошуються усі бажаючі.
Час: 28 жовтня  2022 р., 11:00

Підключитися до конференції Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/72766950761?pwd=YZACe2nJTsnpie9SagAtNFgRemHkjt.1

Ідентифікатор конференції: 727 6695 0761 
Код доступу: 2022
 

Читати »

Вчене звання професора присвоєно завідувачу кафедри конструктивної географії і картографії Євгену Іванову

11.10.2022 | 22:13

Завідувачу кафедри конструктивної географії і картографії Іванову Євгену Анатолійовичу відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 894 від 10 жовтня 2022 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» присвоєно вчене звання професора. Вітаємо та бажаємо подальшої плідної праці!

Читати »

Участь викладачів кафедри конструктивної географії і картографії у міжнародних науково-практичних конференціях

21.07.2022 | 13:31

Доценти кафедри конструктивної географії і картографії Євген Іванов і Петро Войтків взяли участь у двох конференціях: II міжнародній науково-практичній конференції “CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY’S SCIENTIFIC POTENTIAL” (19–20 травня 2022 року, м. Прага, Чехія) та VI міжнародній науково-практичній конференції “THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS” (19–20 червня 2022 року, м. Рим, Італія) та отримали відповідні сертифікати.

Читати »

Вийшли друком навчально-методичні посібники Петра Войтківа та Євгена Іванова “Методи геоекологічних досліджень” і “Землевпорядне та лісовпорядне планування”

21.07.2022 | 13:19

Войтків П. С., Іванов Є. А. Методи геоекологічних досліджень : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 106 с.
Розглянуто головні підходи і методи геоекологічних досліджень. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять, індивідуальні завдання, теми для самостійної роботи, список рекомендованих джерел і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу “Методи геоекологічних досліджень”, який читається для студентів ОКР “Бакалавр” (Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 101 Екологія).
 

Войтків П. С., Іванов Є. А...

Читати »

Вручення дипломів бакалаврам географічного факультету – випускникам кафедри конструктивної географії і картографії

15.07.2022 | 15:22

14 липня 2022 р. відбулося вручення дипломів бакалаврам географічного факультету, зокрема й випускникам кафедри конструктивної географії і картографії , які навчалися за освітньою програмою 101 Екологія (прикладна екологія).
З вітальним словом до випускників кафедри конструктивної географії і картографії звернулися декан географічного факультету Володимир Біланюк, завідувачі кафедр Євген Іванов і Зіновій Паньків.
Декан вручив також диплом першого ступеня переможниці першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з “Екології” Уляні Морозовській.
Щиро вітаємо випускників-бакалаврів кафедри із завершенням навчання та очікуємо у магістратурі!
З вірою в...

Читати »

Оголошення

Запрошуємо  на навчання у 2022 році у магістратурі за освітніми програмами:

“Прикладна екологія”

 

“Технології захисту навколишнього середовища”