Кафедра конструктивної географії і картографії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

У структуру кафедри входить навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і картографування, кабінет геодезії і картографії та кімната географічної карти (спецкімната).

Кафедра здійснює підготовку студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр за спеціальностями 101 “Екологія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.

Водночас кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для спеціальностей 106 “Географія”, 014 “Середня освіта”, 103 “Науки про Землю”, 241 “Готельно-ресторанна справа” і 242 “Туризм”.

Важливою складовою підготовки студентів залишаються навчальні і виробничі практики.

Кафедра готує бакалаврів першого рівня вищої освіти галузі знань 10 “Природничі науки” за спеціальністю 101 “Екологія (прикладна екологія)”.
Відповідно до навчальних планів спеціалістам присвоюється кваліфікація “Бакалавр з екології. Фахівець із прикладної екології”.

Водночас кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальностями 101 “Екологія (прикладна екологія)” та 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. За цими спеціальностями присвоюються кваліфікації “Магістр з екології. Еколог. Фахівець із прикладної екології” і “Магістр з технологій захисту навколишнього середовища”.

Навчальну і наукову роботу на кафедрі здійснюють 10 викладачів (доцентів) і ще два викладачі працюють за сумісництвом (доцент й асистент).

На кафедрі працюють три співробітники навчально-допоміжного персоналу, навчаються три аспіранти денної форми навчання.

Співробітники

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженер 2 категоріїБУХТА Ірина Олегівнаінженер 2 категорії
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер
аспірантЛОПУШАНСЬКА Марія Романівнааспірант
аспірантТЕСЛОВИЧ Мар’яна Вікторівнааспірант
аспірантЩЕРБА Віталій Вікторовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукові дослідження кафедри проводяться у рамках держбюджетних й госпдоговірних тем конструктивно-географічної, геоекологічної і гідроекологічної тематики та спрямовані на пошук закономірностей, взаємозв’язків і механізмів розвитку природно-антропогенних процесів та явищ з використанням системного, комплексного, ландшафтного, басейнового, структурного і динамічного підходів, методів моніторингу, картографування і моделювання. Колектив кафедри продовжує розпочаті проф. І. Ковальчуком роботи й зосередив увагу на головних напрямах наукових досліджень:

 • конструктивно-географічні (гідрогеологічні, гідрологічні, гідроекологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього природного середовища;
 • геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфологія;
 • урбоекологія, техноекологія, антропогенне ландшафтознавство, інженерна та антропогенна геоморфологія;
 • системно-структурний, історико-географічний і геоекологічний аналіз басейнових систем;
 • польові, стаціонарні, експериментальні і картографічні дослідження геосистем та екзогенних процесів;
 • моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, менеджмент природоохоронних територій;
 • інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розробка шляхів покращення стану навколишнього природного середовища;
 • картографічні і топографо-геодезичні дослідження;
 • геоінформаційне моделювання компонентів довкілля, екологічного стану природно-господарських систем;
 • дистанційне зондування Землі, дешифрування аеро- й космознімків;
 • розробка проблем географічного українознавства, термінології та історії географічних і картографічних досліджень;
 • історико-географічний аналіз і синтез, історико-картографічне моделювання змін стану природно-господарських систем.

Загалом наукові інтереси кафедри різноманітні. Вони охоплюють як проблеми методології і методики конструктивної географії, так і питання польових, стаціонарних, експериментальних і картографічних досліджень. Їх варто згрупувати у два головні напрями дослідницького пошуку‒власне конструктивно-географічний і картографічний.

За час існування кафедри вийшло понад 50 монографій, два підручники, близько 40 навчальних посібників і 90 навчально-методичних вказівок і рекомендацій.

Історія кафедри

Кафедра створена у 2000 р. шляхом поділу кафедри геоморфології на дві: геоморфології та конструктивної географії і картографії.

Засновником і першим завідувачем кафедри став доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук – відомий вчений-географ, геоморфолог, гідроеколог, доктор географічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, академік-секретар Відділення наук про Землю Академії наук вищої освіти України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, фундатор Львівської еколого-геоморфологічної школи. Під його керівництвом суттєво поповнився спеціалістами склад кафедри, відкрилися нові спеціальності на кафедрі та у Природничому коледжі.У різні роки сумісниками працювали спеціалісти-екологи Львівської міської ради і Державного управління екології та охорони природних ресурсів у Львівській області (Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА), геологи і гідрогеологи ВАТ (ПАТ) “Геотехнічний інститут”, гідрологи і гідроекологи Львівського обласного управління водних ресурсів (Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну).

У 2007–2008 рр. обов’язки завідувача виконував кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Петро Волошин. У 2008‒2016 рр. завідувачем був доктор географічних наук, професор Валерій Петлін. З 2016 р. виконував обов’язки, а з 2018 р. став завідувачем доктор географічних наук, доцент Євген Іванов.

Кафедра конструктивної географії і картографії запрошує на навчання на другий освітній рівень (магістр) за освітніми програмами “Прикладна екологія” та “Технології захисту навколишнього середовища”

26.05.2022 | 14:40

Кафедра конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує на навчання у магістратуру за двома освітніми програмами  – “Прикладна екологія” і “Технології захисту навколишнього середовища”.

Читати »

23 травня 2022 року відбудеться відкрита лекція завідувача кафедри конструктивної географії і картографії Євгена Іванова з дисципліни “Основи топографії”

20.05.2022 | 21:42

У понеділок, 23 травня 2022 року о 10.10 год., відбудеться відкрита лекція завідувача кафедри конструктивної географії і картографії Євгена Іванова з дисципліни “Основи топографії” для студентів першого року навчання спеціальності 014.07 Середня освіта на тему: “Сучасні технології в топографії”.
Заняття у дистанційному форматі на платформі Microsoft Teams за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ViODc3NzItZGI2NC00OGU1LWJjNmUtZWNhNjU1YmRhYWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22295b057a-1a38-49b8-ac5a-eaf997468610%22%7d

Читати »

Участь студенток кафедри конструктивної географії і картографії у Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених

04.05.2022 | 14:40

Метою практичних занять з курсу «Великий практикум», який читає доцентка Мирослава Петровська, є участь у конференції і публікація. Поставлене завдання успішно виконано студентками кафедри конструктивної географії і картографії.
Маргарита Кірейчук, Діана Петрайко і Марія Тесляк прийняли участь у ІV-ій Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії» (Суми, 29 квітня 2022 р.) з чим їх і вітаємо. За словами студенток: «Завжди цікаво відкривати для себе щось новеньке». Це перший досвід та ще...

Читати »

19–20 травня 2022 р. відбудеться ХХІІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні”

28.04.2022 | 11:09

19–20 травня 2022 р. відбудеться ХХІІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні”. Конференція відбуватиметься в online режимі на платформі Microsoft Teams.
Просимо повідомити про студентів, які бажають взяти участь у конференції та до 16 травня подати відповідну заявку (для учасників з географічного факультету Львівського Університету – централізовано від кафедри). Заявку необхідно надіслати на електронну пошту yevhen.tykhanovych@lnu.edu.ua.
Для виступу на конференції необхідно підготувати презентацію, яка буде демонструватися в online режимі.
Важливі дати: Читати »

Звіт декана географічного факультету Володимира Біланюка про навчально-виховну та наукову роботу на факультеті за 2016-2021 роки

27.04.2022 | 19:29

27 квітня 2022 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, на якому заслухано звіт про навчально-виховну та наукову роботу на географічному факультеті. Зі звітною інформацію перед колегами виступив декан географічного факультету Володимир Біланюк. Під час презентації звіту Володимир Іванович ознайомив колег із ґрунтовною інформацією щодо показників освітньої діяльності, наукової роботи та міжнародної співпраці. Декан також розповів про співпрацю з роботодавцями, національно-патріотичне виховання, творчу і культурно-просвітницьку роботу, інформаційні технології та інновації, промоцію та комунікацію, фандрайзинг та проєктну...

Читати »

Оголошення

Запрошуємо  на навчання у 2022 році у магістратурі за освітніми програмами:

“Прикладна екологія”

 

“Технології захисту навколишнього середовища”