Поводження з відходами (101 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Войтків П. С.ГРЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ГРЕ-41сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Поводження з відходами – навчальна дисципліна, яка вивчає відходи різних видів та їх походження, поводження з ними та дії, що спрямовані на запобігання їх утворення, збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, а також контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Поводження з відходами» є засвоєння сучасних законодавчих та нормативних актів з питань поводження з відходами, формування у студентів знань про різноманітність відходів виробництва та споживання, набуття навичок щодо вибору ефективних і екологічно безпечних методів збору, транспортування, знешкодження, зберігання, поховання та утилізації відходів, а також практичного використання сучасних інструментів екологічного регулювання для збалансованого природокористування і охорони природи.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси поводження з відходами.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1) засвоєння теоретико-методологічних основ систем поводження з відходами;

2) вміння розрізняти та характеризувати різні види відходів, згідно вітчизняної класифікації;

3) формування навичок комплексної характеристики способів поводження з відходами, зокрема, з об’ємами та місцем їх утворення, накопичення та утилізації;

4) засвоєння основних підходів до формування засвоєння основних підходів до формування системи утилізації та знешкодження різних видів відходів;

5) формування базових знань щодо сучасних напрямків переробки відходів і використання їх як вторинної сировини з метою охорони природи;

6) опанування знань про еколого-економічну ефективність сучасних технологій поводження з відходами для збалансованого природокористування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1) нормативно-правове забезпечення систем управління відходами;

2) що таке «відходи» та поводження з ними;

3) класифікацію відходів за видами;

4) що таке «тверді побутові відходи та відходи промислових підприємств», поводження з ними та їх вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини;

5) як здійснюється поводження з радіоактивними відходами;

6) як відбувається міжнародна співпраця України в галузі поводження з відходами;

7) як здійснюється утилізація та знешкодження відходів в агропромисловому комплексі;

8) що таке «медичні» та «будівельні» відходи та як здійснюється їх утилізація та перероблення;

9) сучасне управління відходами в Україні та країнах ЄС.

 вміти:

1) оперувати відповідним понятійним апаратом;

2) застосовувати набуті знання в практичній діяльності;

3) зібрати необхідну інформацію для поводженням з відходами, утилізації та їх знешкодження;

4) давати оцінку екологічності застосовуваних технологій в галузі поводження з відходами;

5) проявляти гнучкість і креативність під час вибору ефективних способів поводження з різними видами відходів, залежно від регіональних особливостей для збалансованого природокористування;

6) вміти відстоювати і обґрунтовувати свою думку щодо кращої доступної технології подовження з відходами;

7) розробляти науково- та практично-обґрунтовані рекомендації щодо створення системи поводження з відходами з позицій збалансованого природокористування.

Рекомендована література

Основна:

 • Знешкодження та утилізація відходів в агросфері: навч. посібник/ В.К. Пузік, Р.В. Рожков, Т.А. Долгова та ін. – Х: ХНАУ, 2014. – 220 с.
 • Кращі європейські практики управління відходами (посібник) / А. Войціховська, О. Кравченко, О. Мелень-Забрамна, М. Панькевич, – Видавництво Компанія “Манускрипт” – Львів, 2019. – 64 с.
 • Методичні рекомендації розумного управління відходами спільнот, 2017. [Електронний ресурс]. URL: https://dzki.kyivcity.gov.ua/files/2018/7/10/Upravlinya_vidchodamy.pdf.
 • Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80.
 • Організація ефективного поводження з відходами: як діяти органам місцевого самоврядування (посібник для органів місцевого самоврядування). А. Войціховська, Н. Куць, М. Панькевич, Л. Тимощук / [за заг. ред. О. Кравченко] Львів : Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2018. 108 с.
 • Поводження з відходами: Курс лекцій. Для студентів денної форми навчання. Спеціальність 101 «Екологія» Освітньо-кваліфікаційний ступінь «магістр»/ Укладач: О.В. Рибалова. Х: НУЦЗУ, 2016. -530 с.
 • Попович О.Р. Проблеми утилізації твердих побутових та промислових відходів Львівської області / О.Р. Попович, О.Р. Ярема. [Електронний ресурс]. URL: http://www.vlp.com.ua/files/64_4.pdf.
 • Проект закону «Про управління відходами». [Електронний ресурс]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69033.
 • Управління та поводження з відходами. Навчальний посібник. Ч. 1. Технології знезараження непридатних пестицидів / [Петрук В.Г., Ранський А.П., Васильківський І.В., Іщенко В.А., Безвозюк І.І., Петрук Р.В.] –Вінниця: ВНТУ, 2012. – 265 с.
 • Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи : навчальний посібник / Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М. та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 100 с.
 • Управління та поводження з відходами. Частина 3. Полігони твердих побутових відходів: навчальний посібник / Петрук В. Г., Васильківський І. В., Іщенко В. А. Петрук Р.В. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 139 с.
 • Управління та поводження з відходами. Частина 4. Технології переробки твердих побутових відходів: навчальний посібник / Петрук В. Г., Васильківський І. В., Іщенко В. А., Петрук Р. В. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 234 с.
 • Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О. та ін.. Управління та поводження з відходами: Підручник / За ред. проф. Т.А. Сафранова, проф. М.О. Клименка; Одеськ. Держ. Екологічний Університет. Одеса, ТЕС 2012. 272 с.

Допоміжна:

 • Душкін С. С. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів», Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 86 с.
 • Койнова І. Вплив фармацевтичних відходів на довкілля та проблеми поводження з ними / І. Койнова, Д. Ковпак // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2009. – Вип 36. – С. 194-200.
 • Повоження з відходами тваринництва. Національний екологічний центр України. К., 2015. 24 с.
 • Поводження з комунальними відходами та COVID-19 // Асоціація міст і регіонів для сталого управління ресурсами. -– Режим доступу: Municipal waste management and covid-19 (acrplus.org).
 • Полковниченко С. О. Екологічні екстерналії сільськогосподарської діяльності // Економіка та управління національним господарством / Науковий вісник Полісся № 4 (8), ч. 1, 2016. С. 79-84.
 • Управління та поводження з відходами: Підручник/Т.П. Шаніна, О.Р. Губанова, М.О. Клименко, Т.А. Сафранов, В.Ю. Коріневська, О.О. Бєдункова, А.І. Волков. За ред. Т.А.Сафранова, М.О. Клименка, – Одеса, 2011. 258 с.
 • Тевкун Т. Ієрархія поводження з відходами. Що це таке і як впровадити в Україні? // МБО «Екологія–Право–Людина».
 • Інформаційні ресурси:
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 19.06.1991 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.
 • Закон України «Про відходи» від 5.03.1998 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text.
 • Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-14#Text.
 • Закон України «Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» від 14.09.2000 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1947-14#Text.
 • Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%80#Text.
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 1994 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text.
 • Закон України «Про перевезеня небезпечних вантажів» від 06.04.2000 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-14#Text.
 • Закон України «Про пестициди та агрохімікати» від 2.03.1995 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text.
 • Закон України «Про металобрухт» від 16.11.2000 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text.
 • Знешкодження та утилізація відходів в агросфері: навч. посібник/ В.К. Пузік, Р.В. Рожков, Т.А. Долгова та ін. – Х: ХНАУ, 2014. – 220 с. [Електронний ресурс]. URL: http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui.
 • Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80.
 • Офіційна сторінка Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. [Електронний ресурс]. URL: https://mepr.gov.ua/.
 • Офіційна сторінка Всеукраїнської екологічної ліги. [Електронний ресурс]. URL: http://www.ecoleague.net/.

Силабус: Силабус: Поводження з відходами. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус