ГІС у прогнозуванні та управлінні надзвичайними ситуаціями (183)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Михнович А. В.ГрЕМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрЕМ-11сдоцент Михнович А. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із суттю, видами надзвичайних ситуацій, метою, завданнями, видами, функціями наукового прогнозування, методами прогнозування, визначення видів і рівнів екологічної небезпеки, методів і методик оцінки і управління надзвичайними ситуаціями з використанням геоінформаційних технологій, здійснення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, зниження і втілення дій і механізмів з управління надзвичайними ситуаціями і усунення їхніх наслідків.
На основі знань з предмету виробляються навички обґрунтування прийняття управлінських рішень у сферах природокористування, охорони довкілля, просторового планування тощо.

Завдання курсу:

 • Ознайомлення з найкращими практиками закордонного і українського досвіду екологічного прогнозування, аналізу і управління надзвичайними ситуаціями.
 • Адаптація підходів, методів, прийомів аналізу, управління, запобігання надзвичайним ситуаціям до місцевих умов.
 • Опанування засадами, підходами і методами екологічного прогнозування і управління надзвичайними ситуаціями з використанням ГІС.

Вивчення курсу ГІС у прогнозуванні і управлінні надзвичайними ситуаціями має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
 • ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.

Фахові компетентності:

 • ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
 • ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
 • ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій
 • ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.
 • ФК 09. Здатність підтримувати функціонування системи екологічного менеджменту та аудиту на підприємстві, застосовувати знання з метрології, нормативних документів із стандартизації та сертифікації у різних галузях господарства України, здійснювати оцінку впливу на довкілля та екологічний контроль якості сировини та продукції.

Рекомендована література

Основна література:

 • Реагування на надзвичайні ситуації: Навч. посібник. – К. : Вид-во «Бланк-Прес», 2014. – 206 с.
 • Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник / В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій, В. М. Шмандій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. − 216 с.
 • Кризовий менеджмент та принципи управління ризиками в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій: монографія / С.О. Гур’єв, А.В. Терент’єва, П.Б. Волянський. – К. : [б. в.], 2008. – 148 с.
 • Crisis and Emergency Management: A Guide for Managers of the Public Service of Canada. / P. Boisvert and R. Moore. – Canadian Center for Management Development, 2003. – 480 p.
 • Empowering State and local Emergency Preparedness. Recommendation of the Advisory Panel to Assess Domestic Response Capabilities for Terrorism Involving Weapons of Mass Destruction. / M.E. Wermuth. – RAND Corporation, 2004. – 270 p.
 • Лисиченко Г. В. Природний, техногенний та екологічний ризики; аналіз, оцінка, управління / Г. В. Лисиченко, Ю. Л. Забулонов, Г. А. Хміль. – Київ: Наукова думка, 2008. − 542 с.
 • Сталінська І. В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та теорія екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / І. В. Сталінська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 92 с.
 • Marzocchi W., M. L. Mastellone, A. Di Ruocco et al. Principles of multi-risk assessment / FP6 SSA Project. — 2009. — 113 р.
 • Vose D. Risk analysis: a quantitative guide. John Wiley & Sons. — 3rd ed. — Chichester, 2008. — 729 p.
 • Shoaf I. K. et al. Hazard Risk Assessment Instrument / UCLA Center for Public Health and Disasters. — 2006. — 89 р.
 • Екологічна безпека: Підручник / В. М. Шмандій, О. М. Клименко, Ю. С. Голік, А. М. Прищепа, B. C. Бахарєв, О. В. Харламова. – Херсон: Олді-плюс, 2013. − 366 с.
 • Іванюта С. П., Качинський А. Б. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків: монографія. – Київ: НІСД, 2012. − 308 с.
 • Дорогунцов С. Методологічні аспекти оцінки ризику та наслідків техногенно небезпечних подій / С. Дорогунцов, А. Федорищева // Економіка України: Наук. Журн., 1994. − № 2. − С. 30−39.

Допоміжна

 • Статюха, Г.А. Системне оцінювання екологічної безпеки проектованих промислових об’єктів [Текст] / Г.О. Статюха, Т.В. Бойко, А.О. Абрамова //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – №58. – С.70-76.
 • Качинський А. Антропогенне навантаження та екологічна безпека в системі «Пестициди − навколишнє середовище − здоров’я населення» на основі аналізу ризику / А. Качинсъкий – Київ, 1994. − 30 с.
 • McEntire D.A. Triggering agents, vulnerabilities and disaster reduction: Towards on holistic paradigm // Disaster Prevention and Management. – 2001. – № 10 (3). – p. 189 – 196.
 • Weichelgartner J. Disaster mitigation: the concept of vulnerability revisited // Disaster Prevention and Management. – 2001. – № 10 (3). – p. 85 – 94.
 • Таранюк. К. В. Методичні основи управління екологічними ризиками на регіональному рівні // Механізм регулювання економіки. — 2012. — № 4. — С. 132-138.
 • Lee-Steere C. Environmental Risk Assessment. Manual For the Proposed National Environmental Risk Management. Framework for Chemicals For the Environmental Risk Assessment of: Industrial Chemicals, Pharmaceuticals, Food Additives and
 • Статюха Г.О., Бойко Т.В., Абрамова А.О. Особливості використання методу «індекс-ризик» для оцінки техногенної безпеки об’єктів // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2010. — № 2/10 (44). — С. 4–10.
 • Желобецька Т. Ф., О. М. Федорін, О. О. Стукальский. Ризик як оцінка небезпеки внаслідок надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності. — 2012. — № 12. — С. 35–38.
 • Ілляшенко С. М., В. В. Божкова. Управління екологічними ризиками інновацій / за ред. д. е.н. проф. С. М. Ілляшенка. — Суми.: ВТД Університетська книга, 2004. — 214 с.