Топографія з основами геодезії (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Іванов Є. А.ГРН-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРН-11сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Метою дисципліни “Топографія з основами геодезії” є отримання студентам базових знань з теорії розроблення та удосконалення методів створення топографічних карт, способів зображення на них земної поверхні, способів та правил використання карт у вирішенні наукових та практичних задач, а також сформувати належні практичні навички.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомлення студентів із сутністю та теоретичними основами створення топографічних карт і планів;
– застосування методичного інструментарію використання топографічних карт і планів для вирішення наукових та прикладних завдань;
– формування навичок роботи з приладами для створення топографічних карт і планів;
– вміння застосовувати системний підхід при вивченні основних теоретичних положень топографії та основ геодезії;
– вирішення професійних задач із організації та виконання геодезичних і топографічних робіт по створенню державних і спеціальних геодезичних мереж;
– проведення топографічного знімання місцевості з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів;
– організація землевпорядних робіт, а також топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування та експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів;
– проведення географічних, геоекологічних, геокадастрових та інших науково-прикладних досліджень і робіт.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен
знати:
– теоретичні основи складання топографічних планів і карт;
– спеціальну геодезичну і топографічну термінологію;
– умовні знаки предметів та контурів, основні форми рельєфу місцевості;
– масштаби та номенклатуру карт та планів;
– зміст і структуру інформації картографічних творів;
– системи координат, способи визначення довжин та орієнтирних кутів ліній місцевості, способи розв’язання задач на картах і планах;
– принципи організації геодезичних робіт в Україні, методи створення державних мереж, мереж згущення і знімальних мереж;
– будову і принцип вимірювання геодезичними приладами;
– складати цілісне уявлення про сучасний стан топографічних досліджень, методи і технології.

вміти:
– застосовувати отримані теоретичні і практичні знання з топографії у навчальному процесі;
– розпізнавати умовні знаки предметів та контурів, читати рельєф місцевості;
– визначати масштаб, номенклатуру карт і планів, географічні і прямокутні координати точок, довжини та орієнтирні кути ліній місцевості, висоти точок, будувати на карті лінії заданим ухилом, профіль місцевості, визначати водозбірні площі, обчислювати площі ділянок;
– орієнтуватися за допомогою топографічних карт і планів та інших допоміжних засобів на місцевості; володіти навиками роботи з теодолітами, нівелірами та іншими геодезичними приладами; вимірювати горизонтальні та вертикальні кути, довжину лінії мірною стрічкою, рулеткою та нитковим віддалеміром;
– вимірювати перевищення геометричним, тригонометричним і барометричним нівелюванням;
– розраховувати та оформляти результати планового, висотного і планово-висотного знімання;
– складати абриси теодолітного і тахеометричного знімання, картографічні карти, плани і профілі.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

Допоміжна

  • Ващенко В., Літинський В., Перій С. Геодезичні прилади та приладдя. Навчальний посібник. 3-те видання. Львів : Євросвіт, 2009. 208 с.
  • Картографія з основами топографії. Частина I. Топографія : Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів / Укладачі : Хаєцький Г. С., Стефанков Л. І. Вінниця, ВДПУ, 2014. 132 с. (https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_3/haeckiy5.pdf)
  • Лозинський В. В. Топографо-геодезична термінологія (довідкове видання). Львів : Вид-во націон. університет “Львівська політехніка”, 2002. 77 с.
  • Лозинський В. В. Топографо-географічний словник. Львів, 2007. 252 с.
  • Лозинський В. В. Топографічне і картографічне креслення. Львів, 2009. 55 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Lozynskyy-V.-top-kart-book.pdf)
  • Лозинський В. В. Топографічна карта. Навчально-методичний посібник. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 76 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Lozynskyy-V-top-karta-2010-book.pdf)
  • Лозинський В. В., Андрейчук Ю. М. Картографо-топографічний словник-довідник: навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за наук. ред. проф. І. П. Ковальчука. Київ; Львів : НУБІП Україна; ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 256 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/Slovnyk_dovidnyk_Lozynskyj_Andreychuk-book.pdf)
  • Калинич І. В., Гриник Г. Г., Ничвид М. Р. Геодезія: навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020. 248 с. (https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31333)
  • Островський А. Л. Геодезія. Частина перша. Геодезія. Підручник. Львів : В-во НУ “Львівська політехніка”, 2008. 564 с. (https://shron1.chtyvo.org.ua/Ostrovskyi_Apolinarii/Heodeziia_chastyna_II.pdf)
  • Островський А. Л. Геодезія. Частина друга. Топографія. Навч. посібник. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. 440 с. (https://vlp.com.ua/node/6825)

Інформаційні ресурси

Силабус: Топографія з основами геодезії. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус