Радіаційна географія (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Іванов Є. А.ГрФМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрФМ-21спрофесор Іванов Є. А.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Радіаційна географія” є формування системи знань щодо предмета досліджень, категорій та методів, цілісне уявлення про радіаційний фон навколишнього середовища, поширення, міграцію і вплив природних та штучних радіоактивних елементів в біосфері, вивчення дії радіації на людину та навколишнє природне середовище.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Радіаційна географія” є:

 • знати основні поняття і визначення радіоекології, закон радіоактивного розпаду; типи радіоактивного випромінювання;
 • знати основні джерела іонізуючих випромінювань у навколишньому середовищі;
 • особливості біологічної дії іонізуючої радіації на живі організми та людину;
 • можливості зменшення наслідків радіаційного ураження живих організмів;
 • принципи захисту навколишнього середовища від радіонуклідного забруднення;
 • засоби запобігання надходженню і накопиченню радіоактивних речовин в навколишньому середовищі.

Також у результаті навчання студенти мають набути таких загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення;

ЗК. 7. Здатність до tіme-менеджменту;

ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Дослідницькі навики;

ЗК. 10 Уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати проблеми;

ЗК. 11. Навички використання геоінформаційних технологій в практичній та науково-дослідній діяльності.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК 1. Здатність до використання законів, теорій, концепцій і парадигм сучасної географії, історії розвитку географічних досліджень та ідей для дослідження природно- і суспільно-територіальних систем на різних рівнях просторової організації.

СК 2. Здатність до наукового аналізу сучасних проблем та особливостей взаємодії природи й суспільства із застосуванням принципів раціонального використання територіальних ресурсів, основ законодавства у сфері природокористування, міського та регіонального розвитку і планування територій для розроблення пропозицій з оптимізації природокористування та забезпечення сталого розвитку регіонів.

СК 3. Здатність використовувати спеціальні географічні методи й підходи, геоінформаційні технології для розв’язання конкретних науково-прикладних проблем у сфері географії, природокористування, міського та регіонального розвитку.

СК 8. Здатність планувати, проводити та публічно презентувати результати наукових досліджень, забезпечити зрозуміле донесення власних знань, висновків та аргументацій до фахівців і нефахівців. СК 9. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу.

СК 10. Здатність до здійснення науково-дослідної роботи у сфері географії.

Рекомендована література

Основна

 • Батлук В. А. Радіаційна екологія: навч. посіб. К.: Знання, 2009. 309 с.
 • Гродзинський Д. М. Радіобіологія : підручн. К.: Либідь, 2000. 448 с.
 • Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”. Верховна Рада України, 2000. 13 с.
 • Закон України “Про правовий режим території, яка піддається радіоактивному забрудненню внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Верховна Рада України, 1991. 7 с.
 • Іванов Є. Радіоекологічні дослідження: навч. посіб.]. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 149 с.
 • Іванов Є. Радіаційна екологія: навчально-методичний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 217 с.
 • Константінов М. П. Журбенко О.А. Радіаційна безпека: навч. посіб. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. 151 с.
 • Методичні вказівки до практичних робіт студентів з дисципліни “Радіоекологія” напряму підготовки 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” / укладач : Є. А. Іванов. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 48 с.
 • Національна доповідь, розроблена відповідно до Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. К.: 2003. 95 с.
 • Україна. Радіаційна небезпека: Масштаби: 1 : 3 000 000; 1 : 7 000 000; 1 : 14 000 000 / В. А. Барановський та ін. К.: ВЕЛ, 2004. 6 к. (1 арк.).

 Допоміжна

 • Бойчук Ю. Д., Солошенко Е. М., Бугай О. В. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посіб. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. 284 с
 • Войцехович О. В., Лаптев Г. В., Канівець В. В. Радіаційне забруднення водних об’єктів зони відчуження ЧАЕС // Бюлетень екологічного стану зони відчуження. К.: Чорнобиль-Інтерінформ, 1996. Вип. 1 (6). С. 37–44.
 • Волошин І. Особливості радіаційної ситуації у м. Львові // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 53–61.
 • Методичні рекомендації з дозиметричного контролю / Академія наук УРСР, Міністерство охорони здоров’я УРСР; Косінов Г. А., Коваль Г. М., Адаменко О. А. та ін. К.: Здоров’я, 1990. 40 с.
 • Іванов Є. Оцінка стану хімічного і радіоактивного забруднення антропогенно-обумовлених геокомплексів // Сучасна географія та навколишнє природне середовище : [зб. наук. праць]. Вінниця: 1999. С. 30–32.
 • Іванов Є., Андрейчук Ю., Козак Т. Радіоактивне забруднення екосистем парку імені Івана Франка // Біомедична електроніка та фізичні методи в екології: [зб. тез]. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 65.
 • Іванов Є., Ковальчук І. Радіоактивне забруднення техноекосистем породного терикону шахти “Візейська” // Біомедична електроніка та фізичні методи в екології : [зб. тез]. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 64.
 • Нейко Є. М., Рудько Г. І., Смоляр Н. І. Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров’я населення. Івано-Франківськ-Львів: ЕКОР, 2001. 350 с.
 • Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). К., 1997. 121 с.
 • Чорнобиль і здоров’я України : [медико-екологічний атлас] / [ В. О. Шевченко, В. А. Барановський, А. М. Молочко та ін.]. К.: Зелений Світ, 1996. 32 с.
 • Чорнобильська катастрофа / [за ред. В. Г. Бар’яхтара]. К.: Наук. думка, 1996. 576 с.