Охорона біологічного та ландшафтного різноманіття

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кричевська Д. А.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрПМ-11сдоцент Кричевська Д. А.

Опис курсу

Мета курсу: теоретична, прикладна і методична підготовка студентів у галузі охорони та збереження рослинного і тваринного світу, ландшафтів (природних середовищ, оселищ). Отримані знання вони зможуть застосувати для проведення наукових досліджень та іншої діяльності в установах природно-заповідного фонду, для здійснення екологічного контролю за природокористуванням, зокрема на територіях (структурних елементах) екомережі.

Завдання:

 • ознайомлення з теоретико-методологічними та прикладними аспектами охорони біологічного і ландшафтного різноманіття на сучасному етапі;
 • з’ясування  головних загроз для біорізноманіття та основних напрямків міжнародної співробітництва у сфері його збереження;
 • з’ясування cучасного стану біологічного і ландшафтного різноманіття в Україні, шляхів його моніторингу, охорони, збереження і відтворення;
 • формування у майбутніх фахівців розуміння необхідності охорони біотичного та ландшафтного різноманіття, вмінь застосування правового, економічного, управлінського механізмів його збереження.

Зміст ВБ 2 «Охорона біологічного та ландшафтного різноманіття» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проектами
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
 • ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
 • ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.
 • ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології  у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.
 • ФК 13. Здатність досліджувати екологічну інфраструктуру, як базову основу збереження якості життєвого середовища, втілювати проекти з реставрації та ревіталізації забруднених ландшафтів.

Рекомендована література

Основна

 • Геосозологія – інтегральна природоохоронна наука. Завдання созології ландшафтів/ С. Стойко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2009. – Вип. 37. – С. 11-20. – Ел.рес.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2009_37_4
 • Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга Прес, 2003. – 33 с.
 • Закон України “Про загальнодержавну Програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 47. – С.405-482.
 • Закон України “Про природно-заповідний фонд (ПЗФ) України” // Екологія і закон. Екологічне законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Книга 2. – С. 293-320
 • Закон України «Про екологічну мережу Украни». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 45, ст.502
 • Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Макаренко Л.П. та ін. – Київ: Хімджест, 2003. – 248 с.
 • Кобеньок Г.В. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: Посібник для вчителів і громадських природоохоронних організацій / Г.В. Кобеньок, О.П. Закорко, Г.Б. Марушевський. – Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. – 200 c.
 • Конвенція про біологічне різноманіття // Екологія і закон. Екологічне законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Книга 2. – С. 494-516.
 • Кричевська Д. Екологічна мережа. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / Брусак В., Кричевська Д., Сенчина Б. // за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М.Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С.442-456
 • Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся [текст] : моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило]. – [за ред. Й.В. Царика]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 120 с.
 • Яцик А.В. Екологія біорізноманіття. Підручник./ А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, А.Ю. Якимчук, І.А. Пашенюк; за ред. А.В. Яцика. – К.: Генеза, 2013. – 408 с.
 • Emerald Network – General Viewer. European Environment Agency. URL: https://emerald.eea.europa.eu/ (Accessed: 1 February 2021)
 • Lawrence D, Coe M, Walker W, Verchot L and Vandecar K (2022) The Unseen Effects of Deforestation: Biophysical Effects on Climate.  For. Glob. Change 5:756115. doi: 10.3389/ffgc.2022.756115. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2022.756115/full
 • MacArthur R. H., Wilson E. O. (2001). The Theory of Island Biogeography. Princeton: Princeton University Press, 224.
 • ProtectedPlanet 2014-2022. The World Database on Protected Areas (WDPA) is the most comprehensive global database on terrestrial and marine protected areas. URL: https://protectedplanet.net/
 • The world’s forests do more than just store carbon, new research finds. URL: https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/23/forests-climate-crisis-carbon-cooling-effect?fbclid=IwAR3taUSApQKnrfOdqWGbP8iKMM_TjzQnGnldQIRk3GOa6i0mrBayom-Rarc

Інформаційні ресурси:

 • Закон України «Про екологічну мережу України» (від 24.06.2004 № 1864-IV) – http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (від 25.06.1991 № 1264- XII) – http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 • Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (від 16.06.1992 № 2456-XII) – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
 • Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (від 23.05.2017 № 2059- VIII) – http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
 • Закон України «Про рослинний світ» (від 09.04.1999 № 591-XIV) – http//zakon.rada.gov.ua/laws/main/591-14
 • Закон України «Про тваринний світ» (від 13.12.2001 № 2894-III) – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
 • Закон України від 23.05.2017 № 2063-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат» – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2063-19
 • Закон України «Про Червону книгу України» (від 07.02.2002 № 3055-III) – http//zakon.rada.gov.ua/laws/main/3055-14
 • Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030 12
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1286 «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» – http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-2002-п 13.Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000 № 1478-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
 • Шостий національний звіт про виконання Україною Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття (Українська версія), грудень 2018 р. https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ua-nr-06-uk.pdf\ 16.«UkrBIN: Національна мережа інформації з біорізноманіття» http://ukrbin.com/
 • Червона книга України. Рослинний світ. https://redbook-ua.org/item/agrestia-hispida/
 • Червона книга України. Тваринний світ https://redbook-ua.org/item/agrestia-hispida/ 19.IUCN Red List of Threatened Species https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/iucn-red-list-threatenedspecies

Допоміжна

 • Артов А.М. Законодавчо-нормативне забезпечення охорони природи в лісовому секторі України: Аналітичний звіт / А.М. Артов, Г.В. Бондарук, О.О. Кагало, Л.Д. Проценко / Укладач: Г.В. Бондарук. – Київ, 2012. – 166 с.
 • Геоекологія Львівської області / Під редакцією Є. Іванова. – Львів: Простір-М, 2021.
 • Екологічний атлас України. – К.: «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 104 с.
 • Збереження біорізноманіття і створення екомережі. Інформаційний довідник. Марушевський Г.Б., Мельничук В. П., Костюшкін В.А.Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. 2008
 • Збереження біорізноманіття: традиції та сучасність / Відповідальний редактор Т.Гардащук, Товариство „Зелена Україна”. – Київ: Хімджест, 2003. – 120 с.
 • Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Макаренко Л.П. та ін. – Київ: Хімджест, 2003. – 248 с.
 • Зелена книга України /під заг. Ред. чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
 • Кобеньок Г. В., Закорко О. П., Марушевський Г. Б. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: Посібник для вчителів і громадських природоохоронних організацій. — Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. — 200 c.
 • Костюшин В.А, Губар С.І., Домашлінець В.Г. Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні. — Київ, 2009. — 60 с. 14
 • Марушевський Г.Б., Мельничук В.П., Костюшин В.А. Збереження біорізноманіття і створення екомережі; Інформаційний довідник. – Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. – 168 с.
 • Мовчан Я.І. Національна екомережа. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007. – Т.2: Є-Н.С.327-328
 • Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України): Друга редакція. – HCVF Toolkit Part 1: Introduction to HCVF 1, 2008. – 146 с.
 • Петрова Л.М. Біорізноманіття лісів: міжнародні стандарти оцінки / Л.М. Петрова, С.В. Петров // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.1. — С. 28—32.
 • Петрова Л.М. Біорізноманіття лісів: структурні параметри оцінки та моніторинг / Л.М. Петрова, С.В. Петров // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.3. — С. 62—69.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. №977 “Про затвердження Державної цільової програми “Ліси України” на 2010— 2015 роки” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=9772009%EF.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 195 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу” [Електронний ресурс]. — Режим доступу http: //zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/.
 • Програма формування регіональної екологічної мережі Львівської області на 2007 -2015 роки. Затверджено рішенням Львівської обласної ради від 13.06.2007р.
 • Раритетний фітогенофонд Західних регіонів України (Созологічна оцінка й наукові засади охорони / С.М.Стойко, П.Т.Ященко, О.О.Кагало, Л.І.Мілкіна, Л.О.Тасєнкевич, М.М.Загульський. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 232 с.
 • Розбудова екомережі України/ Під ред.. Ю. Р. Шеляга – Сосонка. – К.: Програма розвитку ООН. Проект “Екомережі” , 1999.- 127с.
 • Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності України. Третє наближення. – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – 296 с.
 • Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ecnc.org/publications/technicalreports/monitoringbiodiversity ukraine strategy.
 • Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии охраны живой природы в России) http://www.biodat.ru/doc/lib/tishkov2.htm
 • Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) / За ред. Ю.Р.Шеляга-Сосонко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004.-70с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи: [монографія] / [ШелягСосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. та ін.]. — К.: Хімджест, 2003. — 248 с.
 • Council of Europe, Directorate of Democratic Governance, Culture and Diversity. (2016). The Emerald Network: A Network of Areas of Special Conservation Interest for Europe (Explanatory document and compilation of relevant texts). URL: https://rm.coe.int/168074669d (Accessed: 11 April 2019)
 • Global forest resources assessment 2005: Progress towards sustainable forest management. FAO: Rome. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.fao.org/ htm.
 • Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human wellbeing. Island Press: Washington, Covelo, London, 2005 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.millenniumassessment.org.
 • Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE). Sound Forestry — Sustainable Development. Helsinki: Ministry of Agr. and For., 1993. — 161 p.
 • The 2004 IUCN Red List of Threatened Species: A global species assessment [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.iucnredlist.org.
 • The improved pan European indicators for sustainable forest management. Proc. of the 4 Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE). — Vienna, Austria, 2003 [Елек тронний ресурс]. — Режим доступу: http:// mcpfe.org/livingforestsummit.
 • The Montreal Process. Criteria and indicators for the conservation and sustainable management of temperate and boreal forests. — Hull, Quebec: Canadian Forest Service, 1995. — P. 120.