Методологія та організація наукових досліджень (101 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Волошин П. К.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрПМ-11сВолошин П. К.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є надання необхідного обсягу фундаментальних і практичних знань у галузі методології і організації наукових досліджень та підготовка до самостійного вирішення задач в процесі наукової діяльності. Завданням вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є оволодіння методологією, теоретичними і практичними методами наукового дослідження, підготовка аспірантів з питань оптимальної організації процесу наукового дослідження, ефективного застосування теоретичних та практичних методів наукового дослідження, розробки етапів та форм процесу наукового дослідження, оформлення результатів наукових досліджень та їхнє впровадження/

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

Загальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність ЗК5. Здатність до креативності та гнучкості наукового мислення в процесі проведення наукового дослідження.
 • ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проекти.
 • ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування..
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
 • ФК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.
 • ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
 • ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.
 • ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології  у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.

Програмні результати навчання

 • ПРН 01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.
 • ПРН 02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.
 • ПРН 03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання
 • ПРН 04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.
 • ПРН 05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
 • ПРН 06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.
 • ПРН 07. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.
 • ПРН 08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу
 • ПРН 09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 • ПРН 10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.
 • ПРН 11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.
 • ПРН 13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.
 • ПРН 17. Вміти здійснювати комплексні геоекологічні дослідження геосистем, складати та виконувати тематичні та аналітичні картосхеми за результатами досліджень.

Рекомендована література

Основна

 • Адаменко. О. Методологія та організація наукових досліджень в екології. Підручник. – Івано-Франківськ, 2015. -169 с.
 • Артюх О.Ф. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. /О.Ф. Артюх. – Київ:АМКВО, 1990. – 315 с.
 • Білуха М.Т.Методологія наукових досліджень: Підручник./ М.Т Білуха – К., 2002
 • Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: Авторський підручник/ О.В, Клименюк – Ніжин, 2007.
 • Дисертація. Підготовка, захист, оформлення / Г.Ю. Волков: Практичний посібник – К.: Вид-во
 • Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник./ В.В.Ковальчук, Л.М. Моїсеєв – К., 2004.
 • Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти./ Є.С. Є.С. Спіцин – К., 2003.

Допоміжна

 • Основи наукових досліджень: підручник для технічних вузів / Під ред. В.И. Крутова, В.В. В.В. Попова. – К.: Вища школа, 2017.
 • Основи наукових досліджень: [Навч.-метод. посібник] / Р. Крохмальний та ін.  – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. -464 с.
 • Петрук В.Г.  Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник /Під ред В.Г. Петрука /В.Г. Петрук Є.Т. Володарський, В.Б. Мокін. – Вінниця: Універсум, 2005.-144 с.
 • Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. / Г.С. Цехмістрова – К., 2004.

Методичне забезпечення

 • Базові конспекти лекцій.
 • Лекції на електронних носіях.
 • Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях