Управління екологічними проектами та ініціативами (101 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Михнович А. В.ГрПМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрПМ-21сдоцент Михнович А. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни Управління екологічними проектами та ініціативами є ознайомлення студентів із завданнями організації, виконання, оцінки ефективності екологічних проектів, прояв і втілення екологічних ініціатив, оволодіння сучасними підходами, методами та інструментами для їхнього забезпечення.

Метою курсу є формування у студентів теоретичних знань і практичних вмінь щодо планування, реалізації, керування екологічними проектами різних рівнів і категорій, створення концепцій, стратегій, програм, запитів відповідних проектів, прояву, втілення і підтримки екологічних ініціатив на усіх рівнях і в усіх сферах, від виробництва і обслуговування до аналітики, логістики, наукових досліджень.

Завданнями курсу є формулювання в результаті його вивчення наступних знань, умінь та навичок.
Ознайомлення з найкращими практиками закордонного і українського досвіду управління проектами й ініціативами.
Адаптація підходів, методів, прийомів управління проектом до місцевих умов.
Опанування засадами, підходами і методами планування екологічних проектів, подання запитів й інвестиційних пропозицій проектів, розробки їхньої структури і змісту.
Вивчення основ реалізації екологічних проектів, способів і методів управління персоналом, ресурсами, інформацією екологічних проектів.
Розуміння місця і значення ініціативи на етапі виголошення ідей, планування, реалізації, оцінки ефективності, втілення результатів проекту.
Теоретико-методичною базою при вивченні курсу є знання, отримані при вивченні загальноосвітніх курсів з екології, географії, історії математики, психології, а також спеціальні знання з екологічного менеджменту, охорони довкілля, моделювання і прогнозування, інших наук і дисциплін.
Вивчення курсу Управління екологічними проектами та ініціативами має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності  або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проектами.
 • ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
 • ФК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.
 • ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
 • ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.
 • ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології  у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.
 • ФК 13. Здатність досліджувати екологічну інфраструктуру, як базову основу збереження якості життєвого середовища, втілювати проекти з реставрації та ревіталізації забруднених ландшафтів.

Рекомендована література

Основна

 • Пол. Дж. Філдінг. Як керувати проєктами. Переклад Олени Якименко. – Київ: Фабула, 2020. – 240 с.
 • Яновська Е.С., Кузовенко В.А, Дяченко Н.М. Основи управління екологічними проектами та аудиту: Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. 178 с.
 • Гонтарєва І. Управління проектами: Підручник. – Харків: ХНЕУ, 2011. – 444 с.
 • Єгорченков О., Єгорченкова Н., Катаєва Є. Азбука управління проектами. Планування: Навчальний посібник. – Київ: КНУ ім.. Т. Шевченка, 2017. – 117 с.
 • Карамушка В. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування аспектів довкілля у стратегічне планування і проектну діяльність): Практичний посібник / За ред. В. Кучинського. – Київ: КІС, 2012. – 138 с.
 • Кучер А., Кучер Л. Управління екологічними проектами: робочий зошит для комплексного тренінгу. – Харків: Смугаста типографія, 2018. – 36 с.
 • Sholarin E. A., Awange J. L. Environmental project management: principles, methodology and processes. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. 406 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27651-9.
 • Рокочинський А., Кожушко Л., Кропивко С., Фроленкова Н. Управління проектами у водному господарстві та природокористуванні: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Гідромеліорація”. – Рівне: НУВГП, 2012. – 293 с.
 • Ноздріна Л., Ящук В., Полотай О. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. Ноздріної. – Київ: Центр Навчальної Літератури, 2010. – 432 с.
 • Калач Г.М. Управління проектами : навч. посіб./ Г.М.Калач. — Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. — 334с.
 • Логачова, Л.М. Управління проектами : навч. посіб./ Л.М.Логачова, О.В.Логачова. — Суми: Університетська книга, 2011. — 208 с.
 • Кожушко Л., Кропивко С. Управління проектами: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГГП, 2008. – 432 с.
 • Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с.
 • Бабаєв. В. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності Управління проектами, Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.
 • Szałata Ł. W., Zwoździak J. W. Environmental project management as an element of urban environment component improvement. Meteorology Hydrology and Water Management. 2015. Vol. 3. Is. 1. Pp. 39–44 https://doi.org/10.26491/mhwm/43413.

Допоміжна

 • Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу Управління Проектами для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 – Менеджмент Організацій / Укл. Бабаєв В., Висоцька Г., Молодченко-Серебрякова Г., Мельман В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 51 с.
 • Тихенко В. Організаційно-економічне забезпечення систем управління національними і наднаціональними природоохоронними проектами: автореф. дис. канд. екон. наук. – Суми: СумДУ, 2016. – 22 с.
 • Хрутьба В. Методологічні основи управління екологічними проектами та програмами: автореф. дис. д-ра техн. наук. – Київ: Нац. трансп. ун-т., 2014. – 44 с.
 • Хрутьба В. Методологічні основи управління екологічними проектами та програмами: дис… докт. техн. наук. – Київ, 2014. – 331 c.
 • Тихенко В. Система управління природоохоронними проектами в територіальних громадах. Залучення різних механізмів фінансування. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. – Вип. 3. – С . 229–232.
 • Тарасюк Г. Управління проектами: навчальний посібник для студентів ВНЗ. Видання 4-те. – Київ: Каравела, 2012. – 320 с.
 • Рач В., Россошанська О., Медвєдєв О. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: Навчальний посібник / за ред. В. Рача. – Київ: КІС, 2010. – 276 с.
 • Верба В., Батенко Л., Гребешкова О. та ін. Проектний менеджмент: просто про складне: навчальний посібник / За заг. ред. В. Верби. – Київ: КНЕУ, 2009. – 299 с.
 • Батенко Л. Управління проектами: Навчальний посібник / Л. Батенко, О. Загородніх, В. Ліщинська. – Киїі:КНЕУ, 2004. – 231 с.
 • Збаразька Л. Управління проектами. Навчальний посібник / Л. Збаразька, В. Рижиков, І Ерфорт. – К. Центр Навчальної Літератури, 2008. – 168 с.
 • Тян Р., Холод Б., Ткаченко В. Управління проектами. Підручник. – Київ: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 224 с.
 • Хрутьба В.О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі. Монографія. / В.О. Хрутьба – К.: НТУ, 2013. – 192 c.
 • Ілляшенко С., Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій: моногр. – Суми: Папірус, 2013. – 184 с.
 • Ілляшенко С., Божкова В. Управління екологічними ризиками інновацій: моногр. / За ред. д. е. н., проф. С. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2004. – 223 с.
 • Желєзний А. Оцінка реалізації проектів за схемою зелених інвестицій в Україні. – Київ: Національний екологічний центр України, 2013. – 24 с.
 • Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: монографія. / Переклад на українську мову за ред. проф. Ф. Ярошенка. – Київ: Новий друк, 2010. – 160 с.
 • Ліпич Л., Глубіцька Т. Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом. Економічний часопис Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2015. № 3. С. 28–34.
 • Клиновий Д., Мороз В. Впровадження підходів проектного менеджменту в процесі модернізації системи державного управління природними ресурсами в Україні. Вісник АМСУ. Серія «Державне управління». 2013. № 2(9). – С. 42–52.
 • Костюкевич Р., Овчаренко І., Костюкевич А. Концептуальні підходи до розроблення й управління природоохоронними програмами на засадах методології проектного менеджменту. Економіст. 2014. № 1. – С. 42–44.
 • Бізнес-план: Технологія та обґрунтування. Навчальний посібник / За ред.. С. Покропивного. – Київ:КНЕУ, 2002. – 379 с.
 • ДСТУ ISO 14001: 2006. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування. [Чинний від 2015-12-21]. Київ, 2016. 24 с. (Інформація та документація).
 • ДСТУ ISO 14004: 2006. Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечування. (ISO 14004:2016, IDT) [Чинний від 2006-03-13]. Київ, 2016. 24 с. (Інформація та документація).
 • ISO 14004: 2004. Environmental management systems – General guldelines on principles, systems and support technigues. Системи екологічного керування – Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечування. [Міжнародна організація зі стандартизації (ІСО), 2004].
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2004 Ed. Network Square, PA: Project Management Institute.
 • Бушуєв С.Д. Керівництво з питань проектного менеджменту – Київ: 2000. – 195 с.
 • Екологічне право України. Академічний курс: підручник; за заг. ред. Шемшученка Ю.С. К.: Юридична думка, 2005. 848 с.