Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Петровська М. А.Грзт-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032Грзт-51доцент Петровська М. А.

Опис курсу

Мета: опанування студентами наукових, нормативних і організаційних основ метрології, стандартизації, сертифікації й акредитації та формування знань, вмінь і навичок у вказаних галузях діяльності для забезпечення ефективності природоохоронної діяльності; ознайомлення з теоретичними і правовими засадами стандартизації в Україні; основними положеннями стандартів якості довкілля; історією розвитку засобів вимірювання; одиницями вимірювання; основними засадами підтвердження відповідності систем екологічного управління екологічним вимогам; міжнародними та регіональними організаціями зі стандартизації, метрології та сертифікації; основними засадами ліцензування та акредитації ВНЗ.

Завдання: ознайомитися з термінами та визначеннями понять у галузі метрології, стандартизації, підтвердження відповідності та акредитації; засобами вимірювальної техніки та основними одиницями вимірювання; вітчизняними, європейськими та міжнародними стандартами в галузі якості довкілля, результатами міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства; впровадженням в світі та Україні систем управління якістю та систем екологічного управління.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: передумови виникнення метрології та стандартизації; історію розвитку засобів вимірювання; одиниці вимірювання; законодавчо-нормативну базу національної системи стандартизації, метрології та сертифікації; джерела інформаційного забезпеченням у сфері технічного регулювання життєдіяльності людини; суб’єкти і об’єкти стандартизації; категорії нормативних документів зі стандартизації та види стандартів; правила побудови нормативних документів і їхню структуру; вітчизняні, європейські та міжнародні стандарти в галузі якості довкілля, згідно з ДК НД (ДК 004); основні засади підтвердження відповідності систем екологічного управління екологічним вимогам; терміни та визначеннями понять у галузі метрології, стандартизації, підтвердження відповідності та акредитації; основні засади ліцензування та акредитації ВНЗ; міжнародні, регіональні й національні організації зі стандартизації, метрології та сертифікації;

вміти: користуватися засобами вимірювальної техніки; пояснити базові положення стандартів у галузі екологічного управління, екологічного маркування, якості атмосферного повітря, якості ґрунту, якості води, поводження з відходами; проаналізувати результати впровадження системи управління якістю та системи екологічного управління у світі та в Україні; охарактеризувати діяльність українських технічних комітетів; простежувати результати міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства; володіти багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів і проведення деяких інших операцій, наведених у нормативних документах.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.

Базова

 • Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, В. В. Тарасова. – Частина 1. Метрологія, Житомир : ЖІТІ, 2001. – 337 с.
 • Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, В. В. Тарасова.– Частина 2. Стандартизація, сертифікація і акредитація, Житомир : ЖІТІ, 2002. – 384 с.
 • Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : [підручник] / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 560 с.
 • Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація / Л. І. Боженко. – Львів : Афіша, 2004. – 324 с.
 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля : [навч. посібник] / М. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 • Полякова Н. О. Метрологія і стандартизація : [навч. посібник] / Н. О. Полякова – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 214 с.
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти : [посібник] / [С. В. Берзіна, І. І. Яреськовська та ін.]. – Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с.
 • Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : [підручник] / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.
 • Цюцюра В.Д. Метрологія та основи вимірювань : [навч. посібник] / В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 180 с.

 

Допоміжна

 • Бойко Т. Г. Основи стандартизації: Навч. посібн. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 231 с.
 • Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на теренах України (від найдавніших часів до сучасності) / Б. А. Грицко. – Львів : Афіша, 2005. – 267 с.
 • Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : [навч. посібник] / Л. Ф. Долина. – Київ : Знання, 2007. – 199 с.
 • Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : [підручник] / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2006. – 368 с.
 • Мережко В. В. Сертифікація продукції та послуг : [підручник] / В. В. Мережко. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – 298 с.
 • Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : [навч. посібник] / О. І. Момот. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.
 • Павлов В. І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : [навч. посібник] / [В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха]. – Київ : Кондор, 2004. – 230 с.
 • Петровська М. А. Екологічний менеджмент : [навч. посібник] / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 • Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила) : [навч. посібник] / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.
 • Петровська М. Нормування якості довкілля : [навч. посібник] / М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.
 • Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : [підручник] / Г. А. Саранча. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с.
 • Скрипчук П.М. Менеджмент якості довкілля: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.
 • Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : [навч. посібник] / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак; за заг. ред. В. В. Тарасової. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.
 • Тарасова В. В. Методичні вказівки до курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація” / В. В. Тарасова. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 72 с.

 Інформаційні ресурси

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус