Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Петровська М. А.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрЕМ-11сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація» є: ознайомлення з теоретичними і правовими засадами метрології та стандартизації в Україні; основними положеннями стандартів якості довкілля; історією розвитку засобів вимірювання; одиницями вимірювання; основними засадами підтвердження відповідності систем екологічного управління екологічним вимогам; міжнародними та регіональними організаціями зі стандартизації, метрології та сертифікації; основними засадами ліцензування та акредитації ВНЗ.
Для цього необхідно вирішити такі завдання: ознайомитися з термінами та визначеннями понять у галузі метрології, стандартизації, підтвердження відповідності та акредитації; засобами вимірювальної техніки та основними одиницями вимірювання; вітчизняними, європейськими та міжнародними стандартами в галузі якості довкілля, результатами міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства; впровадженням в світі та Україні систем управління якістю та систем екологічного управління.
Зміст ОК 8 Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.
Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 04. Здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів.
ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля : [навч. посібник] / М. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 • Петровська Мирослава. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навчальний посібник / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 408 с.

Основна література:

 • Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України № 1314-VII від 05.06.2014 р.
 • Про стандартизацію: Закон України № 1315-VII від 05.06.2014 р.
 • Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, В. В. Тарасова. – Частина 1. Метрологія, Житомир : ЖІТІ, 2001. – 337 с.
 • Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, В. В. Тарасова.– Частина 2. Стандартизація, сертифікація і акредитація, Житомир : ЖІТІ, 2002. – 384 с.
 • Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : [підручник] / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула.  – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 560 с.
 • Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація / Л. І. Боженко. – Львів : Афіша, 2004. – 324 с.
 • Буданов В. О. Метрологія і стандартизація: підручник / Буданов В. О., Мілованов В. І. Одес. нац.. акад. харч. технологій. – Одеса: Бондаренко М. О. 2019. – 314 с.
 • Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : [підручник] / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2006. – 368 с.
 • Метрологія, забезпечення єдності вимірювань та еталони одиниць фізичних величин: підручник / К. О. Чорноіваненко [та ін..] . – Дніпро: Свідпер А. Л., 2018. – 164 с.
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: навчальний посібник / О. І. Макота, Л. П. Олійник, З. М. Комаренська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 172 с.
 • Основи метрології та засоби вимірювань: навчальний посібник / Д.М.Нестерчук, С.О. Квітка, С.В. Галько. – Мелітополь: Видавничополіграфічний центр «Люкс», 2017. – 256 с.
 • Основи метрології та метрологічної діяльності: підручник / О. М. Величко, Л. В. Коломієць, Т. Б. Гордієнко; за заг. ред. д-ра техн.. наук, проф.. О. М. Величка . Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС.. 2021. 576 с.
 • Основи метрології: навчальний посібник / І. В. Солтис, О. В. Деревянчук. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2021. 152 с.
 • Полякова  Н. О. Метрологія і стандартизація : [навч. посібник] / Н. О. Полякова – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 214 с.
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти : [посібник] / [С. В. Берзіна, І. І. Яреськовська та ін.]. – Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с.
 • Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : [підручник] / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.
 • Цюцюра В.Д. Метрологія та основи вимірювань : [навч. посібник] /  В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 180 с.

 Додаткова література:

 • Бойко Т. Г. Основи стандартизації: Навч. посібн. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 231 с.
 • Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на теренах України (від найдавніших часів до сучасності) / Б. А. Грицко. – Львів : Афіша, 2005. – 267 с.
 • Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : [навч. посібник] / Л. Ф. Долина. – Київ : Знання, 2007. – 199 с.
 • Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : [підручник] / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2006. – 368 с.
 • Мережко В. В. Сертифікація продукції та послуг : [підручник] / В. В. Мережко. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – 298 с.
 • Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : [навч. посібник] / О. І. Момот. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.
 • Павлов В. І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : [навч. посібник] / [В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха]. – Київ : Кондор, 2004. – 230 с.
 • Петровська М. А. Екологічний менеджмент : [навч. посібник] / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 • Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила) : [навч. посібник] / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.
 • Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.
 • Петровська М. Нормування якості довкілля : [навч. посібник] / М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.
 • Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.
 • Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : [підручник] / Г. А. Саранча. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с.
 • Скрипчук П.М. Менеджмент якості довкілля: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.
 • Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : [навч. посібник] / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак; за заг. ред. В. В. Тарасової. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.
 • Тарасова В. В. Методичні вказівки до курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація” / В. В. Тарасова. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 72 с.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус