Землевпорядне та лісовпорядне планування

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Войтків П. С.ГрзТ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112ГрзТ-21сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Землевпорядне та лісовпорядне планування – навчальна дисципліна, яка пов’язана із вивченням теоретичних та практичних основ раціонального використання та охорони земельних та лісових ресурсів, проведення планування із землевпорядкування та лісовпорядкування, розроблення заходів щодо прогнозування використання цих земель у межах адміністративно-територіальних одиниць.

Метою є вивчення закономірностей використання землі та лісу як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва.

Основними завданнями дисципліни є: вивчити законодавчу, теоретичну та практичну бази із землевпорядного та лісовпорядного планування; освоїти методику техніко-економічного обґрунтування, формування та організації території, землеволодінь і землекористувань; складання планів, схем і проектів землеустрою для сільського та лісового господарства; оволодіти методами наукових досліджень, підходами організації території та формування правового режиму землекористування; розроблення системи заходів щодо збереження, відновлення і підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних явищ; комплексне поєднання лісівничих, технологічних та економічних знань для розробки техніко-економічного плану підприємства лісового господарства.

 Результати навчання:

знати:

 • основи землевпорядного та лісовпорядного планування;
 • принципи організації і планування робіт по землевпорядкуванню та лісовпорядкуванню;
 • правовий режим земель сільськогосподарського та лісового призначення;
 • методи наукових досліджень за якими проводять планування і проектування земель та лісів;
 • основні види землевпорядкування та їхню суть;
 • особливості землевпорядного проектування при міжгосподарському та внутрішньогосподарському землевпорядкуванні.

вміти:

 • обґрунтовувати планові та проектні рішення зі створення і вдосконалення організації території, землеволодінь і землекористувань, територіальної організації сільськогосподарського та лісового виробництв відповідно до умов різних регіонів країни і форм власності на землю;
 • складати плани, схеми і проекти землевпорядкування та лісовпорядкування;
 • прогнозувати і планувати раціональне використання земель сільськогосподарського та лісового господарств;
 • проводити геоекологічне обґрунтування планування лісогосподарських природно-техногенних геосистем;
 • розробляти системи заходів щодо збереження, відновлення і підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних явищ.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування. Частина 1. Землевпорядне планування : методичні вказівки для виконання практичних робіт / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 39 с.
 • Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування: методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 79 с.

 Базова література:

 • Вервейко А.П. Землеустройство с основами геодезии / А.П. Вервейко. – М. : Недра, 1988 р.
 • Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування. Частина 1. Землевпорядне планування : методичні вказівки для виконання практичних робіт / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 39 с.
 • Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування: методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 79 с.
 • Головко А. А. Особливості планування як функції управління лісами та лісовим господарством / А. А. Головко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.9 – С. 80-85.
 • Гнаткович Д.І. Організація і планування робіт по землевпорядкуванню. / Д.І. Гнаткович – Львів : Світ. 1992. – 216 с.
 • Гендельман М.А. Землеустроительноепроектирование. / М.А. Гендельман – Москва : Агропромвидавництво, 1986.
 • Дячишин О. В. Принципи планування заходів, спрямованих на підвищення ефективності відтворення і використання лісових ресурсів / О. В. Дячишин // Український державний лісотехнічний університет, Національний вісник, 2004, вип. 14.2 – 128–134.
 • Земельний кодекс України. Коментар. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2002. – 600 с.
 • Закон України «Про фермерське господарство», 22 червня 1993 р. №3312-ХІІ
 • Законодавство України про землю (2-е видання). – К. : КНТ, 2004. – 388 с.
 • Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. № 858 – ІV.
 • Коваль Я. В. Планування виробництва в лісовому господарстві : навч. посіб. / Я. В. Коваль, Т. П. Блажкевич, В. В. Волочков. // Житомир. Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2011. – 504 с.
 • Соловій І. П. Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти планування. Навчальний посібник / Соловій І.П., Іванишин О.Т., Лавний В.В., Турчин Ю.І., Часковський О. Г. – Львів: Афіша, 2005.
 • Третяк А. М. Управління земельними ресурсами. Навчальний посібник / Третяк А. М., Дорош О. С. – Вінниця : Нова Книга, 2006.
 • Третяк А. М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій : Навчальний посібник. / А. М. Третяк. – К. : Вища освіта, 2006.
 • Шумлянський В. С. Робоче проектування в землевпорядкуванні. Конспект лекцій. / В. С. Шумлянський. – НМЦ, 2005.

Допоміжна:

 • Балакірський В. Б. Практикум геодезичних робіт при землеустрої / Балакірський В. Б., Гарбуз М. М., Малютін М. І., Червоний М. В. – Харків, 2001.
 • Дейнека А. М. Лісове господарство : еколого-економічні засади розвитку / А. М. Дейнека. – К. : Знання, 2009. – 350 с.
 • Закон України «Про підприємництво», 7 лютого 1991 р. №698-ХІІ.
 • Закон України «Про підприємства в Україні», 27 березня 1991р. №887-ХІІ.
 • Закон України «Про господарські товариства», 19 вересня 1991 р. №1576-ХІІ.
 • Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», 17 липня 1997 р. №469/97-ВР.
 • Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і нормативні документи. – Київ : Урожай, 1998.
 • Левицький І. Ю. Геодезия с основами землеустройства / Левицький І. Ю., Крохмаль Є. М., Ремінський А. А. – М. : Недра, 1977 р.
 • Маслов А. В. Геодезическиеработы при землеустройстве / Маслов А. В., Горохов Г. І., Юнусов А. Г. – М. : Недра, 1990 р.
 • Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу», 13 березня 1992 р. №2200-ХІІ.
 • Постанова Верховної Ради України «Про прискорення земельної реформи та приватизації землі» від 26 квітня 1992 р.
 • Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку : Монографія // Я. В. Коваль, В. С. Боднар, О. А. Голуб та ін. : за ред. Я. В. Коваля. – К. : Наук. світ, 2004. – 211 с.
 • Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні (посібник) – Київ, 1998.
 • Реформування земельно-майнових відносин в аграрному секторі України (інформаційний довідник для жінок фермерів). – Київ : Лотос, 2000 р.
 • Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи в сфері сільськогосподарського виробництва», 10 листопада 1994 р. №669/94.

 Інформаційні ресурси:

Матеріали

Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус