Стратегії сталого розвитку (101 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Іванов Є. А.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрПМ-11спрофесор Іванов Є. А.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» є формування знань, умінь, компетентностей розробки стратегій сталого розвитку адміністративно-територіальної одиниць (регіонів, країни), усвідомлення студентами-екологами нового підходу до оцінки та розробки стратегій соціально-економіко-екологічного розвитку суспільства на сучасному етапі.

Завдання:

 • вивчити сутність та основні поняття і принципи концепції сталого розвитку суспільства, розглянути сучасні концепцій розвитку людства і біосфери (концепція ноосфери, концепція біотичної регуляції навколишнього середовища, концепція коеволюції природи і суспільства тощо);
 • розглянути поняття «біосфера» як динамічна система, формування уявлення про структуру та властивості біосфери з урахуванням особливостей таких її складових як техносфера і соціосфера, принципи її розвитку як динамічної системи;
 • аналізувати глобальні проблеми сучасноїцивілізації (економічні, ресурсні, соціально-політичні, етичні, екологічні та демографічні),які є наслідком формування у суспільстві споживацького відношення до природи, основні відомості про глобальні екологічні проблеми людства – ресурси і розвиток, антропогенні впливи на біосферу;
 • визначати загальніхарактеристики якісних і кількісних показників (індикаторів) сталого розвитку і головнихположень сучасних моделей розвитку суспільства, загальні аспекти застосування індикаторівсталого розвитку при вирішенні соціально-екологічних проблем на місцевому, регіональному і глобальному рівнях.

Зміст дисципліни ОК 1 «Стратегія сталого розвитку» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі прикладної екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.
 • ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології  у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.

Рекомендована література

Основна

 • Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г., Прилипко В.А., Клименко Л.В. Стратегія сталого розвитку: підручник. Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2012. 446 с.
 • Вальвач Ф.В., Дробноход М.І., Дюканов В.Г. Стійкий екологічно безпечнийрозвиток і Україна: навч. посібник. К.: МАУП, 2002. 367 с.
 • Добровольский В.В., Безсонов Є.М., Нєпєіна Г.В., Крисінська Д.О., Сербулова Н. А. Стратегії сталого розвитку : навч. посіб. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 160 с.
 • Караваєва Н.В., Карпан Р.В., Коцко Т.А. Сталий розвиток: еколого-економічнаоптимізація територіально-виробничих систем: навч. посібник. Суми:Університетська книга, 2008. 384 с.
 • Клименко М.О., Клименко Л.В. Стратегія сталого розвитку. Рівне, 267 с.
 • Клименко М.О., Боголюбов В.М., Клименко Л.В., Брежицька О.А.Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку :навчальний посібник; за ред. М.О. Клименка і В.М. Боголюбова.Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013, 230 с.
 • Коломієць Л.В. Стратегія сталого розвитку: навч. посібник. Кропивницький: 2019. 126 с.
 • Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: навч. посібн. Суми:Університетська книга, 2005. 654 с.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи стійкого розвитку» для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.А. Брежицька, Л.В. Клименко. Рівне: НУВГП, 2008. 28 с.
 • Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання / Клименко О.М., Клименко Л.В., Брежицька О.А. Рівне: НУВГП, 2018. 48 с.
 • Методичні вказівки з розробки стратегій сталого розвитку / А.Г. Шапар, М.А. Ємець, П.І. Копач, С.З. Поліщук, О.К. Тяпкін, В.Б. Хазан. Дніпропетровськ: Вид-во «Моноліт», 2003. 131 с.
 • Садовенко А.П., Масловська Л.Ц., Середа В.І., Тимочко Т.В. Сталий розвиток суспільства: навч. посібник / 2 вид. К.: 2011. 392 с.

Інформаційні ресурси

 Допоміжна

 • Гречко Т.К., Лісовський С.А., Романюк С.А., Руденко Л.Г. Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку : навч. посібн. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 264 с.
 • Декларація та план виконання рішень Всесвітньої зустрічі навищому рівні зі сталого розвитку (26 серпня – 4 вересня 2002 р.,Йоганнесбург, Південна Африка). Вид. друге. К. :ПРООН/МПВСР, 2007. 81 с.
 • Голубець М.А. Екосистемологія: підручник. Львів: ПОЛЛІ, 2000. 316 с.
 • Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 01.019.2020 р. №2354-VIII.
 • Замула І.В., Давидова І.В., Кірейцева Г.В., Корбут М.Б., Травін В.В. Стратегія сталого розвитку: еколого-економічний аспект. навч. посібник. Житомир: ЖДТУ, 2017. 200 с.
 • Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному ірегіональному вимірах: аналіз за даними 2005 р. К. : НТУ «KПІ», 2006. 84 с.
 • Лук’яніхін В.О. Екологічний менеджмент в системі управліннязбалансованим розвитком: монографія / В.О. Лук’яніхін. Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. 314 с.
 • Масловська Л.Ц. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів:теорія, методологія, практика : монографія. К., 2003. 366 с.
 • Об’єднання сил та ресурсів задля сталого розвитку.Співпраця між муніципалітетами. Посібник для практиків. К.: ПРООН, 2007. 52 с.
 • Програма дій «Порядок денний на XXI століття» /переклад з англійської: ВГО «Україна. Порядок денний на XXIст.». К. : Інтелсфера, 2000. 360 с.
 • Сталий розвиток суспільства: тлумачний посібник. К.: ПРООН, 2001. 27 с.