Стратегії міжнародної екологічної безпеки (101 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Пилипович О. В.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрПМ-11сдоцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Мета курсу –  ознайомити здобувачів з основними положеннями та термінологією предмету; інституційними та правовими механізми міжнародного співробітництва у сфері розв’язання глобальних та міжнародних екологічних проблем; завданнями ООН і спеціалізованих урядових та неурядових організацій у розв’язанні екологічних проблем сучасності, стратегією вирішення цих проблем у майбутньому.

Завдання:

 • ознайомити студентів з теоретичними основами дослідження глобальних та міжнародних екологічних проблем сучасної цивілізації;
 • спонукати студентів засвоїти теоретичні знання про роль спеціалізованих урядових та неурядових міжнародних організацій у розв’язанні глобальних проблем сучасної цивілізації;
 • ознайомити студентів з основними досягненнями та стратегіями міжнародної екологічної співпраці;
 • отримати практичні уміння та навички роботи з пошуку та аналізу інформації з різних джерел про стан довкілля у країнах світу.

Зміст ВБ 3 «Стратегії міжнародної екологічної безпеки» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проектами.
 • ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
 • ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
 • ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.

Рекомендована література

Основна

 • Книш М., Котик Л. Глобальні проблеми людства: навч. посібник. Львів: Простір-М, 2021. 130 с.
 • Екологічне право : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] Е45 / за ред. А. П. Гетьмана. – X.: Право, 2013. – 432 с.
 • Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів, 2004. – 192 с.
 • Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Львів: Норма, 2002. – 416 с.
 • Вишневська О. М. Апроксимація міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища / О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Випуск 4 (87). Миколаїв, 2015. С. 20-29.
 • Іванюк Д.П.. Шульга І.В. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник. ­– К.: Алеута, 2007. – 368 с.
 • Кравченко С. М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища : підручник / С. М. Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2002. – 336 с.
 • Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.
 • Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. І. Федорович, М. Я. Ващишин та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 401 с.
 • Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 412 с.
 • International Organizations in Global Environmental Governance. Edited by Matthew Paterson, University of Ottawa and Graham Smith, University of Southampton URL: file:///C:/Users/Olha/Downloads/10.4324_9780203883150_previewpdf.pdf
 • The Role of Nongovernmental Organizations in International Environmental Law. URL: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gjil10&div=19&id=&page=

Інформаційні ресурси:

Допоміжна

 • Emissions Gap Report 2021. URL: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
 • Наомі Кляйн. Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Пер. З англійської Дмитра Кожедуба. Кю Наш Формат. 2016. – 480 с.
 • Рослінг Ганс. Фактологіяю 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо / Пер. з англ. Ірина Ємельянова. К. Наш Формат. 2019. – 320 с.

 

Силабус: Силабус: Стратегії міжнародної екологічної безпеки. 2023-2024

Завантажити силабус