Геоінформатика з основами інформатики (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Андрейчук Ю. М.ГРН-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРН-11сдоцент Андрейчук Ю. М., доцент Андрейчук Ю. М.

Опис курсу

Курс «Геоінформатика з основами інформатики» є базовим у підготовці фахівців зі спеціальності «Науки про Землю», оскільки застосування географічних інформаційних систем в географічних дослідженнях є одним із сучасних інструментів, який широко застосовується в ґрунтознавстві і експертній оцінці земель.
Теоретичні знання та практичні навики із курсу «Геоінформатика з основами інформатики» є необхідною умовою для повноцінних досліджень в галузі наук про Землю. На сьогоднішній день проведення географічних досліджень неможливе без ефективно використання сучасних географічних інформаційних технології. Серед головних завдань, у яких застосування цих технологій значно підвищує якість географічних досліджень, зокрема у сфері оцінки земель є: автоматизований збір, обробка та систематизація вихідних даних (семантичних і картографічних); аналіз отриманої інформації (застосування методів просторового аналізу для визначення координат, обрахунку площ об’єктів, їх довжин та периметрів; використання оверлейного та буферного аналізу для вивчення геопросторового поширення об’єктів, процесів та явищ; побудова картограм та картодіаграм при визначенні вартості земельних ділянок; застосування методу ізоліній при інтерполяції результатів тощо); пошук, сортування та вибірка результатів оцінки окремих територій; підготовка та друк результатів досліджень за допомогою застосування принтерів та плотерів. Отримані знання є основою для підготовки фахівців з ґрунтознавства і експертної оцінки земель, які є затребуваними на ринку праці.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в географії» є ознайомлення студентів з принципами побудови та функціонування інформаційних систем, історією ГІС, основними поняттями і термінами ГІС; сучасним станом ГІС, їх місцем в системі наук про землю; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС ґрунтознавчого, кадастрового, планувального, соціо-економічного та іншого призначення; виробити у студентів навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставлених цілей.
У навчальному курсі ставляться такі завдання :
– ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості за стосування в науках про Землю загалом та в ґрунтознавстві і експертній оцінці земель зокрема;
– навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (QGIS);
– отримати навики у роботі з векторними та растровими просторовими даними;
– навчитися створювати цифрові картографічні матеріали, створювати та редагувати атрибутивні бази даних.

Матеріали

 • Базова
 • Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, О. Г. Час ковський, Т. С. Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2021. – 224 с.
 • ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: Навчальний посібник / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : Простір-М, 2015. – 284 с. http://wwf.panda.org/?256338/book-gis
 • Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
 • Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.
 • Картографічне моделювання: Навчальний посібник / Т. Козаченко, Г. Пархоменко, А. Молочко; Під ред. А. Золовського. – Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999 – 328с.
 • Getting to know ArcGIS Desktop. Fifth edition / Michael Law, Amy Collins. – ESRI, New York. – 2018. – 856 p.
 • GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems/ 5th Edition. / Paul Bolstad. – XanEdu, White Bear Lake. – 2016. – 784 p.
 • Mastering ArcGIS / Maribeth Price. – McGraw-Hill Education, New York. – 2016. – 619 с.

Допоміжна

 • Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та землеупорядкуванні: навч. посіб. / Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Л. І. Давибіда, С. М. Багрій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 703 с.
 • Світличний О. О. Основи геоінформатики: навч. посіб. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми: Університетська книга, 2008. – 294 с.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Геоінформатика з основами інформатики. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус