Міжнародне співробітництво в галузі екології

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Пилипович О. В.Грзт-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грзт-51доцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основними положеннями та термінологією предмету; інституційними та правовими механізми міжнародного співробітництва у сфері розв’язання глобальних та міжнародних екологічних проблем; завданнями ООН і спеціалізованих урядових та неурядових організацій у розв’язанні екологічних проблем сучасності. Навчити студентів аналізувати судову і арбітражну практику у справах, що стосуються вирішення міжнародних екологічних суперечок, характеризувати основні положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна.

Головними завданнями курсу є:

 • ознайомити студентів з теоретичними основами дослідження глобальних та міжнародних екологічних проблем сучасного суспільства;
 • визначити роль ООН і спеціалізованих організацій у розв’язанні глобальних екологічних проблем сучасності;
 • дати оцінку діяльності регіональних міжнародних організацій у розв’язанні глобальних проблем сучасної цивілізації;
 • вказати на роль неурядових організацій у міжнародному співробітництві з метою розв’язання глобальних екологічних проблем;
 • ознайомити студентів з основними досягненнями в галузі навколишнього середовища завдяки спільним зусиллям міжнародних екологічних організацій;
 • вказати на основні стратегії міжнародної співпраці у галузі екології у контексті сучасних змін у біосфері Землі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні причини виникнення глобальних та міжнародних екологічних проблем;
 • класифікацію міжнародних природоохоронних організацій;
 • основні досягнення урядових та неурядових організацій у вирішенні екологічних проблем сучасної цивілізації;
 • основні напрями і форми міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля;
 • основні механізми міжнародної співпраці у галузі екології
 • основні положення міжнародних конвенцій природоохоронного характеру.

вміти:

 • вільно оперувати відповідним понятійним апаратом;
 • давати типологічну оцінку глобальним екологічним проблемам сучасної цивілізації;
 • аналізувати міжнародну нормативно-правову базу міжнародного співробітництва у сфері розв’язання екологічних проблем сучасності;
 • оцінювати ступінь ефективності участі конкретних міжнародних організацій в міжнародно-правовому регулюванні захисту і збереження навколишнього середовища;
 • аналізувати документи ООН та інших міжнародних організацій, що займаються регулюванням міжнародних екологічних відносин;
 • аналізувати судову і арбітражну практику у справах, що стосуються вирішення міжнародних екологічних суперечок;
 • характеризувати основні положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна.

Рекомендована література

Базова:

 • Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів, 2004. – 192 с.
 • Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Львів: Норма, 2002. – 416 с.
 • Іванюк Д.П.. Шульга І.В. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник. ­– К.: Алеута, 2007. – 368 с.
 • Кравченко С. М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища : підручник / С. М. Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2002. – 336 с.
 • Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.
 • Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. І. Федорович, М. Я. Ващишин та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 401 с.
 • Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 412 с.

 Допоміжна:

 • Величко О.М., Зеркалов Д.В. Контроль забруднення довкілля. Навчальний посібник. ­ – К.: Основа, 2002. – 256 с.
 • Дубовіч І. Особливості та перспективи розвитку міжнародної екологізації економіки //Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edted by I.P. Solovij, W.S. Keeton. – Lviv: Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Press, 2009. – 432 h/ – Statistics: fig. 28, tables 67, bibliography 686.
 • Яцишин Р. В. Міжнародне екологічне судочинство http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/download/7239/8108

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус