Міжнародне співробітництво у галузі захисту довкілля (183)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Пилипович О. В.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрЕМ-11сдоцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Міжнародне співробітництво у галузі захисту довкілля» є: ознайомити здобувачів з основними положеннями та термінологією предмету; інституційними та правовими механізмами міжнародного співробітництва у сфері розв’язання глобальних та міжнародних екологічних проблем; завданнями ООН і спеціалізованих урядових та неурядових організацій у розв’язанні екологічних проблем сучасності, стратегією вирішення цих проблем у майбутньому.
Завдання:
– ознайомити студентів з теоретичними основами дослідження глобальних та міжнародних екологічних проблем сучасної цивілізації;
– спонукати студентів засвоїти теоретичні знання про роль спеціалізованих урядових та неурядових міжнародних організацій у розв’язанні глобальних проблем сучасної цивілізації;
– ознайомити студентів з основними досягненнями та стратегіями міжнародної екологічної співпраці;
– отримати практичні уміння та навички роботи з пошуку та аналізу інформації з різних джерел про стан довкілля у країнах світу.
Зміст ОК 10 «Міжнародне співробітництво у галузі захисту довкілля» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Фахові компетентності:
ФК 8. Здатність використовувати інституційні та правові механізми міжнародного співробітництва з метою розв’язання глобальних та регіональних екологічних проблем, уміння давати оцінку діяльності міжнародних організацій учасником яких є Україна.

Рекомендована література

Основна:

 • Книш М., Котик Л. Глобальні проблеми людства: навч. посібник. Львів: Простір-М, 2021. 130 с.
 • Екологічне право : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] Е45 / за ред. А. П. Гетьмана. – X.: Право, 2013. – 432 с.
 • Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів, 2004. – 192 с.
 • Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Львів: Норма, 2002. – 416 с.
 • Вишневська О. М. Апроксимація міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища / О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Випуск 4 (87). Миколаїв, 2015. С. 20-29.
 • Іванюк Д.П.. Шульга І.В. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник. ­– К.: Алеута, 2007. – 368 с.
 • Кравченко С. М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища : підручник / С. М. Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2002. – 336 с.
 • Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.
 • Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. І. Федорович, М. Я. Ващишин та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 401 с.
 • Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 412 с.
 • International Organizations in Global Environmental Governance. Edited by Matthew Paterson, University of Ottawa and Graham Smith, University of Southampton URL: file:///C:/Users/Olha/Downloads/10.4324_9780203883150_previewpdf.pdf
 • The Role of Nongovernmental Organizations in International Environmental Law. URL: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gjil10&div=19&id=&page=

Додаткова:

 • Emissions Gap Report 2021. URL: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
 • Наомі Кляйн. Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Пер. З англійської Дмитра Кожедуба. Кю Наш Формат. 2016. – 480 с.
 • Рослінг Ганс. Фактологія. 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо / Пер. з англ. Ірина Ємельянова. К. Наш Формат. 2019. – 320 с.
 • Rodrik, D. (2011). The globalization paradox: why global markets, states, and democracy can’t coexist. Oxford University Press.
 • Törnqvist, G. (2011). The geography of creativity. Edward Elgar Publishing.
 • Silver, N. (2012). The signal and the noise: the art and science of prediction. Penguin UK.
 • Пилипович О. В., Петровська М. А. Вплив війни на використання природних ресурсів в Україні // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України. Секція 2. Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни (25 травня 2023 р., Київ, Україна). – Київ, 2023. – С.204–206.

 Інформаційні ресурси:

 

Силабус: Міжнародне співробітництво у галузі захисту довкілля (англ. мова). 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус