Проблеми водопостачання та водовідведення (183 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кричевська Д. А.ГрЕМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрЕМ-21сдоцент Кричевська Д. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Проблеми водопостачання і водовідведення» є ознайомлення із сучасними проблемами облаштування систем водопостачання і водовідведення у містах і на підприємствах України, ознайомити із реальними і потенційними можливостями забезпечення споживачів водою відповідної якості, із роботою очисних споруд як ключового елементу водовідвідної системи.

Завдання:
• ознайомити студентів із теоретичними основами водопостачання і водовідведення, особливостями основних елементів та споруд систем водопостачання і водовідведення;
• сформувати знання про технології підготовки води для водопостачання, при її видобутку її з поверхневих та підземних джерел; методами очистки стічних вод у системі водовідведення.
• ознайомити із сучасним станом питної води у різних регіонах та містах України та рівнем очистки стічних вод, сучасними проблемами галузі.

Зміст ВБ 2 «Проблеми водопостачання та водовідведення» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог. А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Базові джерела:

 • Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні. Картосхеми. – УДНДІ «Укрводгео», 2006 р.
 • Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник. – К.: Вища шк., 2005. – 671 с.
 • Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2020 році. Ел.рес. https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/natsionalna-dopovid/naczionalna-dopovid-pro-yakist-pytnoyi-vody-ta-stan-pytnogo-vodopostachannya-v-ukrayini-za-2020-rik-2/
 • Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. — К. : Знання, 2011. — 359 с.
 • Сорокіна К.Б. Водопостачання і водовідведення: Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»/ Автор: Сорокіна К.Б.. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 80 с.
 • Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення. Гідроекологічні аспекти. Київ, вид. Центр “Київський університет”, 1999.

 Додаткові джерела:

 • ДСТУ 2874 -82 «Вода питна.Гігієнічні вимоги й контроль якості»
 • Журба Анна. Нирки Львова. Фоторепортаж з очисних споруд «Львівводоканалу». Ел.рес.: ttp://tvoemisto.tv/exclusive/nyrky_lvova_fotoreportazh_iz_ochysnyh_sporud
 • Закон України «Про Загальнодержавну Програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки”
 • Кукурудза С.І. Гідроекологічні проблеми суходолу: Навч.посібник За ред.проф. В.Хільчевського. Львів: Світ, 1999. – 232 с.
 • Мельник І. Проблеми водопостачання м.Львова: суспільно-географічний аналіз. Вісник Львів.університету. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 248–252

 Інформаційні ресурси:

Силабус:

Завантажити силабус