Ландшафтне планування (101 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Брусак В. П.ГрПМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрПМ-21сдоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Ландшафтне планування” є формування у студентів уявлення про нерозривну єдність всіх природних компонентів ландшафтної сфери Землі, знання про ландшафтно-екологічні принципи планування екологічного каркасу територій та його структуру, пошук перспективних об’єктів для розвитку екологічної мережі, оцінювання стійкості та ємності окремих об’єктів екологічної мережі.

Завдання:

 • теоретична і практична підготовка студентів для проведення діяльності у галузі екологічно орієнтованого територіального планування природокористування;
 • забезпечити засвоєння теоретичних і прикладних аспектів історії ландшафтного планування та естетики садово-паркового мистецтва;
 • розглянути основи ландшафтного планування різнофункціональних природно-господарських територій;
 • сформувати уявлення про основні стилі ландшафтного дизайну;
 • надати практичні навички ландшафтного планування та формування об’єктів ландшафтного дизайну;
 • ознайомити зі специфікою створення об’єктів ландшафтного дизайну з урахуванням соціальних, містобудівних, природних факторів;
 • підготовка студентів до творчого підходу у проектуванні ландшафтних об’єктів різного функціонального призначення, формуванні середовища з урахуванням природних елементів.

Зміст дисципліни ВБ 6 «Ландшафтне планування» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі прикладної екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проектами.
 • ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
 • ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.
 • ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
 • ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології  у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.
 • ФК 13. Здатність досліджувати екологічну інфраструктуру, як базову основу збереження якості життєвого середовища, втілювати проекти з реставрації та ревіталізації забруднених ландшафтів.

Рекомендована література

Основна

 • Богобоящий В. В., Чурбанов К. Р., Палій П. Б., Шмандій В. М. Принципи модулювання та прогнозування в екології: підручник. К.:Центр навчальної літератури, 2004. 216 с.
 • Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія. К.: Знання, 2014. 550 с.
 • Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. Чернівці:Рута, 2002. 272 с.
 • Гуцуляк В. М. Ландшафтознавство: теорія і практика. Чернівці: Книги–XXI, 2008. 168 с.
 • Давиденко В. А., Білявський Г. О., Арсенюк С. Ю. Ландшафтна екологія. К.: Лібра, 2007. 280 с.
 • Домаранський А. О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження. Кіровоград: ТОВ “ІМЕКС-ЛТД”, 2006. 146 с.
 • Кукурудза С. І. Метризація природного довкілля. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 238 с.
 • Ландшафтно-екологічне планування : методичні рекомендації для лабораторнихробіт. Луцьк: Вид-во Вежа-Друк, 2015. 68 с.
 • Максименко Н. В. Ландшафтно-екологічне планування: теорія та практика : монографія.Харків: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 216 с.
 • Руденко Л. Г., Маруняк Є. О., Голубцов О. Г. та ін. Ландшафтне планування в Україні / під ред. Л. Г. Руденка. К. : Реферат, 2014. 144 с.
 • Руденко Л., Маруняк Є. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України. Українськийгеографічний журнал. 2017. №1. С. 3-8.

 

Інформаційні ресурси:

 

Допоміжна

 • ДСТУ Б А.2.4-6:2009 Правила виконання робочої документації генеральних планів. К.: Мінрегіонбуд, 33 с.
 • Закон України “Про благоустрій населених пунктів”. Відомості Верховної Ради. 2005. № 49. ст.
 • Marsh W. M. Landscape planning. Environmental applications. John Wiley & Sons, Inc., 529 р.
 • Steiner F. The living landscape. An ecological аpproach to landscape planning. Island PressBoard of Directors, 2008. 470 p.
 • Haaren C., Galler C., Ott S. Landscape planning. The basis of sustainable landscape development. Leipzig: Gebr. Klingenberg Buchkunst Leipzig GmbH, 2008.