Метрологія та нормування якості довкілля (101 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Петровська М. А.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрПМ-11сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

Мета: опанування студентами наукових, нормативних і організаційних основ метрології та стандартизації, формування знань, вмінь і навичок у вказаних галузях діяльності для забезпечення ефективності природоохоронної діяльності; ознайомлення з теоретичними і правовими засадами метрології та стандартизації в Україні; основними положеннями стандартів якості довкілля; принципи нормування якості довкілля; понятійно-термінологічною базою якості довкілля; .історією розвитку засобів вимірювання; одиницями вимірювання; міжнародними та регіональними організаціями зі стандартизації, метрології та сертифікації.

Завдання: ознайомитися з термінами та визначеннями понять у галузі метрології та стандартизації; засобами вимірювальної техніки та основними одиницями вимірювання; розглянути місце і роль нормування в системі заходів підвищення якості та рівнів екологічної безпеки довкілля; основні положення в галузі нормування якості довкілля; категорії нормативних документів; систему нормативних документів, які регламентують якість повітря, води та водних об’єктів; ґрунтів; продуктів харчування; відходів; впливів тощо; результатами міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: передумови виникнення метрології та стандартизації; терміни та визначеннями понять у галузі метрології та стандартизації, історію розвитку засобів вимірювання; одиниці вимірювання; законодавчо-нормативну базу національної системи метрології та стандартизації, джерела інформаційного забезпеченням у сфері технічного регулювання життєдіяльності людини; європейські та міжнародні стандарти в галузі якості довкілля, згідно з ДК НД (ДК 004); міжнародні, регіональні й національні організації зі стандартизації, метрології та сертифікації; терміни та основні показники контролю якості повітря: ГДК робочої зони, ГДК максимально разове, ГДК середньодобове, індекс забруднення атмосфери (ІЗА), класи небезпечності забруднювачів атмосфери, ефект сумації забруднювачів; терміни та основні показники контролю якості води: ГДК у воді водойми господарсько-питного та культурно-побутового призначення, ГДК у воді водойми рибогосподарського призначення,  методи інтегральної оцінки якості води та оцінки її якості за окремими інгредієнтами забруднення, класи небезпечності забруднювачів води, ефект сумації забруднювачів; терміни та основні показники контролю якості ґрунтів: ГДК ґрунту, коефіцієнти концентрації хімічних елементів у ґрунті, ефект сумації забруднювачів; принципи санітарно-гігієнічного нормування продуктів харчування: ГДК (допустима залишкова кількість) шкідливої речовини в продуктах харчування, ефект сумації шкідливих речовин в продуктах харчування, токсичність хімічних сполук та їхні концентрації; терміни та визначення понять у сфері поводження з відходами, нормативи у сфері поводження з відходами: граничні показники утворення відходів у технологічних процесах, питомі показники утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах; гранично допустимі викиди (ГДВ) та гранично допустимі скиди (ГДС), загальні принципи їхнього встановлення та використання, види ГДВ та ГДС.

вміти: користуватися засобами вимірювальної техніки; пояснити базові положення стандартів у галузі екологічного управління, екологічного маркування, якості атмосферного повітря, якості ґрунту, якості води, поводження з відходами; простежувати результати міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства; володіти багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів і проведення деяких інших операцій, наведених у нормативних документах; отримувати реальну інформацію про стан довкілля, визначати необхідні одиниці фізичних величин, проводити виміри вмісту інгредієнтів в об’єктах довкілля.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.
 • Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.

Основна

 • Про метрологію та метрологічну діяльність : Закон України № 1314-VII від 05.06.2014 р.
 • Про стандартизацію : Закон України № 1315-VII від 05.06.2014 р.
 • Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : [навч. посібник] / Л. Ф. Долина. – Київ : Знання, 2007. – 199 с.
 • Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : [підручник] / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2006. – 368 с.
 • Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила) : [навч. посібник] / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.
 • Петровська М. Нормування якості довкілля : [навч. посібник] / М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.
 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля : [навч. посібник] / М. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 • Полякова Н. О. Метрологія і стандартизація : [навч. посібник] / Н. О. Полякова – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 214 с.
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти : [посібник] / [С. В. Берзіна, І. І. Яреськовська та ін.]. – Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с.
 • Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : [навч. посібник] / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак; за заг. ред. В. В. Тарасової. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.
 • Цюцюра В.Д. Метрологія та основи вимірювань : [навч. посібник] / В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 180 с.

Допоміжна

 • Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : [підручник] / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 560 с.
 • Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на теренах України (від найдавніших часів до сучасності) / Б. А. Грицко. – Львів : Афіша, 2005. – 267 с.
 • Петровська М. А. Екологічний менеджмент : [навч. посібник] / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 • Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля : [монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2006. – 350 с.

 Інформаційні ресурси:

 • http://ukrndnc.org.ua – Каталог нормативних документів ДП “УкрНДНЦ”.
 • http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/ – Сайт Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
 • http://www.leonorm.lviv.ua/ – Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ”.
 • https://zakon.rada.gov.ua/ – Сайт ВРУ.
 • uas.org.ua – Сайт ДП “УкрНДНЦ”.
 • URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO.

Силабус: Силабус: Метрологія та нормування якості довкілля 2023-2024

Завантажити силабус