Екологічний менеджмент і аудит (101М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Петровська М. А.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрПМ-11сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит” є: сформувати у студентів уявлення про системи управління та аудиту, відповідні механізми їхнього здійснення. Система управління полягає у розкритті змісту менеджменту, його функцій, поглибленому розумінні теоретико-методологічних і практичних уявлень про менеджмент у контексті екологізації життєдіяльності людства, пошуку практичних дій на шляху до сталого екологічно безпечного розвитку суспільства. Системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту – від концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур з практичними прикладами, які дають змогу вивчити і запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах. Курс дає цілісне уявлення про систему екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14000. Зміст ОК 5 Екологічний менеджмент і аудит має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог. А також таких загальних та фахових компетентностей: Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність вчитися та опановувати сучасними знаннями. ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проектами. ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети. Фахові компетентності: ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем. ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності. ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців. ФК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог. ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. ФК 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру. ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій. ФК 13. Здатність досліджувати екологічну інфраструктуру, як основу збереження якості життєвого середовища, втілювати проекти з реставрації та ревіталізації забруднених ландшафтів.

Рекомендована література

Основна

 • Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 294 с.
 • Берзіна C.B. Системи екологічного управління. Довідниковий посібник з впровадження міжнародних стандартів серії ISO 14000. – К.: Aiva Plus Ltd, 2009. – 62 с.
 • Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит: навчальний посібник / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон: Олді-Плюс, 2019. 455 с
 • Екологічне управління: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 • Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.
 • Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.
 • Петровська М. А. Екологічний менеджмент: [навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 • Петровська Мирослава. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навчальний посібник / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 408 с.
 • Шлапак Н. С. Екологічний менеджмент : підручник / Н. С. Шлапак, В. С. Волошин, Т. В. Серкутан. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 205 с.

Допоміжна

 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» // Відомості Верховної Ради, 2019, № 16, ст. 70.
 • Закон України «Про аудиторську діяльність» від 04.1993 № 3125-XII
 • Закон України «Про екологічний аудит» від 06.2004 № 1862-IV
 • Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-VII
 • Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 06.1991 № 1264-XII
 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.
 • ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 • ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів
 • ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади
 • ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
 • Екологічний менеджмент і аудит. Практикум : навч. посібник / С. С. Рижков, С. М. Літвак, І. В. Ремешевська, Н. В. Гурець. – Миколаїв : НУК, 2015. – 93 c.
 • Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с.
 • Наказ «Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту» від 27.03.2007 N 121
 • Наказ «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 29.01.2007 N 27
 • Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 323 с.
 • Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.
 • Brady, J., Ebbage, A. & Lunn, R. (Eds.) (2011) EnvironmentalManagement in Organizations: The IEMA Handbook. 2nd edition. London, Earthscan.- 608 s.
 • Christopher J. Barrow Environmental Management and Development / Christopher J. Barrow.- Routledge, 2005 – 276 p.
 • Vijay Kulkarni V. Ramachandra Environmental Management. The Energy and Resources Institute (TERI), 2006. 394

 Інформаційні ресурси

 • Електронний курс «Екологічний менеджмент і аудит» у навчальному середовищі Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5279
 • Journal ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. URL: https://www.springer.com/journal/267
 • Агентство з охорони навколишнього середовища США (ЕРА). URL: https://www.epa.gov/
 • Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ” URL.: http://www.leonorm.lviv.ua/
 • Білявська Ю. В. Екологічний менеджмент підприємства / Ю. В. Білявська // Економіка України – 2016. – № 4. – С. 104–111. URL:: http: // gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_11.
 • Відкритий екологічний web-сайт інтернет-проекту “EcoLife”. Статистичні та експериментальні дані по екології, природокористуванню та охороні навколишнього середовища, книги, журнали і статті, екологічне законодавство, бази даних. URL http://www.ecolife.org.ua
 • Європейське агентство з охорони навколишнього природного середовища (EEA). URL:http://www.eea.europa.eu/
 • Каталог нормативних документів ДП “УкрНДНЦ”. URL: http://ukrndnc.org.ua
 • Он-лайновий веб-сайт ISO. URL:http:www.iso.org
 • Офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України URL http://www.menr.gov.ua
 • Сайт Державного управління охорони навколишнього середовища у Львівській області URL: http://www.ecology.lviv.ua
 • Сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів. URL: http://www.visti.net/naturalist/greenworld
 • Система екологічного менеджменту – повний посібник. URL: https://www.dqsglobal.com/uk-ua/blog/sistema-ekologichnogo-menedzhmentu-povnij-posibnik
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с.  URL https://www.ecolabel.org.ua/images/page/2018-04-02-01.pdf
 • Системи управління навколишнім середовищем. URL: https://www.epa.gov/ems
 • Український науково-дослідний інститут екологічних проблем “УкрНДIЕП URL http://www.niiep.kharkov.ua

Силабус: Силабус: Екологічний менеджмент і аудит. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус