Виробнича практика 183

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ГрЕМ-21сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Мета практики полягає у набутті студентами певного практичного досвіду безпосередньо на виробництві з відривом від навчального процесу. При цьому, студенти досліджують реґіональні особливості екологічних проблем у сфері технологій захисту навколишнього середовища.

Магістри збирають статистичну інформацію для написання кваліфікаційних робіт, аналізують фондові матеріали, досліджують сучасну ситуацію, узагальнюють нагальні екологічні проблеми з метою пропонування шляхів їхнього вирішення та впровадження сучасних технологій захисту навколишнього середовища.

Внаслідок виконання програми виробничої практики майбутні спеціалісти в у сфері технологій захисту навколишнього середовища набувають уміння і навички самостійного проведення екологічних досліджень безпосередньо у виробничому середовищі, що мають на меті визначення рівнів впливу діяльності окремих підприємств на об’єкти довкілля; вибору оптимальних методів та апаратного обладнання у технологічному процесі окремого промислового підприємства з метою мінімізації його негативного впливу на довкілля; встановлення відповідності їхньої роботи вимогам чинного природоохоронного законодавства та виявлення видів робіт, що характеризуються підвищеним рівнем небезпеки для біоти; оцінювання екологічного ризику, виконання розрахунків ефективності заходів щодо поліпшення стану довкілля, впровадження сучасних технологій щодо захисту довкілля.

Зміст ОК 15 Виробнича практика має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог. Здатність моделювати та прогнозувати стан компонентів довкілля у просторі та часі з використанням сучасних геоінформаційних технологій та систем.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

 Загальні компетентності:

 • ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
 • ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
 • ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.

 Фахові компетентності:

 • ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
 • ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
 •  ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.
 • ФК 04. Здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів.
 • ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.
 • ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.
 • ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.

ФК 08. Здатність використовувати інституційні та правові механізми міжнародного співробітництва з метою розв’язання глобальних та регіональних екологічних проблем, уміння давати оцінку діяльності міжнародних організацій учасником яких є Україна.

ФК 09. Здатність підтримувати функціонування системи екологічного менеджменту  та аудиту на підприємстві, застосовувати знання з метрології, нормативних документів  із стандартизації та сертифікації у різних галузях господарства України, здійснювати екологічний контроль якості сировини та продукції.

Рекомендована література

Основна:

 • Агроекологія: навч. посібник. О.Ф. Смаглій, А.Т. Карташов, П.В. Литвак та ін. Київ: Вища освіта, 2006. 671 с.
 • Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук Т. С. Ямелинець. Львів : “Простір-М”. 2015. 284 с.
 • Білявський Г.О. Основи екології: підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. Київ: Либідь, 2006. 408 с.
 • Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. Суми: Унів. книга, 2003. 284 с.
 • Войтків П. С., Іванов Є. А. Методи геоекологічних досліджень: навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 106 с.
 • Гродзинський М.Д., Шищенко П.Г. Методи геоекологічних досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видав. центр “Київський університет”, 1999. 243 с.
 • Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Київ: Знання, 2006. 319 с.
 • Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. Львів: Афіша, 2004. 272 с.
 • Злобін Ю. А. Загальна екологія: навч. посіб. / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. Суми: Унів. книга, 2005. 416 с.
 • Клименко М.О. Екологія міських систем: підручник / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. Херсон: Олдіплюс, 2012. 294 с.
 • Нємець К. А., Нємець Л. М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник // К. А. Нємець, Л. М. Нємець. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. 172 с.
 • Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: навч. посібник. / [П.П. Надточій, Т.М. Мислива, В.В. Морозов та ін.].; за ред. П.П. Надточія. – Житомир: Держ. агроекол. ун-т, 2007. 420 с.
 • Павличенко А. В., Риженко С. А., Борисовська О. О. Виробнича практика. Методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / А.В. Павличенко, С.А. Риженко, О.О. Борисовська; НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2022. 26 с.
 • Петровська М. А. Виробнича практика: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія (прикладна екологія)» / Мирослава Петровська. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 52 с.
 • Франчук Г. М. Урбоекологія і техноекологія: підручник / Г. М. Франчук, О. І. Запорожець, Г. І. Архіпова. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. 496 с.
 • Часковський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т. Ямелинець. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во Простір-М, 2021. 228 с.
 • Шмандій В. М. Екологічна безпека: підручник / В. М. Шмандій, М. О. Клименко, Ю. С. Голік та ін. Херсон: Олдіплюс, 2013. 366 с.
 • Шувар І. А. Екологічні основи збалансованого природокористування: навч. посібник / І. А. Шувар, В. В. Снітинський, В. В. Бальковський. Львів; Чернівці: Книги–ХХІ, 2011. 760 с.

Допоміжна:

 • Виробнича практика. Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» / Харк. нац. аграр. ун-т. Xарків: ХНАУ, 2019. 33 с.
 • Войтків П. С. Конструктивно-географічні дослідження урбосистем: навчальний посібник / П. C. Войтків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 118 с.
 • Екологічне законодавство України: зб. законодав. актів. Харків: Екоправо-Харків, 2002. 444 с.
 • Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. 4-те вид. Київ: Каравела, 2005. 344 с.
 • Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст]: підруч. 3-тє вид., перероб. і доп. Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. 336 с.
 • Коновалова Н.І. Методика соціальних та економіко-географічних досліджень: Навч. посіб. – Чернівці: Рута, 1998. 87 с.
 • Методичні рекомендації з підготовки дипломних / магістерських робіт для студентів географічного факультету / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 64 с.

Інформаційні ресурси:

 • Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук Т. С. Ямелинець. Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text.https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/GIS-in-Nature-Protection_QGIS.pdf.
 • Войтків П. С., Іванов Є. А. Методи геоекологічних досліджень : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 106 с.
  Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/VOYTKIV.-IVANOV.-METODY-HEOEKOLOHICHNYKH-DOSLIDZHEN-book-2022.pdf.
 • Злобін Ю. А., Кочубей Н. В. Загальна екологія: Навч. посібник. Суми, 2005. 417 с. Режим доступу: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Zlobin_2005_416.pdf.
 • Методичні рекомендації з підготовки дипломних / магістерських робіт для студентів географічного факультету / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 64 с. Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/ Методичні-рекомендації.pdf.
 • Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». Документ z0035-93.
 • Петровська М. А. Виробнича практика: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія (прикладна екологія)» / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 52 с. Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Petrovska-Vyrobnycha-praktyka-101-master-2023-book.pdf.
 • Часковський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т. С. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т. Ямелинець. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во Простір-М, 2021. 228 с. Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/GIS-in-Nature-Protection_QGIS.pdf

Силабус: Виробнича практика. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус