Система екологічного менеджменту та аудиту (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Петровська М. А.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрЕМ-11сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Система екологічного менеджменту та аудиту” є: сформувати у студентів уявлення про системи управління та аудиту, відповідні механізми їхнього здійснення. Система управління полягає у розкритті змісту менеджменту, його функцій, поглибленому розумінні теоретико-методологічних і практичних уявлень про менеджмент у контексті екологізації життєдіяльності людства, пошуку практичних дій на шляху до сталого екологічно безпечного розвитку суспільства. Системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту – від концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур з практичними прикладами, які дають змогу вивчити і запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах. Курс дає цілісне уявлення про систему екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14000.
Зміст ОК 5 Система екологічного менеджменту та аудиту має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.
Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 04. Здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів.
ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.
ФК 09. Здатність підтримувати функціонування системи екологічного менеджменту та аудиту на підприємстві, застосовувати знання з метрології, нормативних документів із стандартизації та сертифікації у різних галузях господарства України, здійснювати екологічний контроль якості сировини та продукції.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Петровська М. А. Екологічний менеджмент: [навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 • Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

Основна література:

 • Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 294 с.
 • Берзіна C.B. Системи екологічного управління. Довідниковий посібник з впровадження міжнародних стандартів серії ISO 14000. – К.: Aiva Plus Ltd, 2009. – 62 с.
 • Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит: навчальний посібник / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон: Олді-Плюс, 2019. 455 с
 • Екологічне управління: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 • Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.
 • Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.
 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 • Петровська Мирослава. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навчальний посібник / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 408 с.
 • Шлапак Н. С. Екологічний менеджмент : підручник / Н. С. Шлапак, В. С. Волошин, Т. В. Серкутан. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 205 с.
 • Додаткова література:
 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» // Відомості Верховної Ради, 2019, № 16, ст.70.
 • Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV.
 • Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-VII
 • Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII.
 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.
 • ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 • ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів
 • ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади
 • ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
 • Екологічний менеджмент і аудит. Практикум : навч. посібник / С. С. Рижков, С. М. Літвак, І. В. Ремешевська, Н. В. Гурець. – Миколаїв : НУК, 2015. – 93 c.
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого  риродокористування, 2017. – 134 с.
 • Наказ «Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту» від 27.03.2007 N 121
 • Наказ «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 29.01.2007 N 27
 • Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 323 с.
 • Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.
 • Brady, J., Ebbage, A. & Lunn, R. (Eds.) (2011) Environmental Management in Organizations: The IEMA Handbook. 2nd edition. London, Earthscan.- 608 s.
 • Christopher J. Barrow Environmental Management and Development / Christopher J. Barrow.- Routledge, 2005 – 276 p.
 • Vijay KulkarniT. V. Ramachandra Environmental Management. The Energy and Resources Institute (TERI), 2006. 394

Інформаційні ресурси:

 • Journal ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. URL: https://www.springer.com/journal/267
 • Агентство з охорони навколишнього середовища США (ЕРА). URL: https://www.epa.gov/
 • Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ” URL.: http://www.leonorm.lviv.ua/
 • Білявська Ю. В. Екологічний менеджмент підприємства / Ю. В. Білявська // Економіка України – 2016. – № 4. – С. 104–111. URL:: http: // nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_11.
 • Відкритий екологічний web-сайт інтернет-проекту “EcoLife”. Статистичні та експериментальні дані по екології, природокористуванню та охороні навколишнього середовища, книги, журнали і статті, екологічне законодавство, бази даних. URL http://www.ecolife.org.ua
 • Європейське агентство з охорони навколишнього природного середовища (EEA). URL:http://www.eea.europa.eu/
 • Каталог нормативних документів ДП “УкрНДНЦ”. URL: http://ukrndnc.org.ua
 • Он-лайновий веб-сайт ISO. URL:http:www.iso.org
 • Офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України URL http://www.menr.gov.ua
 • Сайт Державного управління охорони навколишнього середовища у Львівській області URL: http://www.ecology.lviv.ua
 • Сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів. URL: http://www.visti.net/naturalist/greenworld
 • Система екологічного менеджменту – повний посібник. URL: https://www.dqsglobal.com/uk-ua/blog/sistema-ekologichnogo-menedzhmentu-povnij-posibnik
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с.  URL https://www.ecolabel.org.ua/images/page/2018-04-02-01.pdf
 • Системи управління навколишнім середовищем. URL: https://www.epa.gov/ems
 • Український науково-дослідний інститут екологічних проблем “УкрНДIЕП URL http://www.niiep.kharkov.ua

Силабус: Система екологічного менеджменту та аудиту. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус