Збалансоване природокористування (101 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Войтків П. С.ГрПМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрПМ-21сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Збалансоване природокористування – навчальна дисципліна, яка вивчає головні концептуальні напрямки використання природних ресурсів, розмір шкоди від забруднення природного середовища, процеси та явища суспільного життя, що викликані нестачею природних ресурсів, величезним зростанням виробництва й забруднення всіх сфер Землі.

Теоретичною базою збалансованого природокористування є основні екологічні закони, а також закони розвитку природи й суспільства.

Метою навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування» є:

 • формування у фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі організації і контролю за використання природних ресурсів і компонентів довкілля (корисних копалин, поверхневих і підземних вод, вод морів та океанів, атмосферного повітря, ґрунтів тощо),
 • оцінки рівнів негативного впливу на них антропогенних навантажень,
 • розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природовідновлювальних заходів.

Завдання:

 1.  ознайомити студентів із теоретичними основами дослідження, їх методами і місцем в системі екологічних знань;
 2. засвоїти законодавчу і нормативно-правову базу збалансованого природокористування;
 3. ознайомити студентів з основними напрямками державної політики України у галузі використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 4. отримати практичні уміння та навички роботи з пошуку та аналізу інформації по кількісних параметрах та якісному оцінюванню біотичних та абіотичних ресурсів України;
 5. отримати практичні уміння щодо розробка заходів збалансованого використання, збереження та відтворення водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних та біологічних ресурсів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є характер співвідношення позитивних і негативних змін природних умов, рівні використання суспільством природного середовища у зв’язку з виробничими відношеннями між людьми за даними економічних наук, географії, геології, біології, ґрунтознавства, лісівництва, демографії, метеорології, гідрології та інших наук.

Міждисциплінарні зв’язки: географія, екологія, економіка, геологія, біологія, лісівництво, земельні ресурси, ґрунтознавство, демографія, метеорологія, гідрологія та ін.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. теоретичні та практичні аспекти збалансованого природокористування;
 2. наукове і методичне забезпечення системи збалансованого природокористування;
 3. нормативну і законодавчу базу природокористування, охорони і відновлення довкілля;
 4. класифікацію природних ресурсів;
 5. методи збалансованого використання та охорони природних ресурсів, основні види та умови природокористування;
 6. основні концепції природокористування;
 7. сучасний стан, джерела забруднення та використання повітряних, земельних, лісових, водних, мінеральних, кліматичних, рекреаційних та біологічних ресурсів.

вміти:

 1. оперувати відповідним понятійним апаратом;
 2. обґрунтовувати доцільність використання природних ресурсів залежно від їхніх властивостей та вибору методів і місць спостережень за станом довкілля;
 3. аналізувати новітні методи видобування і використання природних ресурсів;
 4. проводити оцінку природно-ресурсного потенціалу держави та її регіонів, а також  оцінювати екологічний стан водних, мінерально-сировинних, земельних, лісових, рекреаційних, біологічних ресурсів певної території;
 5. розробляти науково-обґрунтовані рекомендації для підтримки управлінських рішень в природоохоронній і природовідновлювальній діяльності.

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Основна література:

 • Боголюбов В. М. Стратегія сталого розвитку: Навч. посібник / В. М. Боголюбов, В. А. Прилипко. Херсон: Олді-плюс, 2009. 322 с.
 • Боголюбов В. М. Основи екології та збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Боголюбов В. М., Соломенко Л. І. К.: ДІА, 2009. 158 с.
 • Боголюбов В. М. Екологія з основами збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Боголюбов В. М., Соломенко Л. І., Предместніков О. Г., Пилипенко Ю. В. Херсон : Айлант, 2009. 216 с.
 • Географія мінеральних ресурсів України: монографія. / Мирослав Сивий, Ігор Паранько, Євген Іванов. Львів: Простір М, 2013. 683 с.
 • Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: навчальний посібник. / за ред. проф. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 572 с.
 • Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. / НАН України. Інститут регіональних досліджень: наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2013. Том 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал. 2013. 336 с.
 • Знешкодження та утилізація відходів в агросфері: навч. посібник. / В.К. Пузік, Р.В. Рожков, Т.А. Долгова та ін. Х: ХНАУ, 2014. 220 с.
 • Клименко М. О. Збалансоване використання земельних ресурсів: Навчальний посібник. / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк. Т. М. Колесник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 552 с.
 • Клименко М. О. Збалансоване використання водних ресурсів: Навчальний посібник. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. Рівне : НУГВП, 2016. 337 с.
 • Промислова екологія: навч. посібник. / за редакцією Филипчука В.Л. / Рівне: НУВГП, 2013. 495 с.
 • Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 394с.
 • Штойко П. І. Концепції природознавства: навч. Посібник. / П. І. Штойко. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 456 с.

Допоміжна література:

 • Білявський Г. О. Основи екології: теорія і практикум: Навч. посібник. К.: Либідь, 2004. 368 с.
 • Білявський Г. О. Основи загальної екології. / Г. О. Білявський, М. М. Пазун, Р. С. Фурдуй. К.: «Либідь», 2005. 368 с.
 • Войтків П. С., Іванов Є. А., Наконечний Ю. І. Сучасний стан сільськогосподарського землекористування на території Жовтанецької територіальної громади Львівської області. Scientific and educational dimensions of natural sciences: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. P. 434–456. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-289-0-20
 • Войтків П.С., Іванов Є.А. Сільськогосподарське землекористування в межах Великомостівської територіальної громади Червоноградського району. Scientific Collection «InterConf+», 36 (167): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (August 19-20, 2022; Seattle, USA), 2023 P. 319‒331. (Index Copernicus, Польща). DOI: 51582/interconf.19-20.08.2023.026
 • Войтків П.С., Іванов Є.А., Телегуз О.Г. Оцінювання ступеня порушення рівноваги в агроландшафтах Червоноградського району Львівської області. Scientific Collection «InterConf+», 28 (137): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (December 19-20, 2022; Rome, Italy), 2022. P. 206‒215. DOI: 51582/interconf.19-20.12.2022.021
 • Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. / В. С. Джигирей. 4-те вид., випр. і доп. К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. 319 с.
 • Екогеографія України: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 646 с.
 • Екологія: Підручник. / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. К.: КНЕУ, 2005. 371 с.
 • Злобін Ю. А. Загальна екологія: Навчальний посібник. / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. Суми: Університетська книга, 2003. 416 с.
 • Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 394 с.
 • Babenko O. V. Balanced nature management as a system of measures for rational and harmonious interaction between human activities and the natural environment. Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування:освіта – наука – виробництво: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 жовтня 2020 р. Білоцерківс. С. 5-6.
 • Finger Robert, Swinton M. Scott, Benni El Nadja, Walter Achim. Precision farming at the nexus of agricultural production and the environment. Annual Review of Resource Economics. 2019. 11. Р. 313-335.
 • Margarita N. Ignatyeva, Vera V. Yurak, Alexey V. Dushin & Irina G. Polyanskaya. Assessing challenges and threats for balanced subsoil use. Environment, Development and Sustainability. 2021. 23 (12), Р. 17904-17922
 • Pylypiv, V., Obykhod, A., & Illiashenko, I. Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and naturaltechnogenic safety / Economic Annals-XXI (2015). Р. 98-102.
 • Stupen Mykhailo, Stupen Roman, Ryzhok Zoriana. Methodological foundations of the organization and protection of lands in the context of the balanced nature use. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 19, Issue 1, 2019. Р. 565-569.
 • Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy and Cosmology. 16/2016. Issue No: 16. Р. 179-189.

 Інформаційні ресурси:

Силабус: Збалансоване природокористування. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус