Геоінформаційне моделювання та технології (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Михнович А. В.ГрЕМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Михнович А. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни Геоінформаційне моделювання і технології є ознайомлення студентів із завданнями збору, накопичення, систематизації, редагування, опрацювання, аналізу та візуалізації географічних даних та інформації для оволодіння сучасними підходами, методами та інструментами геоінформаційного моделювання, а також формування у студентів теоретичних знань і практичних вмінь щодо створення картографічних моделей за допомогою ГІС та їхнього використання в різних видах діяльності — від виробництва і обслуговування до аналітики, логістики, управління і наукових досліджень.
Завдання курсу:
Формулювання в результаті його вивчення наступних знань, умінь та навичок: Застосовувати знання з геоінформатики та картографічного моделювання на практиці, при географічних дослідженнях, аналізі екологічних ситуацій, природоохоронному та географічному плануванні тощо, накопичення, аналіз та синтез географічної інформації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків в геосистемах. Навички самостійного створення та використання у професійній діяльності картографічних моделей, оформлення результатів моделювання у вигляді електронних картографічних зображень. Опанування специфіки картографічного моделювання компонентів системи “природа – суспільство”.
Теоретико-методичною базою при вивченні курсу є знання загальноосвітніх курсів з астрономії, географії, математики, картографії, а також спеціальні знання з геоінформатики, моделювання і прогнозування, інших наук.
Вивчення курсу Геоінформаційне моделювання і технології має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності:
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.
Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій
ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.
ФК 09. Здатність підтримувати функціонування системи екологічного менеджменту та аудиту на підприємстві, застосовувати знання з метрології, нормативних документів із стандартизації та сертифікації у різних галузях господарства України, здійснювати оцінку впливу на довкілля та екологічний контроль якості сировини та продукції.

Рекомендована література

Основна:

 • Андрейчук Ю., Ямелинець Т. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. Львів: Простір М, 2015. – 284 с.
 • Геоінформаційні технології в географії: навчальний посібник / авт.-уклад. О. Д. Лаврик. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 120 с.
 • Шипулін В. Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 313 с.
 • Геоінформаційні системи в науках про Землю : монографія / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.
 • Зацерковний В. І., Бурачек В. Г., Железняк О. О., Терещенко А. О. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія. – Кн. 2 Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 237 с.
 • Геоінформаційні системи : навчальний посібник / Л. А. Павленко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 260 с.
 • Самойленко В. Географічні інформаційні системи і технології. Навч. посібник. – Київ: Ніка-Центр, 2010. – 448 с.
 • Світличний О., Плотницький С. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О. Світличного. — Суми: ВТД ”Університетська книга”, 2006. — 295 с.

Допоміжна:

 • Ляшенко Д. Картографія з основами топографії: Навч. посібник для ВНЗ. — Київ: Наукова думка, 2008. — 184 с.
 • Геоінформаційні технології в екології : Навчальний посібник / Пітак І.В., Негадайлов А.А., Масікевич Ю.Г., Пляцук Л.Д., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф/. – Чернівці:, 2012. – 273 с.
 • Боровий В.О., Зарицький О.В. ГІС-технології в геодезії та землеустрої: Монографія, видання 2-е, доповнене / В.О. Боровий, О.В. Зарицький. – Київ: ТОВ «ВІСТКА», 2017. – 252 с.
 • Геодезія, Картографія і аерофотознімання. Міжвідомчий науковий збірник.
 • Вісник геодезії та картографії.
 • Kovalchuk I., Mykhnovych A., Ehlert V., Steidl J. Floods modeling in the Upper Dnister river valley. Integrated Land and Water Resources Management: Towards Sustainable Rural Development. Proceedings of the 21-st European Regional Conference (15 – 19 May 2005, Frankfurt (Oder), Germany and Słubice, Poland). — Frankfurt (O), 2005. — CD.
 • Ковальчук І., Михнович А. Моделювання паводків у долині Верхнього Дністра. // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. — Том ХХІІІ. — Екологічний збірник – 4. Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. — Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2008. — С. 293 – 312.
 • Kovalchuk I., Quast J., Mykhnovych A., Ehlert V., Steidl J., Fritsche S. Model based assessment of flood risk and mitigation impacts for the Upper Dnister. // Progress in managing water for food and rural development. Lviv, UKCID, 2009. 10 Pgs. (electronical publication).
 • Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / За ред. д. геогр. н., Проф. Івана Ковальчука / І. Ковальчук, П. Волошин, А Михнович, Й. Вишневський, С. Кукурудза, А. Мельник, Б. Муха, М. Петровська, Я. Бень, І. Горбань, Р. Волчанський, С. Кравців, Л. Курганевич. — Львів: Науково-видавничий центр ”Опілля-Л”, 2009. — 608 с.

Інформаційні ресурси:

 • Дорожинський О., Колб І., Дорожинська О. Просторове моделювання, геоінформатика, кадастр / Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 71. 2009. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/16_62.pdf
 • Тітова С., Дідун Т. Картографічний метод дослідження: від ментальності і практики до наукових досліджень / Modern scientific researches. Issue 6/ Part 3 ISSN 2523-4692 111 www.modscires.pro https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr06-03-044 / DOI: 10.30889/2523-4692.2018-06-03-044 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/701972.pdf
 • Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 – 82 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Metoduchka_GIS_2016.pdf
 • Картографічне моделювання стану і використання земель адміністративного району. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/4916_Диплом%20ІІІ%20Ступеня%20Картографія.pdf
 • Даценко Л., Карачунова Л. Структурно-графічні моделі соціальної сфери як основа об’єктно-орієнтованої ГІС / ГІС-технології в картографії. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://maptimes.inf.ua/CH_07/13.pdf

Силабус:

Завантажити силабус