Збалансоване природокористування (183 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Войтків П. С.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрЕМ-11сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Збалансоване природокористування – навчальна дисципліна, яка вивчає головні концептуальні напрямки використання природних ресурсів, розмір шкоди від забруднення природного середовища, процеси та явища суспільного життя, що викликані нестачею природних ресурсів, величезним зростанням виробництва й забруднення всіх сфер Землі. Теоретичною базою збалансованого природокористування є основні екологічні закони, закони розвитку природи й суспільства.
Метою навчальної дисципліни є формування у фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі організації і контролю за використання природних ресурсів і компонентів довкілля (корисних копалин, поверхневих і підземних вод, вод морів та океанів, атмосферного повітря, ґрунтів тощо), оцінки рівнів негативного впливу на них антропогенних навантажень, розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природо-відновлювальних заходів.
Завдання:
1) ознайомити студентів із теоретичними основами дослідження, їх методами і місцем в системі екологічних знань;
2) засвоїти законодавчу і нормативно-правову базу збалансованого природокористування;
3) ознайомити студентів з основними напрямками державної політики України у галузі використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
4) отримати практичні уміння та навички роботи з пошуку та аналізу інформації по кількісних параметрах та якісному оцінюванню біотичних та абіотичних ресурсів України;
5) отримати практичні уміння щодо розробка заходів збалансованого використання, збереження та відтворення водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних та біологічних ресурсів.
Зміст ВБ 1 «Збалансоване природокористування» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.
Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій
ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.
ФК 08. Здатність використовувати інституційні та правові механізми міжнародного співробітництва з метою розв’язання глобальних та регіональних екологічних проблем, уміння давати оцінку діяльності міжнародних організацій учасником яких є Україна.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Основна література:

 • Боголюбов В. М. Стратегія сталого розвитку: Навч. посібник / В. М. Боголюбов, В. А. Прилипко. Херсон: Олді-плюс, 2009. 322 с.
 • Боголюбов В. М. Основи екології та збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Боголюбов В. М., Соломенко Л. І. К.: ДІА, 2009. 158 с.
 • Боголюбов В. М. Екологія з основами збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Боголюбов В. М., Соломенко Л. І., Предместніков О. Г., Пилипенко Ю. В. Херсон : Айлант, 2009. 216 с.
 • Географія мінеральних ресурсів України: монографія. / Мирослав Сивий, Ігор Паранько, Євген Іванов. Львів: Простір М, 2013. 683 с.
 • Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: навчальний посібник. / за ред. проф. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 572 с.
 • Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. / НАН України. Інститут регіональних досліджень: наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2013. Том 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал. 2013. 336 с.
 • Знешкодження та утилізація відходів в агросфері: навч. посібник. / В.К. Пузік, Р.В. Рожков, Т.А. Долгова та ін. Х: ХНАУ, 2014. 220 с.
 • Клименко М. О. Збалансоване використання земельних ресурсів: Навчальний посібник. / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк. Т. М. Колесник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 552 с.
 • Клименко М. О. Збалансоване використання водних ресурсів: Навчальний посібник. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. Рівне : НУГВП, 2016. 337 с.
 • Промислова екологія: навч. посібник. / за редакцією Филипчука В.Л. / Рівне: НУВГП, 2013. 495 с.
 • Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 394 с.
 • Штойко П. І. Концепції природознавства: навч. Посібник. / П. І. Штойко. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 456 с.

Додаткова література:

 • Білявський Г. О. Основи екології: теорія і практикум: Навч. посібник. К.: Либідь, 2004. 368 с.
 • Білявський Г. О. Основи загальної екології. / Г. О. Білявський, М. М. Пазун, Р. С. Фурдуй. К.: «Либідь», 2005. 368 с.
 • Войтків П. С., Іванов Є. А., Наконечний Ю. І. Сучасний стан сільськогосподарського землекористування на території Жовтанецької територіальної громади Львівської області. Scientific and educational dimensions of natural sciences: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. P. 434–456. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-289-0-20
 • Войтків П.С., Іванов Є.А. Сільськогосподарське землекористування в межах Великомостівської територіальної громади Червоноградського району. Scientific Collection «InterConf+», 36 (167): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (August 19-20, 2022; Seattle, USA), 2023 P. 319‒331. (Index Copernicus, Польща). DOI: 10.51582/interconf.19-20.08.2023.026
 • Войтків П.С., Іванов Є.А., Телегуз О.Г. Оцінювання ступеня порушення рівноваги в агроландшафтах Червоноградського району Львівської області. Scientific Collection «InterConf+», 28 (137): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (December 19-20, 2022; Rome, Italy), 2022. P. 206‒215. DOI: 10.51582/interconf.19-20.12.2022.021
 • Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. / В. С. Джигирей. 4-те вид., випр. і доп. К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. 319 с.
 • Екогеографія України: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 646 с.
 • Екологія: Підручник. / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. К.: КНЕУ, 2005. 371 с.
 • Злобін Ю. А. Загальна екологія: Навчальний посібник. / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. Суми: Університетська книга, 2003. 416 с.
 • Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 394 с.
 • Babenko O. V. Balanced nature management as a system of measures for rational and harmonious interaction between human activities and the natural environment. Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування:освіта – наука – виробництво: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 жовтня 2020 р. Білоцерківс. С. 5-6.
 • Finger Robert, Swinton M. Scott, Benni El Nadja, Walter Achim. Precision farming at the nexus of agricultural production and the environment. Annual Review of Resource Economics. 2019. 11. Р. 313-335.
 • Margarita N. Ignatyeva, Vera V. Yurak, Alexey V. Dushin & Irina G. Polyanskaya. Assessing challenges and threats for balanced subsoil use. Environment, Development and Sustainability. 2021. 23 (12), Р. 17904-17922
 • Pylypiv, V., Obykhod, A., & Illiashenko, I. Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and naturaltechnogenic safety / Economic Annals-XXI (2015). Р. 98-102.
 • Stupen Mykhailo, Stupen Roman, Ryzhok Zoriana. Methodological foundations of the organization and protection of lands in the context of the balanced nature use. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 19, Issue 1, 2019. Р. 565-569.
 • Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy and Cosmology. 16/2016. Issue No: 16. Р. 179-189.

Інформаційні ресурси:

 • Бібліотека ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. URL: www.nbuv.gov.ua
 • Географія мінеральних ресурсів України: монографія. [Електронний ресурс]. URL: https://www.academia.edu/21661500/Географія_мінеральних_ ресурсів_України_монографія
 • Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : навчальний посібник. [Електронний ресурс]. URL: https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/479
 • Екологічний портал України –[Електронний ресурс]. URL: www.ecologya.com.ua
 • Економіка природокористування: навчальний посібник. Черево Г.В., Яцків М.І. [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=116&lang=book
 • Економіка природокористування. [Електронний ресурс]. URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/econom_pk.pdf
 • Запитання та тестові завдання з курсу «Збалансоване природокористування» : методичні вказівки. [Електронний ресурс]. URL: https://geography.lnu.edu.ua/employee/vojtkiv-petro-stepanovych
 • Збалансоване природокористування: навчально-методичний посібник. [Електронний ресурс]. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/VOYTKIV-IVANOV-Zbalansovane-pryrodokorystuvannia-book-2021.pdf
 • Збалансоване природокористування: методичні вказівки. [Електронний ресурс]. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Voytkiv-P.-S.-Metod-vkazivky-kurs-Zbalansovane-pryrodokorystuvannia.pdf
 • Силабус курсу «Збалансоване природокористування» 2022-2023 навчального року. [Електронний ресурс]. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Sylabus-Zbalansovane-pryrodokorystuvannia-183-Tekhnolohii-zakh-navkol-seredovyshcha-22-23.pdf
 • Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20130001.pdf
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. [Електронний ресурс]. URL: https://mepr.gov.ua/

Силабус: Збалансоване природокористування. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус