Лопушанська Марія Романівна

Посада: аспірант кафедри конструктивної географії і картографії

Електронна пошта: mariia.lopushanska.agrn@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • оцінка впливу на довкілля;
 • відновлювана енергетика;
 • стратегічна екологічна оцінка;
 • екологічний моніторинг;
 • прикладна екологія;
 • технології захисту довкілля;
 • екологічна освіта;
 • вплив війни на довкілля.

Публікації

Монографії

 • Брусак Віталій, Іванов Євген, Кричевська Діана, Ковальчук Іван, Койнова Ірина, Курганевич Людмила, Лопушанська Марія, Пилипович Ольга, Сенчина Богдана. Сучасні напрями вирішення екологічних проблем // Геоекологія Львівської області : монографія / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів: Простір-М, 2021. С. 474–532.

Статті та матеріали конференцій

 • Лопушанська М.Р., Іванов Є.А. Кліматичні чинники та їхня роль у розвитку сонячної енергетики у Львівській області// Екологічні науки: науково-практичний журнал/ Головний редактор Бондар О.І.- К.: Видавничий дім «Гельветика», 2022 – №6 (45) С.54-59 DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.6-45.9
 • Ivanov Ye.A., Krychevska D.A., Lopushanska M.R., Pylypovych O.V. The geographical location, current state and forecasting of development of renewable energy facilities within Lviv region// Journal of Geology, Geography, and Geology. №31(1), P. 59-70 DOI:10.15421/112206
 • Ye. Ivanov, M. Lopushanska, M. Teslovych Environmental Restrictions of Planning the Construction of Renewable Energy Facilities in Lviv Region Conference: International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022» (October 3–5, 2022, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine) At: Lviv DOI:10.3997/2214-4609.2022590068
 • Лопушанська М.Р., Іванов Є.А. Вітрова енергетика у Львівській області та проблеми перероблення непридатних вітрових установок// Екологічні науки: науково-практичний журнал/ Головний редактор Бондар О.І. – К.: Видавничий дім «Гельветика»,2022 – №2 (41) С.156-163. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022/eco/2-41.27
 • Лопушанська М.Р., Іванов Є.А. Перспективи розвитку водневої енергетики у Львівській області //Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19–20 травня 2022 р.). – К.: Інтерсервіс, 2022. – С.56.
 • Лопушанська М. Р., Іванов Є. А. “Сірий” і “зелений” водень та вплив його виробництва на довкілля. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний молодіжний конгрес, 10–11 лютого 2022, Україна, Львів : збірник матеріалів. Київ : Яроченко Я. В., 2022. С. 176.
 • Лопушанська М. Р., Іванов Є. А. Воднева енергетика в Україні: проблеми і перспективи розвитку // 6-й Міжнародний молодіжний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2021. ‒ С. 71. DOI:10.13140/RG.2.2.23634.89281
 • Теслович М. В., Лопушанська М. Р. Природоохоронні обмеження господарської діяльності в гірській частині Закарпаття//Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень” (м. Київ, 18-19 листопада 2021 р.). К: КНУ ім. Тараса  Шевченка, 2021. С. 149 – 151.
 • Лопушанська М. Р., Теслович М. В., Іванов Є. А. Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики у гірській частині Львівської області в карантинний період // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (1‒5 листопада 2021 р., м. Львів). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). ‒ К.: ДКЗ, 2021. ‒ Т. 2. ‒ С. 363–371.
 • Lopushanska Mariia, Krychevska Diana, Ivanov Eugen, Pylypovych Olga. Geography, current state and development prospects of renewable energy facilities in Western Ukraine (example of Lviv region) // Geo Decade 2020-2030: International Geographic Conference (24-26 November 2020, Sofia, Bulgaria): Book of abstracts. – Sofia: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2020. – P. 41‒43.
 • Лопушанська М.Р. Сонячна енергетика у Львівській області: проблеми утилізації і повторного використання сонячних панелей// Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р.). Львів: Простір-М, 2020. С. 170-173
 • Лопушанська М. Аналіз геліоенергетичних ресурсів Львівської області для розміщення мережі сонячних електростанцій. Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матер. ХХ-ої Всеукр. Студент. наук. конф. Львів : Простір-М, 2019. С.143-148.

Біографія

Народилась 29 січня 1996 року в с. Лопушанка-Хомина, Старосамбірського (нині – Самбірського) району, Львівської області.

У 2011 році закінчила з відзнакою Лопушанську ЗОШ І-II ст. та стала студенткою Львівського техніко-економічного коледжу НУ «Львівська політехніка». Спеціальність – «Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання», який з відзнакою закінчила у лютому 2015 року.

У 2013 році стала студенткою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (з дитинства мріяла стати географом, двічі призер обласних учнівських олімпіад з географії).

Після закінчення коледжу вступила на скорочену форму навчання у ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури» на спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція», який з відзнакою закінчила у березні 2018 року та отримала кваліфікацію «Інженер – будівельник».

У 2015 році після закінчення коледжу працювала інженером у коледжі.
З березня 2017 по травень 2018 – вчитель географії у місцевій школі.

У червні 2018 року закінчила географічний факультет з відзнакою.
У вересні цього ж року стала студенткою магістратури за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізація «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».
Тема магістерської роботи «Сонячна енергетика Львівської області: стан і перспективи розвитку». Закінчила магістратуру з відзнакою у грудні 2019 року.

З вересня 2020 року – аспірантка кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка  (тема дисертації: «Відновлювана енергетика Західного регіону України: стан і вплив на навколишнє середовище») науковий керівник – проф. Іванов Є.А..

З березня 2019 року – еколог групи компаній «Західнадрасервіс».

Активно займається процедурою з оцінки впливу на довкілля (ОВД), понад 50 звітів у портфоліо, управлінням відходів на підприємстві,  післяпроектним моніторингом, екоконсалтингом, розробленням проектної документації.

Пройшла понад 50 курсів підвищення кваліфікації за різними напрямками екоспрямування (управління відходами, післяпроектний моніторинг, правила експлуатації ГОУ, дозвільна діяльність у сфері охорони атмосферного повітря, ОВД І СЕО тощо), успішно пройшла піврічне навчання у МБО «Екологія-Право-Людина» на тему «Довкіллєві аспекти управління ОТГ».

Займається активно екоосвітою, зокрема, проведення уроків для учнів та лекцій для студентів: урок у Школі «Еколенд» із доповіддю «Вплив енергетики на довкілля», 23.12.2022 р.; урок у НВК “Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей (ШЕЛ)” із доповіддю: “Smart home та енергоефективність” 07.10.2022 р.; лекція у Львівському фаховому техніко-економічному коледжі на тему “Декарбонізація та роль відновлюваної енергетики у захисті довкілля”, 21.10.2022  р.; лекція для Харківського осередку EGEA та УСМГ на тему «Вплив війни на енергетику України» 21.01.2023 р.

Брала участь у заходах присвячених вивченню оцінки впливу війни на довкілля, зокрема впливу на об’єкти енергетики: доповідач на семінарі  «ОВД та післяпроєктний моніторинг в умовах війни: відповідальність і наслідки», 27.04.2022 року https://ecolog-ua.com/news/seminar-ovd-ta-pislyaproyektnyy-monitoryng-v-umovah-viyny-vidpovidalnist-i-naslidky-vidbuvsya; доповідач на семінарі-практикумі «Відходи у воєнний і поствоєнний час: нова екологічна індустрія» тема доповіді: «Проблеми і перспективи управління відходами від вітрових установок та сонячних панелей після значних руйнувань у воєнний та післявоєнний період», 06.05.2022 року https://ecolog-ua.com/news/onovleno-programu-vidhody-u-voyennyy-i-postvoyennyy-chas-nova-ekologichna-industriya; доповідач на форумі «TOGETHER-2022: Стійка трансформація як частина глобальної технології перемоги» з темою «Виклики в процедурі ОВД» 27.10.2022 р. https://ecolog-ua.com/news/vzhe-27-zhovtnya-vidbudetsya-forum-together-2022-za-iniciatyvy-paeu-vstygnit-zareyestruvatys; доповідач на III щорічному всеукраїнському онлайн-конгресі для майбутніх менеджерів зеленої економіки та екологів (22.11.2022 р.); участь у панельній дискусії «Вплив війни на енергетику України» з темою «Вплив війни на відновлювану енергетику України», 01.12.2022 р. https://www.facebook.com/photo?fbid=535312718620628&set=pcb.535314321953801; участь у конференції «New Generation Nuclear Energy in Estonia» з доповіддю  «Energy Strategy in Ukraine and the role of nuclear energy in ensuring the decarbonization of the energy industry», 08.02.2023 р.; участь у зустрічі ЦПКВГ «оцінка впливу на довкілля. Зміни до природоохоронного законодавства. Водна стратегія України на період до 2025 року», 16.02.2023 р.; участь у міжнародній конференції «Розвиток водневих технологій у світі. Нові можливості», 21.02.2023 р.; доповідач на міжнародному навчально-практичному форумі «Ліси України: євроінтеграція, війна, зміни клімату та сучасні реформи» з доповіддю «НПП «Королівські Бескиди» та проблема взаємодії з громадою».

Експерт практичного курсу «Екологічна звітність. Платежі. Відповіді на питання», 14.12.2022 р. https://ukraine-oss.com/events/pidsumkovyj-praktykum-forum-22-ekologichna-bezpeka-pidpryyemstva-vsi-zminy-zakonodavstva-zvitnist-platezhi-vidpovidi-na-pytannya/

Експерт Семінару-практикуму «ОВД і бізнес: оновлення процедури у 2023 році» https://ukraine-oss.com/events/seminar-praktykum-ovd-i-biznes-onovlennya-proczedury-u-2023-roczi/

З листопада 2022 року – Голова комітету ОВД і СЕО в Асоціації професіоналів довкілля «ПАЕУ».

Є членом Європейської асоціації географів EGEA та Української спілки молодих географів (УСМГ).
Драйвер зеленої платформи Української спілки молодих географів.

Сертифікований виконавець звітів з ОВД. https://paeu.com.ua/certification/reyestr_svz_ovd/

Пройшла ELEML сертифікацію та входить до ЕNVIRONMENTAL MANAGERS DATA BANK https://paeu.com.ua/environmental-managers-data-bank/ .

Фахівець Єдиного банку фахових екологів і менеджерів зеленої економіки https://ukraine-oss.com/ecologist-bank/lopushanska-mariya-romanivna/

Учасниця «ECOMONDO 2022», 8-11.11.2022 р., м. Ріміні, Італія

Учасниця семінару обміну досвідом  Fermi Energia, 16.09.2022 р., м. Таллінн, Естонія.

Проекти

Сертифікати