Методологія та організація наукових досліджень (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Іванов Є. А.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрЕМ-11спрофесор Іванов Є. А.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є формування у студентів сучасного наукового світогляду, сформувати адекватну культуру та необхідні навички щодо проведення досліджень, впровадження їх результатів у практику діяльності підприємств та організацій.

Завданнями навчального курсу є:
– сформувати уявлення про основні концепції методології науки;
– розвинути вміння системного підходу при організації та проведенні науково-дослідної діяльності;
– висвітлення теоретичних основ з питань методики, методології, технології та організації наукових досліджень;
– опанувати основами науково-методичними знаннями наукових досліджень.

Зміст дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі технології захисту навколишнього середовища, моніторингу та охорони довкілля, збалансованого природокористування і використання природних ресурсів при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій із застосуванням сучасних технологій і методик.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.

Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій
ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.

Рекомендована література

Основна:

 • Бхаттачерджи А., Ситник Н. Методологія та організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2022. 173 с.
 • Дейниченко Г. В., Постнов Г. М. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. Х. : ХДУХТ, 2014. 115 с.
 • Єріна А.М. Методологія наукових досліджень / А.М. Єріна. К. : Центр навч. л-ри, 2004. 212 с.
 • Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень. К. : Центр навчальної літератури, 2017. 350 с.
 • Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / С. Е. Важин-ський, Т І. Щербак. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
 • Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2016. 151 с.
 • Методологія географічної науки : навч. посіб. / С. А. Мороз, В. І. Оно-прієнко, С. Ю. Бортник. К. : Заповіт, 1997. 333 с.
 • Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. К. : Центр учбової літератури, 2014. 142 с.
 • Методологія і організація наукових досліджень в обліку та аудиті : навч. посіб. / Харків. націон. техні. ун-тет сільс. госп. Ім. П. Василенка; уклад. Т. Г. Маренич, О. О. Красноруцький, І. О. Крюкова. Х. : Стильна типографія, 2020. 225 с.
 • Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В.Тішаєв, В. К. Демидов. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.
 • Методологія наукових досліджень : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. Х. : Право, 2019. 368 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях) : навч. посіб. Суми: СНАУ, 2020. 220 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / В. М. Ми-хайлов, Л.О. Попова, Л.О. Чуйко [та ін.]. Х. : ХДУХТ, 2014. 220 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добро-нравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018. 607 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. І. Гу-торов; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Х. : ХНАУ, 2017. 272 с.
 • П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. К. : Виша шк., 2003. 116 с.
 • Merriam S. B., Tisdell E. J. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. 4th edition. John Wiley & Sons, 2015. 368 p.
 • Research Methodology : Methods And Techniques / C R Kothari, Gaurav Garg; 4th edition. New Age International Publishers, 2008. 480 p.
 • The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers Cambridge : Cambridge University Press, 2012.DOI: https://doi.org/10.1017/ CBO9780511621123

Додаткова:

 • Дегтярьов А. В., Кокодій М. Г., Маслов В. О. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 78 с.
 • Єріна А. М. Методологія наукових досліджень. К. : Центр навч. л-ри, 2004. 212 с.
 • Кілінська К. І. Основи науково-дослідної роботи з географії : навч. посіб. Чернівці : Рута, 2001. 112 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для магістрів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / укладач: д. т. н., професор О. М. Коробочка. Дніпродзержинськ, 2015. 99 с.
 • Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання ОКР «магістр» спеціальностей 8.050106, 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.050201 “Менеджмент організацій”, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” / І. М. Рассоха; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. 76 с.
 • Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод. посіб. Полтава : Оріяна, 2012. 183 с.
 • Круль В. П. Історія та методологія географічної науки : конспект лекцій. Чернівці: Рута, 2000. 84 с.
 • Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій. Тернопіль : Економічна думка, 2005. 124 с.
 • Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт / О. Є. Іванашко. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, 2017. 64 с.
 • Методологія і організація наукових досліджень в обліку та аудиті : навчальний посібник студентам другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування / Харків. нац. техн. ун-тет сільс. господ. ім. П. Василенка / уклад. Т. Г. Маренич, О. О. Красноруцький, І. О. Крюкова. Х. : В-во “Стильна типографія”, 2020. 225 с.
 • Методологія організації наукових досліджень : конспект лекцій / О. А. Мельниченко. Харків : ФО-П Леонов Д.С., 2016. 27 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод. видання. / О. В. Галян. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 26 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти 1 курсу магістрат. ф-ту адвокатури та антикорупц. діяльності / К. В. Бориченко, А. О. Гудзь, О. Є. Панфілов. Одеса : Фенікс, 2022. 48 с.
 • Посібник до вивчення дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” / Ф. О. Чмиленко, Л. П. Жук. Д. : РВВ ДНУ, 2014. 48 с.
 • Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності : конспект лекцій. Мелітополь: ВПЦ “Люкс”, 2021. 152 с.

Інформаційні ресурси:

 • Державний комітет статистики України: [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Законодавство України: [електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/
 • Методологія науки: [електронний ресурс]. Режим доступу : https://sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific
 • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : [електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua
 • Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : [електронний ресурс]. Режим доступу : https://naqa.gov.ua
 • Офіційний сайт Національної академії наук України : [електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.nas.gov.ua/UA
 • Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 3. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 • Про освіту. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 38-39. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 • Цикл онлайн курсів «Освітні інструменти критичного мислення» на освітній платформі Prometheus : веб-сайт. Режим доступу : https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about

Цикл онлайн курсів «Наукова комунікація в цифрову епоху» на освітній платформі Prometheus : веб-сайт. Режим доступу : https://courses. prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about

Силабус: Методологія та організація наукових досліджень. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус