Магістерський семінар (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124ГрЕМ-11сдоцент Курганевич Л. П.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Магістерський семінар» є долучення студентів до наукової творчості, пошуку, розширення і поглиблення знань з обраної спеціальності, а також сформувати в них систематизований комплекс знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень у сфері захисту довкілля з метою написання та оформлення магістерської роботи за результатами власних наукових досліджень.
Для цього необхідно вирішити такі завдання:
– ознайомити студентів з основами та методикою наукових досліджень з обраної спеціальності;
– навчити обробці та оформленню отриманих результатів у формі наукового повідомлення на студентському науковому семінарі кафедри, науковій студентській конференції чи у формі курсових, магістерських робіт або статей для наукових журналів.
Зміст ОК 13 «Магістерський семінар» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуватися комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.
Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 04. Здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів.
ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.
ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.
ФК 08. Здатність використовувати інституційні та правові механізми міжнародного співробітництва з метою розв’язання глобальних та регіональних екологічних проблем, уміння давати оцінку діяльності міжнародних організацій учасником яких є Україна.
ФК 09. Здатність підтримувати функціонування системи екологічного менеджменту та аудиту на підприємстві, застосовувати знання з метрології, нормативних документів із стандартизації та сертифікації у різних галузях господарства України, здійснювати екологічний контроль якості сировини та продукції.

Рекомендована література

Основна:

 • Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Горячова О. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. GlobeEdit, 2020. 160 с.
 • Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту і оцінювання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого бакалаврського і другого магістерського рівнів / за ред. М. І. Шинкарика. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 60 с.
 • Методика та організація наукових досліджень. Методичні рекомендації з курсу для студентів магістрів 8.014. Середня освіта (Географія) / І. Ю. Фекета. Ужгород: видавництво УжНУ “Говерла”, 2020. 65 с.
 • Методичні вказівки для підготовки дипломних/магістерських робіт / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.  64 с.
 • Положення про підготовку та захист магістерських робіт  студентів, які здобувають ступінь вищої освіти «магістр»  у Харківському національному медичному університеті. Харків, 2019. 29 с.
 • Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).
 • Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт: навчальний посібник. Харків : Еспада, 2007. 368 с.

Додаткова:

 • Дудікова Л. В. Науково-дослідницька діяльність студентів як складова індивідуалізації навчального процесу / Л. В. Дудікова // Педагогічний альманах. 2012. Вип. 16. С. 126 – 130.
 • Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2011. 224 с.
 • Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. посібник / Я. Я. Чорненький, Н. В. Чорненька,   С. Б. Рибак [та ін.]. Київ : Професіонал, 2006. 208 с.
 • П’ятницька В., Позднякова І. Основи наукових досліджень у вищій школі. Київ : Центр навч. літ-ри, 2003. 116 с.
 • Ромащенко І. Науково-дослідницька діяльність студентів як засіб забезпечення якості освіти / І. Ромащенко // Молодь і ринок. 2014. № 6 (113). С. 18 – 21.
 • Стеценко В. Організація практичної підготовки студентів у магістратурі / В. В. Стеценко // Нові технології навчання: науково-методичний збірник. Київ : Науково-методичний центр вищої освіти, 2004.  Вип. 37. С. 37 – 43.
 • Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 295 с.
 • Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посібник. Київ : Слово, 2003. 240 с.
 • Vazhynskyi S. E., Sukharevskyi I. V., Sukharevskyi I. O. 3-D radomeenclosed aperture antenna analyses and Far-Side radiation Antennasand propagation. volume 58, number 9, sept. 2010. –- P. 2843-2849.

Інформаційні ресурси:

 • Міністерство освіти і науки України. [Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua].
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. [Режим доступу: https://mepr.gov.ua/].
 • Екологічні науки. Журнал. [Режим доступу: http://ecoj.dea.kiev.ua/]

Силабус: Магістерський семінар. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус