Кваліфікаційна (магістерська) робота (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Захист в ЕК

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ГрЕМ-21сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

Магістерська робота як узагальнений виклад результатів і наукових положень, висунутих автором для публічного захисту, повинна мати внутрішню єдність і свідчити про особистий внесок автора в науку і практику. Вона є підсумком самостійного наукового дослідження студента, яке виконане за фактичними даними, зібраними під час виробничої практики, на базі власних експериментальних польових і лабораторних досліджень.
Майбутній фахівець має продемонструвати ступінь своєї підготовленості з обраної спеціальності, рівень загальної, наукової і професійної ерудиції, творчий пошук нових напрямів у науковому і практичному підході до розв’язання поставлених завдань.
Компілятивний переказ та використання літератури при цьому неприпустимі. У магістерській роботі студентові необхідно проявити навички самостійного аналізу, розрахунків та відповідного представлення первинних даних, складання та інтерпретації карт, володіти методами моделювання систем і процесів техногенно-екологічної безпеки, проектування технологій захисту навколишнього середовища.
Відповідно до освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» кваліфікаційна (магістерська) робота передбачає вирішення проблем захисту навколишнього середовища, проведення самостійних наукових досліджень у галузі; розв’язування проблем організації екологічного моніторингу довкілля, оцінювання екологічного ризику для навколишнього середовища, оптимізацію управління збалансованим природокористуванням та екологічною безпекою регіону. Здобувач має оволодіти навичками науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності; технологіями захисту водних об’єктів від забруднення, очищення води і повітря, технологіями поводження з промисловими і побутовими відходами, протиерозійного захисту земель, методами захисту біологічних ресурсів, методами картографічного аналізу та геоінформаційного моделювання екологічної ситуації.
Інтегральною компетентністю компоненти ОК 17 «Кваліфікаційна (магістерська) робота» є здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності компоненти «Кваліфікаційна (магістерська) робота»:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Фахові компетентності компоненти «Кваліфікаційна (магістерська) робота»:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 04. Здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів.
ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.
ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.
ФК 08. Здатність використовувати інституційні та правові механізми міжнародного співробітництва з метою розв’язання глобальних та регіональних екологічних проблем, уміння давати оцінку діяльності міжнародних організацій учасником яких є Україна
ФК 09. Здатність підтримувати функціонування системи екологічного менеджменту та аудиту на підприємстві, застосовувати знання з метрології, нормативних документів із стандартизації та сертифікації у різних галузях господарства України, здійснювати екологічний контроль якості сировини та продукції.

У процесі написання кваліфікаційної (магістерської) роботи здобувач отримує або вдосконалює такі програмні результати навчання:
ПРН 01. Аналізувати складні системи, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру.
ПРН 02. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, зокрема, для презентації результатів досліджень та інновацій.
ПРН 03. Використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати, обробляти і аналізувати інформацію про стан навколишнього середовища та виробничої сфери для вирішення завдань професійної діяльності.
ПРН 04. Обґрунтовувати рішення направлені на мінімізацію екологічних ризиків господарської діяльності на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях.
ПРН 06. Здійснювати аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств, населених пунктів, районів, областей та розробляти стратегії їх сталого розвитку.
ПРН 07. Розробляти системи екологічного управління з дотриманням вимог ISO 14004, встановлювати процедури та планувати і реалізовувати природоохоронні заходи протягом всього життєвого циклу продукції.
ПРН 08. Проектувати системи комплексного управління відходами та еколого-економічними аспектами їх утилізації, основами проектування полігонів для розміщення відходів, оцінювати їх вплив на довкілля та людину.
ПРН 09. Оцінювати загрози фізичного, хімічного та біологічного забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі під впливом природних і техногенних факторів.
ПРН 10. Оцінювати вплив промислових об’єктів на навколишнє середовище, наслідки інженерної діяльності на довкілля і пов’язану з цим відповідальність за прийняті рішення, планувати і проводити прикладні дослідження з проблем впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище.
ПРН 11. Організовувати утилізацію і знезаражування промислових і небезпечних відходів, оцінювати вплив промислових і небезпечних відходів на довкілля.
ПРН 12. Впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії та ресурсо- та енергозберігаючі технології у виробничій та соціальній сферах.
ПРН 13. Використовувати у практичній діяльності знання вітчизняного та міжнародного природоохоронного законодавства.
ПРН 14. Проектувати системи і технології захисту навколишнього середовища.
ПРН 15. Створювати та використовувати у професійній діяльності геоінформаційні моделі, оформляти результати роботи у вигляді електронних та аналогових картографічних зображень.

Рекомендована література

Основна:

Матеріали