Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Звіти
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за спеціальністю 103 Науки про Землю спеціалізації “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель” (з 2018-2019 н. р.) та магістрів спеціалізації “Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель”.
Викладачі кафедри читають ряд навчальних дисциплін на освітніх програмах 106 Географія, 106 Географія ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”,  106 Географія ОПП “Економічна і соціальна географія”, 183 Технології захисту навколишнього середовища ОПП “Геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища”.
Після захисту магістерської роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Магістр з наук про Землю за спеціалізацією Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель”.
Викладачі кафедри читають навчальні дисципліни на біологічному та геологічному факультетах.
При кафедрі діють аспірантура та докторантура.

На кафедрі працюють 10 викладачів (серед яких 6 професори, доктори наук, і 4 доцентів, кандидатів наук), 1 завідувач навчальної лабораторії та 3 працівники навчально-допоміжного персоналу.
У складі кафедри функціонує навчально-наукова лабораторія “Аналізу ґрунтів і природних вод” .

Співробітники

завідувачПАНЬКІВ Зіновій Павловичзавідувач
професорГАСЬКЕВИЧ Володимир Георгійовичпрофесор
професорКИРИЛЬЧУК Андрій Андрійовичпрофесор
професорПАПІШ Ігор Ярославовичпрофесор
професорПОЗНЯК Степан Павловичпрофесор
професорЯМЕЛИНЕЦЬ Тарас Степановичпрофесор
доцентБОНІШКО Оксана Станіславівнадоцент
доцентІВАНЮК Галина Станіславівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентТЕЛЕГУЗ Олексій Гнатовичдоцент
інженер 1 категоріїЛУЦИШИН Олена Зіновіївнаінженер 1 категорії
аспірантБОРИС Ярослав Ярославовичаспірант
аспірантВІТВІЦЬКИЙ Ярослав Йосиповичаспірант
аспірантГОНЧАРУК Петро Олександровичаспірант
аспірантТИХОВСЬКА Лесяаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів є провідним навчально-науковим центром ґрунтознавчої науки в Західному регіоні України. Співробітники кафедри досягли значних успіхів у науці, стали відомими фахівцями, сприяли розвиткові ґрунтознавства в Україні.
За час свого функціонування кафедра підготувала понад 300 висококваліфікованих спеціалістів-ґрунтознавців, 9 докторів наук і 41 кандидатів наук, в тому числі 5 докторів філософії зі спеціальності 103 Науки про Землю. На кафедрі функціонує спеціалізована вчена рада на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів.
На кафедрі створена та функціонує наукова школа генетичного ґрунтознавства.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів висвітлені в багатьох фахових українських і зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, індексованих у наукометричних базах. З  1998 року на кафедрі започатковане видання серії „Ґрунти України”, в рамках якої видано 30 монографій.
У серії „Українські ґрунтознавці” видано книгу „Професор Іван Гоголєв” (Львів, 2009). Викладачі кафедри видали 2 підручники, 28 навчальних посібників, 15 методичних розробок.

Провідними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів є розроблення теоретичних і практичних основи генези, географії, класифікації та екології ґрунтів, з’ясування екологічної ролі ґрунту в біосфері, вирішення проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів, встановлення класифікаційно-діагностичних ознак і параметрів ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікацій, встановлення діагностичних ознак ґрунтотворних процесів, дослідження ґрунтових новоутворень (ортштейнів, нодулів, рудяків, кутан) тощо.
Особливістю наукової діяльності кафедри є розвиток нових напрямів у дослідженні ґрунтів: інформаційне ґрунтознавство,  соціальне ґрунтознавство, інвестиційна привабливість ґрунтів, енергетика ґрунтотворення.

Кафедра виконує науково-дослідну держбюджетну тему «Ґрунтово-земельні ресурси Західного регіону України».

Ґрунтознавці кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів співпрацюють з ученими Польщі, Австрії, Німеччини, Білорусі, Молдови, Туреччини та інших країн; беруть участь у роботі Міжнародного товариства ґрунтознавців (IUSS), Європейського товариства ґрунтознавців (ESSC), Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА) та інших організації.

Матеріали наукових інтернет-конференцій студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства»

Стратегія

Стратегія розвитку кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
на 2021 – 2026 роки

 Навчально-методична робота

 • Коригування та подача на затвердження Вченою Радою Університету навчального плану магістерської освітньої програми «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель» спеціальності 103 Науки про Землю.
 • Ліцензування бакалаврської освітньої програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» спеціальності 103 Науки про Землю.
 • Створення бази даних матеріалів польових і лабораторно-аналітичних робіт для наукових і навчальних потреб.
 • Читання лекцій з курсу “ГІС в ґрунтознавстві” англійською мовою.
 • Видання підручників, навчальних посібників і методичних розробок.
 • Подання офіційних запитів у міжнародні архіви даних дистанційного зондування для отримання супутникових знімків з метою використання їх під час проведення практичних робіт і навчальних практик.
 • Впровадження в освітню діяльність кафедри інформаційних технологій навчання, участь у формуванні в Університеті єдиного інформаційного освітнього середовища, забезпечення якісного контенту та відкритості веб-ресурсів кафедри.
 • Запровадження комунікації з професійними спільнотами для забезпечення якості формування професійних компетентностей фахівців. Адаптування робочих навчальних програм дисциплін до вимог сучасного ринку праці.
 • Налагодження співпраці з суб’єктами оціночної діяльності м. Львова з метою проходження навчальних і виробничих практик студентами (договори про співпрацю).
 • Створення полігону для проведення навчальних і виробничих практик студентів освітньої програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України та Львівської філії ДУ «Держґрунтохорона» (смт Оброшино).

Наукова робота

 • Налагодження співпраці із центрами колективного користування науковим обладнанням  Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Придбання сучасного обладнання для сертифікованої лабораторії географічного факультету «Фізико-хімічних аналізів ґрунтів» і навчальної лабораторії «Аналізу ґрунтів і природних вод» (лазерний дифрактометр, рентгено-флуоресцентний спектрометр).
 • Придбання спеціалізованого ГІС обладнання (супутниковий приймач GPS, цифрові геодезичні прилади, фотограмметрична станція, комп’ютери, програмне забезпечення, ноутбук, шкала Манселла).
 • Проведення міжнародної наукової конференції до 30-річчя створення кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.
 • Наукове співробітництво з науковцями Шведської сільськогосподарської академії (м. Упсала, Швеція).
 • Налагодження співпраці з землевпорядним факультетом ЛНАУ з метою підготовки працівників кафедри та студентів до складання іспиту на отримання сертифіката “Експерт з оцінки земель”.
 • Запровадження співпраці із новоствореними ОТГ для проведення інвентаризації земель (постанова КМУ № 476), створення векторних карт землекористувань, корегування ґрунтових карт з метою проведення оцінки (бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок), розробка комплексних планів просторового розвитку територіальних громад;
 • Розробка спільно із Департаментом агропромислового розвитку ЛОДА пропозицій щодо виконання Указу Президента України № 111 від 23 березня 2021 р. «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»;
 • Популяризація та висвітлення результатів науково-дослідної і педагогічної роботи кафедри шляхом проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем ґрунтознавства, експертної і нормативної грошової оцінки земель тощо, зокрема проведення щорічного конкурсу наукових студентських робіт, приуроченого до Всесвітнього дня ґрунту 5 грудня.
 • Розроблення нових напрямів науки про ґрунти – соціальне ґрунтознавство, інформаційне ґрунтознавство.
 • Створення одноразових спеціалізованих вчених рад з проведення захисту дисертацій і присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю. Захист 6 дисертаційних робіт аспірантів.

Виховна й організаційна робота

 • Проведення тренінгів для школярів «Пізнай ґрунти», «Збережи ґрунти». Розробка показових виїзних уроків. Залучення випускників Природничого коледжу до навчання на спеціальності “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”. Профорієнтаційна робота із залучення до навчання майбутніх студентів спеціальності “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”.
 • Створення кімнати-музею «Ґрунти України» (в авд. 116).

 

Заслухано і схвалено на засіданні трудового колективу кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (протокол № 1 від 17 травня 2021 р.).

В. о. завідувача кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, професор З. П. Паньків

Історія кафедри

Кафедра географії ґрунтів створена 1 вересня 1993 року, з 2002 року вона перейменована на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів. Засновником кафедри та її завідувачем упродовж 27 років був доктор географічних наук, професор Позняк Степан Павлович. З 1 вересня 2020 року кафедрою завідує доктор географічних наук, професор Паньків Зіновій Павлович.

Конкурсні справи на посади доцентів Галини Іванюк та Юрія Наконечного розглянули на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

07.06.2024 | 11:31

6 червня 2024 року відбулося надзвичайно важливе засідання кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.
Відповідно до «Порядку денного» було всебічно розглянуто конкурсні справи на посади доцентів Галини Іванюк та Юрія Наконечного.
Претенденти детально доповіли про успішне виконання посадових обов’язків за 5-річний період та необхідних критеріїв для обрання на посаду доцента, а також відповіли на численні запитання НПП кафедри.
За результатами таємного голосування кандидатури Галини Іванюк та Юрія Наконечного щодо рекомендації їх на посади доцентів кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів отримали заслужену одноголосну...

Читати »

28 травня 2024 року відбувся захист курсових робіт бакалаврів, які навчаються на ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель»

29.05.2024 | 13:19

28 травня 2024 року відбувся захист курсових робіт бакалаврів ГРН-31с, які навчаються на ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель». Це перша курсова робота здобувачів, проте необхідно відзначити широкий діапазон запропонованої тематики: від класичного ґрунтознавства до сучасних розвідок у сфері комплексної оцінки ґрунтів і земель. Бакалаври на належному рівні представили основні результати польових та лабораторно-аналітичних досліджень. Отже, перший підсумковий і надзвичайно важливий етап у набутті студентами вмінь і навичок їхньої майбутньої професії успішно подолано. Щиро бажаємо значних здобутків у навчанні та...

Читати »

27 травня 2024 року відбувся захист курсових робіт магістрів, які навчаються на ОПП «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель»

29.05.2024 | 10:25

27 травня 2024 року відбувся захист курсових робіт магістрів ГРНМ-12с, які навчаються на ОПП «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель». Здобувачі на високому рівні представили основні результати польових науково-практичних та лабораторно-аналітичних досліджень. Зазначимо, що це один із важливих етапів набуття студентами практичних вмінь і навичок їхньої майбутньої професії. Отож, побажаємо всім магістрам подальшої плідної праці і успіхів у професійному зростанні.

Читати »

Вивчення морфології та властивостей гідроморфних ґрунтів Розточчя

21.05.2024 | 11:05

Студент ГРН-41с Олександр Коваль під керівництвом професора Тараса Ямелинця заклав два розрізи і провів дослідження морфологічної будови лучно-болотних ґрунтів Розточчя (в межах Івано-Франківської ТГ).

Читати »

Вітаємо з успішною акредитацією ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель» спеціальності 103 «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня

20.05.2024 | 16:07

У травні Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти після ретельної акредитаційної експертизи ухвалило позитивне рішення і надало акредитацію ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель» спеціальності 103 «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, сертифікат строком на 5 років. Щиро дякуємо за висококваліфіковану роботу експертної групи, галузевої експертної ради та надані рекомендації, спрямовані на удосконалення освітньої програми.
Колектив кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ВІТАЄ гаранта – Зіновія Паньківа, членів проєктної групи ОПП «Ґрунтознавство та...

Читати »

Оголошення

Проєкт ОПП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю №103 Науки про Землю галузі знань №10 Природничі науки

Проєкт  ОПП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель на 2024-2025 рр.

Проєкт НП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель на 2024-2025 рр.

Пропозиції та конструктивні зауваження, рекомендації приймаються гарантом  ОПП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель проф. Андрієм Кирильчуком на електронну адресу  andriy.kyrylchuk@lnu.edu.ua