Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Звіти
 • Новини

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за спеціальністю 103 Науки про Землю спеціалізації “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель” (з 2018-2019 н. р.), 106 Географія за спеціальністю “Ґрунтознавство і управління земельними ресурсами” та магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю (Географія). Після захисту магістерської роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Магістр з наук про Землю за спеціалізацією Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель”. При кафедрі діють аспірантура та докторантура. Викладачі кафедри читають навчальні дисципліни на спеціальностях «Екологія» і «Середня освіта (Географія)», а також на біологічному та геологічному факультетах.

На кафедрі працюють 11 викладачів (серед яких 4 професори, доктори наук, і 7 доцентів, кандидатів наук), 1 завідувач навчальної лабораторії та 3 працівники навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод» і сертифікована науково-дослідна лабораторія фізико-хімічних аналізів ґрунтів.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриПАНЬКІВ Зіновій Павловичв.о. завідувача кафедри
професорГАСЬКЕВИЧ Володимир Георгійовичпрофесор
професорКИРИЛЬЧУК Андрій Андрійовичпрофесор
професорПОЗНЯК Степан Павловичпрофесор
доцентБОНІШКО Оксана Станіславівнадоцент
доцентІВАНЮК Галина Станіславівнадоцент
доцентМАЗНИК-ЛІЩИНСЬКА Лілія Василівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентПАПІШ Ігор Ярославовичдоцент
доцентТЕЛЕГУЗ Олексій Гнатовичдоцент
доцентЯМЕЛИНЕЦЬ Тарас Степановичдоцент
асистентВІТВІЦЬКИЙ Ярослав Йосиповичасистент
інженер 1 категоріїБОЛЮХ Євгенія Василівнаінженер 1 категорії
аспірантБОРИС Ярослав Ярославовичаспірант
аспірантКАЛИНИЧ Олена Романівнааспірант
аспірантМАЛИК Роман Георгійовичаспірант
аспірантМАЛИК Степан Зіновійовичаспірант
аспірантЯВОРСЬКА Андріана Михайлівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів є провідним навчально-науковим центром ґрунтознавчої науки в Західному регіоні України. Співробітники кафедри досягли значних успіхів у науці, стали відомими фахівцями, сприяли розвиткові ґрунтознавства в Україні. За час свого функціонування кафедра підготувала понад 300 висококваліфікованих спеціалістів-ґрунтознавців, 9 докторів наук і 30 кандидатів наук.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів висвітлені в багатьох фахових українських і зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, індексованих у наукометричних базах. З  1998 року на кафедрі започатковане видання серії „Ґрунти України”, в рамках якої видано 20 монографій. У серії „Українські ґрунтознавці” видано книгу „Професор Іван Гоголєв” (Львів, 2009). Викладачі кафедри видали 2 підручники, 10 навчальних посібників, 15 методичних розробок.

Провідними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів є розроблення теоретичних і практичних основи генези, географії, класифікації та екології ґрунтів, з’ясування екологічної ролі ґрунту в біосфері, вирішення проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів, встановлення класифікаційно-діагностичних ознак і параметрів ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікацій, встановлення діагностичних ознак ґрунтотворних процесів, дослідження ґрунтових новоутворень (ортштейнів, нодулів, рудяків, кутан) тощо. Особливістю наукової діяльності кафедри є розвиток нових напрямів у дослідженні ґрунтів: інформаційне ґрунтознавство,  соціальне ґрунтознавство, інвестиційна привабливість ґрунтів, енергетика ґрунтотворення.

Кафедра виконує науково-дослідну держбюджетну тему «Ґрунтово-земельні ресурси Карпатського регіону України та їхня інвестиційна привабливість».

Ґрунтознавці кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів співпрацюють з ученими Польщі, Австрії, Німеччини, Білорусі, Молдови, Туреччини та інших країн; беруть участь у роботі Міжнародного товариства ґрунтознавців (IUSS), Європейського товариства ґрунтознавців (ESSC), Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА) та інших організації.

Стратегія

Стратегія розвитку кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
на 2021 – 2026 роки

 Навчально-методична робота

 • Коригування та подача на затвердження Вченою Радою Університету навчального плану магістерської освітньої програми «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель» спеціальності 103 Науки про Землю.
 • Ліцензування бакалаврської освітньої програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» спеціальності 103 Науки про Землю.
 • Створення бази даних матеріалів польових і лабораторно-аналітичних робіт для наукових і навчальних потреб.
 • Читання лекцій з курсу “ГІС в ґрунтознавстві” англійською мовою.
 • Видання підручників, навчальних посібників і методичних розробок.
 • Подання офіційних запитів у міжнародні архіви даних дистанційного зондування для отримання супутникових знімків з метою використання їх під час проведення практичних робіт і навчальних практик.
 • Впровадження в освітню діяльність кафедри інформаційних технологій навчання, участь у формуванні в Університеті єдиного інформаційного освітнього середовища, забезпечення якісного контенту та відкритості веб-ресурсів кафедри.
 • Запровадження комунікації з професійними спільнотами для забезпечення якості формування професійних компетентностей фахівців. Адаптування робочих навчальних програм дисциплін до вимог сучасного ринку праці.
 • Налагодження співпраці з суб’єктами оціночної діяльності м. Львова з метою проходження навчальних і виробничих практик студентами (договори про співпрацю).
 • Створення полігону для проведення навчальних і виробничих практик студентів освітньої програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України та Львівської філії ДУ «Держґрунтохорона» (смт Оброшино).

Наукова робота

 • Налагодження співпраці із центрами колективного користування науковим обладнанням  Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Придбання сучасного обладнання для сертифікованої лабораторії географічного факультету «Фізико-хімічних аналізів ґрунтів» і навчальної лабораторії «Аналізу ґрунтів і природних вод» (лазерний дифрактометр, рентгено-флуоресцентний спектрометр).
 • Придбання спеціалізованого ГІС обладнання (супутниковий приймач GPS, цифрові геодезичні прилади, фотограмметрична станція, комп’ютери, програмне забезпечення, ноутбук, шкала Манселла).
 • Проведення міжнародної наукової конференції до 30-річчя створення кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.
 • Наукове співробітництво з науковцями Шведської сільськогосподарської академії (м. Упсала, Швеція).
 • Налагодження співпраці з землевпорядним факультетом ЛНАУ з метою підготовки працівників кафедри та студентів до складання іспиту на отримання сертифіката “Експерт з оцінки земель”.
 • Запровадження співпраці із новоствореними ОТГ для проведення інвентаризації земель (постанова КМУ № 476), створення векторних карт землекористувань, корегування ґрунтових карт з метою проведення оцінки (бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок), розробка комплексних планів просторового розвитку територіальних громад;
 • Розробка спільно із Департаментом агропромислового розвитку ЛОДА пропозицій щодо виконання Указу Президента України № 111 від 23 березня 2021 р. «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»;
 • Популяризація та висвітлення результатів науково-дослідної і педагогічної роботи кафедри шляхом проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем ґрунтознавства, експертної і нормативної грошової оцінки земель тощо, зокрема проведення щорічного конкурсу наукових студентських робіт, приуроченого до Всесвітнього дня ґрунту 5 грудня.
 • Розроблення нових напрямів науки про ґрунти – соціальне ґрунтознавство, інформаційне ґрунтознавство.
 • Створення одноразових спеціалізованих вчених рад з проведення захисту дисертацій і присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю. Захист 6 дисертаційних робіт аспірантів.

Виховна й організаційна робота

 • Проведення тренінгів для школярів «Пізнай ґрунти», «Збережи ґрунти». Розробка показових виїзних уроків. Залучення випускників Природничого коледжу до навчання на спеціальності “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”. Профорієнтаційна робота із залучення до навчання майбутніх студентів спеціальності “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”.
 • Створення кімнати-музею «Ґрунти України» (в авд. 116).

 

Заслухано і схвалено на засіданні трудового колективу кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (протокол № 1 від 17 травня 2021 р.).

В. о. завідувача кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, професор З. П. Паньків

Історія кафедри

Кафедра географії ґрунтів створена 1 вересня 1993 року, з 2002 року вона перейменована на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів. Засновником кафедри та її завідувачем упродовж 27 років був доктор географічних наук, професор Позняк Степан Павлович. З 1 вересня 2020 року кафедрою завідує доктор географічних наук, професор Паньків Зіновій Павлович.

28-29 червня 2021 року відбулись навчально-практичні заняття студентів спеціалізації „Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”

05.07.2021 | 15:05

28-29 червня 2021 року відбулись виїзні навчально-практичні заняття зі студентами групи ГРН-11с спеціалізації „Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”.
За цей час студенти закріпили теоретичні знання, набуті впродовж дистанційного вивчення курсів “Ґрунтознавство” та „Морфологія ґрунтів”, ознайомилися з польовими методами дослідження ґрунтів.
Навчились характеризувати чинники ґрунтотворення, засвоїли методику закладання і прив’язки ґрунтових розрізів, виділення та опису генетичних горизонтів, заповнення бланків польового опису ґрунтів, а також навчились відбирати зразки ґрунту для лабораторно-аналітичних досліджень.

Читати »

Відбувся попередній захист дисертаційної роботи Яворської А. М. на здобуття наукового ступеня доктора філософії

25.06.2021 | 12:45

22 червня 2021 на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів відбувся попередній захист дисертаційної роботи Яворської А. М. “Ініціальні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат” на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю “103 Науки про Землю”, науковий керівник – проф. Паньків З. П.

Читати »

На кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів відбулося обговорення ОПП “Ґрунтознавство та експертна оцінка земель”

17.06.2021 | 05:51

15 червня на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів відбулося обговорення ОПП “Ґрунтознавство та експертна оцінка земель” із стейкхолдером, завідувачкою кафедри земельного кадастру ЛНАУ, доктором економічних наук Таратулою Русланою Богданівною.
Упродовж зустрічі було всебічно розглянуто деякі аспекти ОПП ”Ґрунтознавство та експертна оцінка земель” (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП “Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель” (другого (магістерського) рівня вищої освіти), які потребують подальшого вдосконалення і поліпшення.

Читати »

15 червня 2021 р. відбудеться обговорення ОПП “Ґрунтознавство та експертна оцінка земель” із стейкхолдером доктором економічних наук Русланою Таратулою

09.06.2021 | 13:21

15 червня 2021 року о 16.00 на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів відбудеться онлайн обговорення ОПП “Ґрунтознавство та експертна оцінка земель” із стейкхолдером, завідувачкою кафедри земельного кадастру ЛНАУ, доктором економічних наук Таратулою Русланою Богданівною.
Посилання на ZOOM: https://wwf.zoom.us/j/96463831206?pwd=OS8zWWFCYTlvNmxiOHNONVFtWVc3UT09
Meeting ID: 964 6383 1206
Password: 642057

Читати »

На кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів відбулося обговорення ОПП “Ґрунтознавство та експертна оцінка земель”

07.06.2021 | 14:11

03 червня на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів відбулося обговорення ОПП “Ґрунтознавство та експертна оцінка земель” із роботодавцями, провідними науковцями Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, зокрема завідувачем Відділу землеробства і відтворення родючості ґрунтів, кандидатом сільськогосподарських наук, старшим науковим співробітником Качмар Оксаною Йосипівною,провідним науковим співробітником, кандидатом сільськогосподарських наук Вавринович Оксаною Володимирівною та старшим науковим співробітникомВідділу агрохімії та ґрунтознавства, кандидатом біологічних наук ПартикоюТетяною Володимирівною.
Упродовж зустрічі було всебічно розглянуто деякі аспекти ОПП”Ґрунтознавство та експертна оцінка земель” (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти...

Читати »