Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за спеціальністю 103 Науки про Землю спеціалізації “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель” (з 2018-2019 н. р.), 106 Географія за спеціальністю “Ґрунтознавство і управління земельними ресурсами” та магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю (Географія). Після захисту магістерської роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Магістр з наук про Землю за спеціалізацією Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель”. При кафедрі діють аспірантура та докторантура. Викладачі кафедри читають навчальні дисципліни на спеціальностях «Екологія» і «Середня освіта (Географія)», а також на біологічному та геологічному факультетах.

На кафедрі працюють 11 викладачів (серед яких 4 професори, доктори наук, і 7 доцентів, кандидатів наук), 1 завідувач навчальної лабораторії та 3 працівники навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод» і сертифікована науково-дослідна лабораторія фізико-хімічних аналізів ґрунтів.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриПАНЬКІВ Зіновій Павловичв.о. завідувача кафедри
професорГАСЬКЕВИЧ Володимир Георгійовичпрофесор
професорКИРИЛЬЧУК Андрій Андрійовичпрофесор
професорПОЗНЯК Степан Павловичпрофесор
доцентБОНІШКО Оксана Станіславівнадоцент
доцентІВАНЮК Галина Станіславівнадоцент
доцентМАЗНИК-ЛІЩИНСЬКА Лілія Василівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентПАПІШ Ігор Ярославовичдоцент
доцентТЕЛЕГУЗ Олексій Гнатовичдоцент
доцентЯМЕЛИНЕЦЬ Тарас Степановичдоцент
асистентВІТВІЦЬКИЙ Ярослав Йосиповичасистент
інженер 1 категоріїБОЛЮХ Євгенія Василівнаінженер 1 категорії
аспірантБОРИС Ярослав Ярославовичаспірант
аспірантКАЛИНИЧ Олена Романівнааспірант
аспірантМАЛИК Роман Георгійовичаспірант
аспірантМАЛИК Степан Зіновійовичаспірант
аспірантЯВОРСЬКА Андріана Михайлівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів є провідним навчально-науковим центром ґрунтознавчої науки в Західному регіоні України. Співробітники кафедри досягли значних успіхів у науці, стали відомими фахівцями, сприяли розвиткові ґрунтознавства в Україні. За час свого функціонування кафедра підготувала понад 300 висококваліфікованих спеціалістів-ґрунтознавців, 9 докторів наук і 30 кандидатів наук.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів висвітлені в багатьох фахових українських і зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, індексованих у наукометричних базах. З  1998 року на кафедрі започатковане видання серії „Ґрунти України”, в рамках якої видано 20 монографій. У серії „Українські ґрунтознавці” видано книгу „Професор Іван Гоголєв” (Львів, 2009). Викладачі кафедри видали 2 підручники, 10 навчальних посібників, 15 методичних розробок.

Провідними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів є розроблення теоретичних і практичних основи генези, географії, класифікації та екології ґрунтів, з’ясування екологічної ролі ґрунту в біосфері, вирішення проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів, встановлення класифікаційно-діагностичних ознак і параметрів ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікацій, встановлення діагностичних ознак ґрунтотворних процесів, дослідження ґрунтових новоутворень (ортштейнів, нодулів, рудяків, кутан) тощо. Особливістю наукової діяльності кафедри є розвиток нових напрямів у дослідженні ґрунтів: інформаційне ґрунтознавство,  соціальне ґрунтознавство, інвестиційна привабливість ґрунтів, енергетика ґрунтотворення.

Кафедра виконує науково-дослідну держбюджетну тему «Ґрунтово-земельні ресурси Карпатського регіону України та їхня інвестиційна привабливість».

Ґрунтознавці кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів співпрацюють з ученими Польщі, Австрії, Німеччини, Білорусі, Молдови, Туреччини та інших країн; беруть участь у роботі Міжнародного товариства ґрунтознавців (IUSS), Європейського товариства ґрунтознавців (ESSC), Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА) та інших організації.

Стратегія

Стратегія розвитку кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів на 2020 – 2025 роки

 Навчально-методична робота

 • Коригування та подача на затвердження Вченою Радою Університету навчального плану магістерської освітньої програми «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель» спеціальності 103 Науки про Землю.
 • Ліцензування бакалаврської освітньої програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» спеціальності 103 Науки про Землю.
 • Створення бази даних матеріалів польових і лабораторно-аналітичних робіт для наукових і навчальних потреб.
 • Читання лекцій з курсу “ГІС в ґрунтознавстві” англійською мовою.
 • Видання підручників, навчальних посібників і методичних розробок.
 • Подання офіційних запитів у міжнародні архіви даних дистанційного зондування для отримання супутникових знімків з метою використання їх під час проведення практичних робіт і навчальних практик.
 • Впровадження в освітню діяльність кафедри інформаційних технологій навчання, участь у формуванні в Університеті єдиного інформаційного освітнього середовища, забезпечення якісного контенту та відкритості веб-ресурсів кафедри.
 • Запровадження комунікації з професійними спільнотами для забезпечення якості формування професійних компетентностей фахівців. Адаптування робочих навчальних програм дисциплін до вимог сучасного ринку праці.
 • Налагодження співпраці з суб’єктами оціночної діяльності м. Львова з метою проходження навчальних і виробничих практик студентами (договори про співпрацю).
 • Створення полігону для проведення навчальних і виробничих практик студентів освітньої програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України та Львівської філії ДУ «Держґрунтохорона» (смт Оброшино).

Наукова робота

 • Створення центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія генетичного і екологічного ґрунтознавства та охорони довкілля».
 • Придбання сучасного обладнання для сертифікованої лабораторії географічного факультету «Фізико-хімічних аналізів ґрунтів» і навчальної лабораторії «Аналізу ґрунтів і природних вод» (лазерний дифрактометр, рентгено-флуоресцентний спектрометр).
 • Придбання спеціалізованого ГІС обладнання (супутниковий приймач GPS, цифрові геодезичні прилади, фотограмметрична станція, комп’ютери, програмне забезпечення, ноутбук, шкала Манселла).
 • Проведення міжнародної наукової конференції до 30-річчя створення кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.
 • Наукове співробітництво з науковцями Шведської сільськогосподарської академії (м. Упсала, Швеція).
 • Налагодження співпраці з землевпорядним факультетом ЛНАУ з метою підготовки працівників кафедри та студентів до складання іспиту на отримання сертифіката “Експерт з оцінки земель”.
 • Популяризація та висвітлення результатів науково-дослідної і педагогічної роботи кафедри шляхом проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем ґрунтознавства, експертної і нормативної грошової оцінки земель тощо, зокрема проведення щорічного конкурсу наукових студентських робіт, приуроченого до Всесвітнього дня ґрунту 5 грудня.
 • Розроблення нових напрямів науки про ґрунти – соціальне ґрунтознавство, інформаційне ґрунтознавство.
 • Створення одноразових спеціалізованих вчених рад з проведення захисту дисертацій і присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю. Захист 6 дисертаційних робіт аспірантів. Захист 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 1 кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографії та географія ґрунтів.

Виховна й організаційна робота

 • Проведення тренінгів для школярів «Пізнай ґрунти», «Збережи ґрунти». Розробка показових виїзних уроків. Залучення випускників Природничого коледжу до навчання на спеціальності “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”. Профорієнтаційна робота із залучення до навчання майбутніх студентів спеціальності “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”.
 • Створення кімнати-музею «Ґрунти України» (в авд. 116).

 

Заслухано і схвалено на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (протокол № 7 від 03.12.2020 р.)

Завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, професор З. П. Паньків

Історія кафедри

Кафедра географії ґрунтів створена 1 вересня 1993 року, з 2002 року вона перейменована на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів. Засновником кафедри та її завідувачем упродовж 27 років був доктор географічних наук, професор Позняк Степан Павлович. З 1 вересня 2020 року кафедрою завідує доктор географічних наук, професор Паньків Зіновій Павлович.

До уваги молодих науковців: продовжено прийом статей для участі в науковій інтернет-конференції студентів і аспірантів “Горизонти ґрунтознавства”

13.04.2021 | 16:48

До уваги молодих науковців!
До 20 квітня продовжено прийом статей для участі в науковій інтернет-конференції студентів і аспірантів “Горизонти ґрунтознавства”, яка відбудеться 12 травня 2021 року.
Детальніше

Читати »

12 травня 2021 року відбудеться наукова інтернет-конференція студентів і аспірантів “Горизонти ґрунтознавства”

09.04.2021 | 15:48

Запрошуємо взяти участь у науковій інтернет-конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства», яка відбудеться 12 травня 2021 року у форматі он-лайн на платформі ZOOM. До участі у конференції запрошуються студенти й аспіранти, а також молоді вчені.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Тематика конференції:
• ґенеза і географія ґрунтів;
• екологія ґрунтів;
• проблеми збалансованого використання й охорони ґрунтів;
• ґрунтові, земельні ресурси та їхня оцінка;
• сучасний стан землекористування.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, а також розміщені на web-сторінці...

Читати »

5 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція Андрія Кирильчука на тему: «Наукометрія: методологія та інструментарій»

04.04.2021 | 13:57

Оголошення!
5 квітня 2021 року о 15.05 год. для студентів ГрфМ11с відбудеться відкрита лекція (онлайн на платформі
MS Teams) професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Андрія Кирильчука на тему: «НАУКОМЕТРІЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ».
Запрошуються всі бажаючі!
 
Посилання на відкриту лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3066e61e86fb4a5aa0944faaa1f1f68f%40thread.tacv2/1613591449033?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e337405d-a163-4097-9226-33df1230068d%22%7d
 
Для надання доступу до відкритої лекції прошу написати на e-mail: kyrylandrij@gmail.com
Завантажити повідомлення у форматі pdf

Читати »

18 березня 2021 р. відбудеться захист дисертаційної роботи Ямелинця Тараса Степановича на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук

04.03.2021 | 11:16

«18» березня 2021 р. о 10 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (за адресою: 79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 69) відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня докторагеографічних наук Ямелинця Тараса Степановича на тему «Теоретичні основи і практика інформаційного грунтознавства», 11.00.05 – біогеографія і географія грунтів.
Для онлайн доступу засобами zoom використовуйте ID: 988 0611 4880, password: 136335

Науковий консультант
д.геогр.н.,    проф.  ПОЗНЯК Степан Павлович, Львівський національний університет імені Івана ...

Читати »

11 березня 2021 р. відбудеться захист дисертаційної роботи Ігоря Папіша на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук

25.02.2021 | 15:08

Ш А Н О В Н І    К О Л Е Г И !
«11» березня 2021 р. о 10 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (за адресою: 79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 69) відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук Папіша Ігоря Ярославовича на тему «Чорноземи на лесових породах Волино- Поділля і Передкарпаття», 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів.
Для онлайн доступу засобами zoom...

Читати »