Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Звіти
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за спеціальністю 103 Науки про Землю спеціалізації “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель” (з 2018-2019 н. р.), 106 Географія за спеціальністю “Ґрунтознавство і управління земельними ресурсами” та магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю (Географія). Після захисту магістерської роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Магістр з наук про Землю за спеціалізацією Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель”. При кафедрі діють аспірантура та докторантура. Викладачі кафедри читають навчальні дисципліни на спеціальностях «Екологія» і «Середня освіта (Географія)», а також на біологічному та геологічному факультетах.

На кафедрі працюють 11 викладачів (серед яких 4 професори, доктори наук, і 7 доцентів, кандидатів наук), 1 завідувач навчальної лабораторії та 3 працівники навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод» і сертифікована науково-дослідна лабораторія фізико-хімічних аналізів ґрунтів.

Співробітники

завідувачПАНЬКІВ Зіновій Павловичзавідувач
професорГАСЬКЕВИЧ Володимир Георгійовичпрофесор
професорКИРИЛЬЧУК Андрій Андрійовичпрофесор
професорПАПІШ Ігор Ярославовичпрофесор
професорПОЗНЯК Степан Павловичпрофесор
професорЯМЕЛИНЕЦЬ Тарас Степановичпрофесор
доцентБОНІШКО Оксана Станіславівнадоцент
доцентІВАНЮК Галина Станіславівнадоцент
доцентМАЗНИК-ЛІЩИНСЬКА Лілія Василівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентТЕЛЕГУЗ Олексій Гнатовичдоцент
асистентЯВОРСЬКА Андріана Михайлівнаасистент
інженер 1 категоріїБОЛЮХ Євгенія Василівнаінженер 1 категорії
аспірантБОРИС Ярослав Ярославовичаспірант
аспірантВІТВІЦЬКИЙ Ярослав Йосиповичаспірант
аспірантГОНЧАРУК Петро Олександровичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів є провідним навчально-науковим центром ґрунтознавчої науки в Західному регіоні України. Співробітники кафедри досягли значних успіхів у науці, стали відомими фахівцями, сприяли розвиткові ґрунтознавства в Україні. За час свого функціонування кафедра підготувала понад 300 висококваліфікованих спеціалістів-ґрунтознавців, 9 докторів наук і 30 кандидатів наук.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів висвітлені в багатьох фахових українських і зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, індексованих у наукометричних базах. З  1998 року на кафедрі започатковане видання серії „Ґрунти України”, в рамках якої видано 20 монографій. У серії „Українські ґрунтознавці” видано книгу „Професор Іван Гоголєв” (Львів, 2009). Викладачі кафедри видали 2 підручники, 10 навчальних посібників, 15 методичних розробок.

Провідними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів є розроблення теоретичних і практичних основи генези, географії, класифікації та екології ґрунтів, з’ясування екологічної ролі ґрунту в біосфері, вирішення проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів, встановлення класифікаційно-діагностичних ознак і параметрів ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікацій, встановлення діагностичних ознак ґрунтотворних процесів, дослідження ґрунтових новоутворень (ортштейнів, нодулів, рудяків, кутан) тощо.
Особливістю наукової діяльності кафедри є розвиток нових напрямів у дослідженні ґрунтів: інформаційне ґрунтознавство,  соціальне ґрунтознавство, інвестиційна привабливість ґрунтів, енергетика ґрунтотворення.

Кафедра виконує науково-дослідну держбюджетну тему «Ґрунтово-земельні ресурси Карпатського регіону України та їхня інвестиційна привабливість».

Ґрунтознавці кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів співпрацюють з ученими Польщі, Австрії, Німеччини, Білорусі, Молдови, Туреччини та інших країн; беруть участь у роботі Міжнародного товариства ґрунтознавців (IUSS), Європейського товариства ґрунтознавців (ESSC), Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА) та інших організації.

Матеріали наукових інтернет-конференцій студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства»

Стратегія

Стратегія розвитку кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
на 2021 – 2026 роки

 Навчально-методична робота

 • Коригування та подача на затвердження Вченою Радою Університету навчального плану магістерської освітньої програми «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель» спеціальності 103 Науки про Землю.
 • Ліцензування бакалаврської освітньої програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» спеціальності 103 Науки про Землю.
 • Створення бази даних матеріалів польових і лабораторно-аналітичних робіт для наукових і навчальних потреб.
 • Читання лекцій з курсу “ГІС в ґрунтознавстві” англійською мовою.
 • Видання підручників, навчальних посібників і методичних розробок.
 • Подання офіційних запитів у міжнародні архіви даних дистанційного зондування для отримання супутникових знімків з метою використання їх під час проведення практичних робіт і навчальних практик.
 • Впровадження в освітню діяльність кафедри інформаційних технологій навчання, участь у формуванні в Університеті єдиного інформаційного освітнього середовища, забезпечення якісного контенту та відкритості веб-ресурсів кафедри.
 • Запровадження комунікації з професійними спільнотами для забезпечення якості формування професійних компетентностей фахівців. Адаптування робочих навчальних програм дисциплін до вимог сучасного ринку праці.
 • Налагодження співпраці з суб’єктами оціночної діяльності м. Львова з метою проходження навчальних і виробничих практик студентами (договори про співпрацю).
 • Створення полігону для проведення навчальних і виробничих практик студентів освітньої програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України та Львівської філії ДУ «Держґрунтохорона» (смт Оброшино).

Наукова робота

 • Налагодження співпраці із центрами колективного користування науковим обладнанням  Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Придбання сучасного обладнання для сертифікованої лабораторії географічного факультету «Фізико-хімічних аналізів ґрунтів» і навчальної лабораторії «Аналізу ґрунтів і природних вод» (лазерний дифрактометр, рентгено-флуоресцентний спектрометр).
 • Придбання спеціалізованого ГІС обладнання (супутниковий приймач GPS, цифрові геодезичні прилади, фотограмметрична станція, комп’ютери, програмне забезпечення, ноутбук, шкала Манселла).
 • Проведення міжнародної наукової конференції до 30-річчя створення кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.
 • Наукове співробітництво з науковцями Шведської сільськогосподарської академії (м. Упсала, Швеція).
 • Налагодження співпраці з землевпорядним факультетом ЛНАУ з метою підготовки працівників кафедри та студентів до складання іспиту на отримання сертифіката “Експерт з оцінки земель”.
 • Запровадження співпраці із новоствореними ОТГ для проведення інвентаризації земель (постанова КМУ № 476), створення векторних карт землекористувань, корегування ґрунтових карт з метою проведення оцінки (бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок), розробка комплексних планів просторового розвитку територіальних громад;
 • Розробка спільно із Департаментом агропромислового розвитку ЛОДА пропозицій щодо виконання Указу Президента України № 111 від 23 березня 2021 р. «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»;
 • Популяризація та висвітлення результатів науково-дослідної і педагогічної роботи кафедри шляхом проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем ґрунтознавства, експертної і нормативної грошової оцінки земель тощо, зокрема проведення щорічного конкурсу наукових студентських робіт, приуроченого до Всесвітнього дня ґрунту 5 грудня.
 • Розроблення нових напрямів науки про ґрунти – соціальне ґрунтознавство, інформаційне ґрунтознавство.
 • Створення одноразових спеціалізованих вчених рад з проведення захисту дисертацій і присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю. Захист 6 дисертаційних робіт аспірантів.

Виховна й організаційна робота

 • Проведення тренінгів для школярів «Пізнай ґрунти», «Збережи ґрунти». Розробка показових виїзних уроків. Залучення випускників Природничого коледжу до навчання на спеціальності “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”. Профорієнтаційна робота із залучення до навчання майбутніх студентів спеціальності “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”.
 • Створення кімнати-музею «Ґрунти України» (в авд. 116).

 

Заслухано і схвалено на засіданні трудового колективу кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (протокол № 1 від 17 травня 2021 р.).

В. о. завідувача кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, професор З. П. Паньків

Історія кафедри

Кафедра географії ґрунтів створена 1 вересня 1993 року, з 2002 року вона перейменована на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів. Засновником кафедри та її завідувачем упродовж 27 років був доктор географічних наук, професор Позняк Степан Павлович. З 1 вересня 2020 року кафедрою завідує доктор географічних наук, професор Паньків Зіновій Павлович.

8 грудня 2022 року пройшов прилюдний захист дисертації Малика Р. Г. на тему: “Ґрунти белігеративного ландшафтного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника”

09.12.2022 | 11:59

08.12.2022 р. відбувся прилюдний захист дисертації Малика Романа Георгійовича на тему: “Ґрунти белігеративного ландшафтного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника”, представленої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 “Природничі науки” за спеціальністю 103 “Науки про Землю”.
Науковий керівник – д. геогр. наук, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка Кирильчук Андрій Андрійович.
На підставі результатів відкритого голосування (одноголосно) та прийнятого рішення спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.080 Львівського національного університету імені Івана Франка присуджує Малику Роману Георгійовичу...

Читати »

Захист дисертації Малика Р. Г. за темою: “Ґрунти белігеративного ландшафтного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника”

07.12.2022 | 20:01

8 грудня 2022 року об 11 год відбудеться захист дисертації Малика Романа Георгійовича за темою:
“Ґрунти белігеративного ландшафтного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника”
Адреса:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, авдиторія № 203.
Науковий керівник
Кирильчук Андрій Андрійович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка
Спеціалізована рада ДФ 35.051.080

Читати »

Відбувся науковий семінар кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

07.12.2022 | 20:00

5 грудня 2022 року на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся науковий семінар з нагоди відзначення Всесвітнього дня ґрунту -2022 (Happy World Soil Day “Soils, where food begins”-2022).
Активну участь у роботі наукового семінару взяли: співробітники кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів , а також декан географічного факультету Володимир Біланюк і завідувач кафедри геоекології і фізичної географії Іван Круглов.

Захистімо нашу країну, збережімо наші ґрунти!
Разом до ПЕРЕМОГИ!

Читати »

Захист курсових робіт студентами групи ГРН-41 (освітня програма 103 Науки про Землю (Географія))

06.12.2022 | 11:51

30 листопада 2022 року на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів відбувся захист курсових робіт студентів групи ГРН-41 освітньої програми 103 Науки про Землю (Географія).
Студенти представили результати своїх досліджень у галузі ґрунтознавства і оцінки земель різних регіонів України.
Викладачі кафедри висловили студентам побажання та зауваження, які допоможуть у майбутньому завершити наукове дослідження і підготувати бакалаврські роботи.

Читати »

5 грудня – Всесвітній день ґрунту

02.12.2022 | 13:49

Шановні колеги!
Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка вітає Вас із Всесвітнім днем ґрунту – 5 грудня.
Перемоги та процвітання Україні!
 Захистімо нашу країну, збережімо наші ґрунти! 
 

Читати »

Оголошення

Запрошуємо на навчання у 2022 році у магістратуру за освітньо-професійною програмою “Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель”

Інформаційний буклет