Ґрунтознавство (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Папіш І. Я.ГРН-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ГРН-11сдоцент Бонішко О. С., доцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Мета курсу “Ґрунтознавство” – ознайомлення студентів з причинами і умовами виникнення, характером, механізмами розвитку та формами прояву основних груп ґрунтотворних процесів; оцінка їхньої ролі у формуванні морфології профілю та властивостей різних типів ґрунтів, їхньої еволюції; засвоєння методики польової та лабораторної діагностики ґрунтових процесів та властивостей для діагностики ґрунтів, оцінки їхнього екологічного стану, моніторингу ґрунтових властивостей і стану навколишнього природного середовища.
Основне завдання курсу – формування об’єктивних поглядів на роль і місце ґрунтового покриву у формуванні педосфери та становленні біосфери в цілому, тісних взаємозв’язків у системі ґрунт-рослина-ґрунт. Засвоєння курсу відбувається в чіткій та логічній послідовності:
– аналіз загальної схеми ґрунтоутворення і типів ґрунтотворного процесу;
– оцінка ролі різних видів ґрунтових мікро-, мезо і макропроцесів у становленні ґрунтового профілю;
– ознайомлення з принципами класифікації та особливостями діагностики ґрунтів;
– вивчення властивостей мінеральної та органічної речовини ґрунтів, продуктів їхньої взаємодії;
– вивчення морфології ґрунтів, оцінка фізичних та фізико-хімічних властивостей мінеральної і органічної речовини ґрунту;
– встановлення екологічної ролі складових частин ґрунту у формуванні екологічно стійкого і збалансованого природного середовища;
– ознайомлення з сучасними методами польової та лабораторної діагностики ґрунтів;
– набуття практичних навиків польової діагностики і класифікації ґрунтів за комплексом елементарних ґрунтотворних процесів;
– засвоєння методики біоіндикації для виявлення негативних процесів і кризових явищ у ґрунтах і біосфері.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Базова література:

Допоміжна:

Силабус: Ґрунтознавство. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус