Бонішко Оксана Станіславівна

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 380-32 239-47-49

Електронна пошта: Oksana.Bonishko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • техногенне навантаження на ґрунти;
 • динаміка вмісту важких металів у ґрунтах;
 • ферментативна активність нафтозабруднених ґрунтів;
 • зміни вмісту і складу гумусу та гумусових речовин в забруднених ґрунтах;
 • рівноважні системи в ґрунтах та на межі ґрунт-вода.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Паньків З. П., Кирильчук А. А., Бонішко О. С. Оцінка ґрунтів сільськогосподарських земель Львівської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. 50. 2021. С. 169–177. (IndexCopernicus)
 • Чимерис І., Мілян Х., Бонішко О. Органічна речовина дернових опідзолених оглеєних грунтів Західного Передкарпаття. Збірник матеріалів наукової конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства». Львів. 2021. С. 130–136.
 • Бонішко О.С., Гаськевич В.Г., Кунинець Х. Макроструктура темно-сірих опідзолених грунтів Малевіського пасма Пасмового Побужжя після спалювання рослинності // Грунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення: мат-ли Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження д.с.-г.н., проф. І.М. Гоголєва (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 року) / [відп. ред. проф. Є.Красєха і доц. Біланчин]. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, 2019. – С. 88-97.
 • Бонішко О.С., Паламарчук І. В. Моніторинг грунтів Гощанського плато за кислотно-основною буферністю //Агрохімія і ґрунтознавство. Міжнародний тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до XI з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра»,17-21 вересня 2018, Книга 1. Ґрунтознавство, – Х. : ПП “Стиль-Іздат”, С. 182-183.
 • Бонішко О. Особливості кінетики деградації темно-сірих опідзолених грунтів Львівського Розточчя / О. Бонішко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2017. – Вип. 51. –С. 43-52.
 • Бонішко О.С. Ерозія ґрунтів Свидовецько-Чорногірського природного району Полонинсько-Чорногірської області Українських Карпат (в межах м. Рахова Закарпатської області) / Бонішко О.С., Ухаль О.С. // Геополитика и екогеодинамика регионов. Т. 10. – Вип. 2, 2014. – С. 326-328.
 • Бонішко О. Ерозійні процеси в буроземах Воловецько-Міжгірської верховини Закарпатської області // Ґенеза, географія та екологія грунтів. Зб. наук. праць міжнар. наук.  конф. [«Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного ґрунтознавства»], (Львів, 19-21 вересня 2013р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 235-239.
 • Ґрунт – універсальний адсорбент важких металів [авт. тексту О. Бонішко]. // Кафедра ґрунтознавства і географії грунтів. До 20-річчя заснування / за ред. д.г.н., проф. С.П. Позняка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 107-109.
 • О. Бонішко. Вплив антропогенної діяльності на вміст важких металів у ґрунтах міста Броди / Бонішко О. // Наукові записки Тернопільського нац. педаг. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія географічна. – No2. – 2012. – Вип. 32. – С. 108-112.
 • Бонішко О.С. Лабораторний практикум з курсу „Гідрохімія” : методичні вказівки / Бонішко О.С., Варга Л.М. // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 108с.
 • Bonishko Titrimetric Method for the determination of Osmium(IV) in Chloride Standard Solutions and Sntermetallic Alloys / T. Vrublevska, M. Rydchuk, O. Bonishko, G. Myxalyna // Materials Science. – 2010. Vol. 46, No 3. – P. 108-115.
 • Бонішко О. Спектрофотометричне визначення сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками / Оксана Бонішко, Ольга Добрянська, Мар’яна Полько, Теодозія Врублевська // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хемія і біохемія. Львів-2008. – 2008. – Т. XXІ. – C. 178-191.
 • Бонішко О.С. Спектрофотометричне визначення іонів осмію(IV) в інтерметалідах / О.С. Бонішко, Т.Я. Врублевська, О.З. Звір, О.П. Добрянська // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2008.- Т.44, No2.- С. 82-86.

Біографія

Народилась у 1981 році в м. Новояворівськ Львівської області. У 1999 році закінчила Новояворівський ліцей. У цьому ж році вступила на хімічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. У 2004 р. закінчила навчання на кафедрі аналітичної хімії та отримала диплом за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі аналітичної хімії. Тема дисертації “Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками” (науковий керівник – доцент Т.Я. Врублевська).

З 2004 р. – інженер кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного факультету.

У 2006 році – асистент (на 0,5 ставки), у 2007 році – асистент на повну ставку кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. У 2010 році обрана на посаду доцента кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!