Шкільне ґрунтознавство (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
310професор Кирильчук А. А.ГРО-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
310ГРО-21сдоцент Бонішко О. С., доцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Метою курсу «Шкільне ґрунтознавство» є: розкрити основні теоретичні та практичні питання ґрунтознавства, а також географії ґрунтів: походження ґрунтів, їхні властивості, поширення та шляхи підвищення родючості.
У навчальному курсі ставляться наступні завдання:

 • набуття теоретичних знань про чинники ґрунтотворення, що спричинили до утворення різноманітних ґрунтових одиниць;
 • ознайомлення із суттю ґрунтотворного процесу, фізичними та фізико-хімічними властивостями ґрунту;
 • вивчення таксономічних ґрунтових одиниць та підходів до класифікації ґрунтів;
 • ознайомлення із закономірностями поширення ґрунтів у різних природних зонах Світу та причинами що їх зумовлюють;
 • вивчення морфологічних особливостей будови профілю, фізичних і фізи­ко-хімічних властивостей ґрунтів різних природних зон Світу та України

Рекомендована література

Основна:

Допоміжна:

 1. Андрущенко Г. О. Ґрунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни. 1970. Ч. I. II. 150 с.
 2. Баранник А. В., Позняк С. П. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат: монографія. Кам’янець-Подільский, 2019. 136 с.
 3. Войтків П. С., Позняк С. П. Буроземи пралісів Українських Карпат : монографія Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Л., 2009. 244 c.
 4. Ґрунти Львівської області : колективна монографія / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 424 с.
 5. Іванюк Г. С. Біопродуктивність ґрунтів : навчальний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. 349 с.
 6. Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с
 7. Мазник Л. В., Позняк С.П. Генетико-географічні дослідження ґрунтів за­хідних областей України: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 244с
 8. Наконечний Ю. І., Позняк С. П. Ґрунти заплави ріки Західний Буг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 220 с.
 9. Оленчук Я., Николин А. Ґрунти Львівської області. Львів, 1969. 83с.
 10. Охорона ґрунтів: Підручник / [Шикула М. К., Гнатенко О. Ф., Петренко Л. Р., Капштик М. В.]. Київ, 2004. 398 c.
 11. Папіш І. Я, Позняк С. П., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-геогра­фічне районування Українського Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль, 2016. №2 (випуск 41). С. 31-42.
 12. Підвальна Г. С., Позняк С. П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пас­мового Побужжя: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 192 с.
 13. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.
 14. Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву: Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 500 с.
 15. Позняк С. П., Папіш І. Я, Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-географічне районування широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України. Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль. 2019. № 1 (випуск 46). С. 26-39.
 16. Почвы Украины и повышение их плодородия / Под ред. Н. И. Полупана. Київ, 1988. 296 с.
 17. Телегуз О. Г., Кіт М. Г. Техногенні ґрунти трас магістральних трубопроводів: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 184 с.

Інформаційні ресурси: