Хімія сфер Землі (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Бонішко О. С.ГРФ-11с, ГрФУ-11с, ГрФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРФ-11сдоцент Іванюк Г. С.
ГрФУ-11сдоцент Бонішко О. С.
ГрФЕ-11сдоцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Мета дисципліни: отримати та закріпити знання про походження елементів, їх будову, властивості та внутрішні та зовнішні чинники міграції елементів, основні класисполук; властивості істинних, колоїдних розчинів, розкрити питання хімічної кінетики та рівноваги в розчинах; вивчити основні хімічні процеси в атмосфері, літосфері , гідросфері, оцінити екологічний стан вод, грунтів та повітря; вміти проводити аналітичні операції при дослідженні аналіту на вміст компонентів (фільтрування, осадження, висушування, зважування, титрування, фотометрування)

Для досягнення поставленої мети виділяються такі завдання курсу:

 • поглибити базові шкільні знання студентів з теми найважливіші класи хімічних сполук, основну увагу приділити кислотам, солям та комплексним сполукам;
 • навчити студентів розрізняти елементи за властивостями, електронною будовою на основі періодичної системи Д. І. Мендєлєєва;
 • ознайомити студентів з різновидністю розчинів, їх властивостями та застосуванням, звернути увагу на властивості дисперсних систем, розчинів електролітів та неелектролітів;
 • розкрити питання закономірностей хімічних реакцій (швидкість реакції, рівновага реакції, тепловий ефект реакції, енергія Гібса, ентальпія);
 • основні принципи хімії навколишнього середовища і їх дії в локальних та глобальних масштабах;
 • вивчення хімічного складу гідросфери, літосфери, атмосфери, їх зміни в процесі еволюції, їх сучасну структуру, фактори формування складу вод атмосфери, поверхневих, підземних та океанічних вод.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • хімічний склад гідросфери, літосфери, атмосфери;
 • походження та міграцію хімічних елементів у різних шарах атмосфери, гідросфери та літосфері;
 • термодинамічні закони хімії та можливість утворення, осадження речовин, зміни їх агрегатного стану;
 • види хімічних реакцій та умови встановлення хімічної рівноваги між сполуками;
 • фізико-хімічні процеси в атмосферному, водному, ґрунтовому середовищах та їх екологічну роль;;
 • основні принципи експресного аналізу води та ґрунту;
 • якісні аналітичні реакції на аніони та катіони;

вміти:

 • складати схему процесів перетворення кисню, вуглекислого газу та нітрогену, фосфору в навколишньому середовищі;
 • визначати можливість перебігу реакції обміну між електролітами в розчинах;
 • складати схеми електролітичної дисоціації основ, кислот, солей;
 • урівнювати окисно-відновні реакції;
 • розв’язувати задачі на розчини;
 • записувати рівняння ядерних реакцій, гідролізу, електролізу;
 • вміти визначати кислотність середовища розчинів за індикаторами та величиною рН;
 • вміти застосовувати хімічні знання для поліпшення екологічної ситуації навколишнього середовища та проведення екологічного моніторингу;
 • використовувати знання методів екологічних досліджень на практиці;
 • оцінити роль біохімічних процесів в гідросфері.

Softskills:

 • доносити свою думку,
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під виконання лабораторної роботи;

– позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати процесом системно;

Програмні результати навчання за ОПП Географія, ОПП Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток, ОПП Економічна і соціальна географія (2022):

ПРН 3. Знати, розуміти і використовувати на практиці базові поняття з географії, суміжних та світоглядних наук.

ПРН 4. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних та суспільних процесів формування і розвитку геосфер.

ПРН 7. Аналізувати склад і будову природних систем на різних просторово-часових рівнях.

ПРН 14. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

Документ про атестацію електронного курсу Хімія сфер Землі

Рекомендована література

Основна

Базова

 • Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000. – 400 с.
 • Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії. – Львів: ВЦ Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 348 с.
 • Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –300
 • Андруз Дж. Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. Введение в химию окружающей среды. Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 271 с.
 • Білоніжка Петро. Геохімія біосфери = Geochemistry of the biosphere : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 182 с..
 • Гамкало З.Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.–195 с.
 • Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів вищ. навч. Закладів. – Київ; Ірпінь: ВТФ”Перун”, 1998. – 480с.
 • Глосарій термінів з хімії. Укладачі Й. Опейда, О.Швайка — Донецьк, 2008. – 738с.
 • Гриб О.М., Бєлов В.В., Отченаш Н.Д. Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів: Конспект лекцій. Одеса: ОДЕКУ, 2015. –121 с.

 Інформаційні ресурси: