Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Іванюк Г. С.ГРФ-11с, ГрФУ-11с, ГрФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРФ-11сдоцент Іванюк Г. С., доцент Наконечний Ю. І.
ГрФУ-11сдоцент Бонішко О. С.
ГрФЕ-11сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою курсу «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» є розкрити основні теоретичні та практичні питання ґрунтознавства, а також географії ґрунтів: походження ґрунтів, їхні властивості, поширення та шляхи підвищення родючості; формування таких компетентностей:

Загальні компетентності:

 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 • здатність застосовувати знання й уміння в практичних ситуаціях;
 • знання та розуміння предметної області географії;
 • здатність до збереження природного довкілля та забезпечення сталого розвитку суспільства;
 • вміння виявляти та  вирішувати проблеми;
 • здатність здійснювати пошук нової інформації;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Спеціальні компетентності:

 • уміння застосовувати знання та розуміння процесів ґрунтотворення для розв’язання виробничих задач;
 • навички оцінювання, інтерпретації й синтезу інформації в екологічних галузях;
 • здатність узагальнювати матеріали польових та лабораторних спостережень, поєднувати їх із теорією та практикою;
 • здатність оцінювати рівень родючості ґрунтів;
 • навички польових досліджень;
 • здатність до самостійного наукового пошуку шляхів окультурювання ґрунтів і раціонального землекористування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення впливу чинників ґрунтотворення на формування ґрунтів;
 • вивчення складу і властивостей мінеральної та органічної частини ґрунту;
 • характеристика основних типів ґрунтів і закономірностей їхнього географічного поширення на Землі;
 • ознайомлення студентів із класифікаційно-діагностичними ознаками і параметрами ґрунтів відповідно до міжнародної та вітчизняної класифікацій;
 • вивчення фундаментальних питань екологічної ролі ґрунту в біосфері; раціонального використання та охорони ґрунтів;
 • набуття студентами практичних навиків щодо проведення аналітичних досліджень хімічних і фізичних властивостей ґрунтів; ознайомлення з морфологічними ознаками ґрунту; характеристика ґрунтових монолітів.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:

 •  склад і властивості мінеральної та органічної частин ґрунту;
 •  фізичні, фізико-хімічні властивості ґрунтів; режими ґрунтів (повітряний, газовий, тепловий, поживний);
 •  властивості основних типів ґрунтів
 •  закономірності географічного поширення ґрунтів на Землі;

вміти:

 • пояснити ґенезу ґрунтів;
 • проводити лабораторно-аналітичні дослідження властивостей ґрунтів;
 • характеризувати морфологічні властивості ґрунту;
 • за властивостями ґрунтів оцінити рівень їхньої родючості;
 •  діагностувати та класифікувати ґрунти.

Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): когнітивна гнучкість, професійна самопрезентація, критичне мислення, уміння працювати в колективі.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Базова:

 • Ґрунтознавство: Підручник / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка. К.: Вища освіта, 2005. 703 с.
 • Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. Чернівці: Книги ХХІ, 2004. 400 с.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.

Допоміжна:

 • Андрущенко Г.О. Грунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни: Вільна Україна. 1970. Ч. I. II.
 • Баранник А.В., Позняк С.П. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат: монографія. Кам’янець-Подільский : Друкарня Рута, 2019. 136 с.
 • Войтків П.С., Позняк С.П. Буроземи пралісів Українських Карпат: монографія Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Л., 2009. 244 c.
 • Іванюк Г. С. Біопродуктивність ґрунтів : навчальний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. 349 с.
 • Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с
 • Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. М.: ГЕОС, 2005.
 • Мазник Л.В., Позняк С. П. Генетико-географічні дослідження ґрунтів західних областей України: монографія. Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2014. 244 c.
 • Наконечний Ю.І., Позняк С.П. Ґрунти заплави ріки Західний Буг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 220 с.
 • Оленчук Я., Николин А. Грунти Львівської області. Львів: Каменяр, 1969. 83с.
 • Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химиигумуса. М.: Изд-во МГУ. 1981. 272 с
 • Охорона ґрунтів: Підручник / [Шикула М.К., Гнатенко О.Ф.,  Петренко Л.Р., Капштик М.В.] 2-ге вид., випр. К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. 398 c.
 • Папіш І. Я, Позняк С. П., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-географічне районування Українського Полісся // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. №2 (випуск 41). С. 31 – 42.
 • Підвальна Г.С., Позняк С.П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 192 с.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 500 с.
 • Позняк С.П., Папіш І.Я, Іванюк Г.С., Ямелинець Т.С. Ґрунтово-географічне району­вання широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. № 1 (випуск 46). С. 26 – 39.
 • Полевой определитель почв / Под ред. Н.И. Полупана и др. К.: Урожай, 1981. 320 с.
 • Пономарëва В.В., Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование. Л.: Наука, 1980. 222 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия / Под ред. Н.И. Полупана. К.: „Урожай”, 1988. 296 с.
 • Телегуз О. Г., Кіт М. Г. Техногенні ґрунти трас магістральних трубопроводів: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 184 с.

 Інформаційні ресурси: