Мікробіологія 181 1 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Бонішко О. С.ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГрХТ-11сдоцент Бонішко О. С., доцент Бонішко О. С.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Мікробіологія»: створює необхідну наукову базу для вивчення технологічних дисциплін, висвітлює мікробіологічні методи, які використовуються у ряді виробництв харчових продуктів, а також методи мікробіологічного контролю. Розглядається суть наукових підходів про прояви життєдіяльності мікроорганізмів в наступних випадках:

 • коли життєдіяльність мікроорганізмів і зміни, що викликаються ними в харчових продуктах лежать в основі всього технологічного процесу або його окремого елемента (виробництво кисломолочних продуктів, кисловершкового масла, сирів, деяких видів сирокопчених ковбас);
 • коли життєдіяльність окремих, технічно шкідливих мікроорганізмів, є причиною псування і розкладання м’яса і м’ясних продуктів, молока і молочних продуктіві цим завдають великих втрат виробництву;
 • коли мікроорганізми є збудниками зооантропонозів, шлунково-кишкових захворювань і харчових отруєнь, що викликаються використанням недоброякісних харчових продуктів, обсіяних патогенними мікроорганізмами.

Мікробіологічний контроль на виробництві розглядається як один із найефективніших засобів для оцінки санітарного стану виробництва, попередження порушень виробничого і санітарного режимів, а також виявлення санітарно-небезпечного моменту виробничого процесу і попередження можливого збитку.

Метою викладання навчальної дисципліни Мікробіологія” є набуття студентами теоретичних знань з основ мікробіології; визначення морфологічних, фізіологічних і культуральних ознак мікроорганізмів; вивчення біохімічних процесів, зумовлених їх життєдіяльністю; визначення ролі мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі та зміні якостей харчових продуктів при зберіганні під дією мікроорганізмів.

Завданням курсу“Мікробіологія” є забезпечення вивчення студентами основних понять з мікробіології харчових продуктів та основних методів запобігання псуванню харчової сировини.

Знання, отримані в ході вивчення мікробіології, формують розуміння закономірностей життєдіяльності мікроорганізмів. В подальшій практичній діяльності ці знання дозволять використовувати корисні властивості мікроорганізмів, при цьому запобігаючи негативним наслідкам дії деяких із них.

Після завершення курсу студент буде:

знати:

– про основні групи мікроорганізмів та їх біохімічної діяльність;

– про морфологічні, фізіологічні ознаки мікроорганізмів, поширення їх у природі;

– мікрофлору продуктової сировини та визначення можливості забруднення харчових продуктів патогенними мікроорганізмами та шляхи їх потрапляння;

– характеристику основних технологічних процесів із використанням мікроорганізмів для виготовлення харчових продуктів та попередження харчових інфекцій та отруєнь;

–  значення  мікробіологічних  процесів  при виробництві, переробці та зберіганні харчових продуктів;

–  впливу різних факторів навколишнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів;

–  основних представників патогенних мікроорганізмів і основи профілактики харчових захворювань;

–  особливостей мікрофлори основних груп харчових продуктів;

–  документів державного регулювання в галузі використання мікробіології в практиці виробництва та зберігання харчових продуктів

вміти:

обґрунтовувати умови та дії з метою стимулювання бажаних мікробіологічних процесів і гальмування шкідливих;

–  – використовувати набутті знання про основні групи мікроорганізмів та їх біохімічну діяльність в практичній діяльності;

–  обґрунтовувати застосовування заходів профілактики харчових отруєнь та інфекцій;

–  використовувати державні норми регулювання в практиці виробництва та зберігання харчових продуктів у своїй професійній діяльності;

– застосовувати набуті знання про основні принципи чинників навколишнього середовища для регулювання життєдіяльності мікроорганізмів;

– застосовувати методики оцінки якості сировини та готової продукції за мікробіологічними показниками для основних груп продукції. Давати оцінку аналізованої проби відповідно до вимог технологічного режиму, або державного стандарту;

– володіти методами визначення конкретних мікроорганізмів у сировині та продукції;

– застосовувати одержані знання в майбутній професійній діяльності

 

Рекомендована література

Основна література:

 • Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.
 • Клевакин В.М. Микробиология пищевых продуктов. Л.: Медицина, 1986.
 • Клос Є.С., Ковальчук Л.О., Жолинська Г.М., Максимець О.Б., Фарбей Г.А. Хімія і основи технології виробництва продуктів харчування. Навч.- метод. посібник. Л., ЛДУ, 1998.
 • Рудавська Г.Б. Леріна І.В., Демкевич Л.І. Мікробіологія: Підручник. – К.:КНТЕУ.2001.-324с.
 • Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

Допоміжна

 • Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 19. – Ст. 98.
 • Методичні рекомендації щодо забезпечення якості та безпеки товарів і по­слуг підприємств ресторанного господарства // Наказ Міністерства Економі­ки України від 22 липня 2008 року № 295.
 • Про затвердження методичних рекомендацій по застосуванню тест-систем Но-ваСтрік // Наказ Міністерство Охорони Здоров’я України 20 вересня 2004 № 465.
 • Ветеринарна мікробіологія та імунологія /А.В. Демченко, В.О. Бортнічук, В.Г. Скибіцький, В.М. Апатенко. – К.: Урожай, 1996. – 368 с.
 • Харченко С.М. Мікробіологія: – Київ: Сільгоспосвіта, 1994. – 348 с.