Агрохімія і паспортизація земель (103 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824доцент Бонішко О. С.ГРН-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ГРН-41сдоцент Бонішко О. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з створенням оптимальних умов живлення рослин для підвищення продуктивності сільськогоспо-
дарських культур і родючості ґрунту за основними показниками ґрунту, внесенням мінеральних добрив, вапнуванням і гіпсуванням, а також формуванням паспортів полів.
Завдання курсу:
• навчитися використовувати аналітичні методи для визначення агрохімічних показників та ступеня забрудненості ґрунтів;
• визначати норми доз добрив для ґрунтів під певні сільськогосподарські культури і ефективно, раціонально використовувати їх для відтворення родючості ґрунтів;
• визначення показників якісного стану ґрунту, їх зміни внаслідок господарської діяльності, а також умов для раціонального використання мінеральних, органічних добрив у господарствах всіх форм власності, збереження від забруднення та відтворення родючості ґрунтів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарсь­кого призначення : керівний нормативний документ / За ред. Яцука І. П., Балюка С. А. – 2ге вид., допов. Київ, 2019. 108 с.
 • Кирильчук А. А., Бонішко О. С. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 354 с. . (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Kyryl-chuk-A.A.-KHimiia-hruntiv.pdf ).

 Базова 

 • Господаренко Г. М. Агрохімія: підручник. К.: Аграрна освіта, 2013. 406 с.
 • Господаренко Г.М. Система застосування добрив: Навч. посібник / К.: ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2015. 332 с.
 • Городній М.М. Агрохімія. К.: Арістей, 2008. 933 с.
 • Городній М.М.,  Лісовал  А.П. ,  Бикін  А.В.   та  ін. Агрохімічний  аналіз /  За  ред. М. М. Городнього.  К.:  Арістей, 2005.
 • Агрохімічний аналіз ґрунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрохімічної хімії: Навч. посібник. / Карасюк І.М., Геркіял О.М., Недвига М.В., та ін., за ред. І.М. Карасюка. Київ: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2001. 192 с.
 • Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель /За ред. В. П. Патики і О. Г. Тараріки. К.: Фітосоціоцентр, 2002.
 • Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина. Фатєєв А.І. Институт почвоведения, 2012. 146с.
 • Шевчук М. Й. Веремеєнко С. І. Агрохімія. Ч.1. Теоретичні основи формування врожаю.
 • До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми. За ред. О. В. Харченка. Університетська книга, 2016. 31 с.
 • Оцінка методичних підходів щодо екологічного обґрунтування застосування добрив під сільськогосподарські культури. За ред. О. В. Харченка. Університетська книга, 2016. 48 с.
 • Євпак І.В. Основи агрономії. Розділ агрохімія. Навчальний посібник. Київ, 2007. 204 с.
 • Доповнення до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні 2017. Юнівест, 2017. 600 с.
 • Земельний Кодекс України // Серія “Закони України” (станом на 15 листопада 2001 року). Харків: Одісей, 2001. 105 с

Інформаційні ресурси

Силабус: Агрохімія і паспортизація земель. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус