Охорона ґрунтів та рекультивація земель (103 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824професор Гаськевич В. Г.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ГРН-41спрофесор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Мета курсу: вивчення однієї з найважливіших складових ґрунтознавства як науки–охорони ґрунтів, а також впливу на них антропогенної діяльності яка призводить до деградаційних процесів в ґрунтах, що і відповідно до погіршення властивостей, втрати їхньої родючості та біосферного значення; Студенти знайомляться з причинами виникнення деградацій і їхніх негативних впливів, географією деградації ґрунтів, оцінкою рівнів прояву деградаційних процесів, а також із заходами охорони і збереження ґрунтів.

Завдання курсу:

 • Ознайомити студентів із проблемами деградації та охорони ґрунтів;
 • ознайомлення з законодавчо-правовою базою охорони ґрунтів;
 • вивчення наукового трактування поняття “деградація ґрунтів”;
 • вивчення причин, що зумовлюють деградацію ґрунтів;
 • вивчення класифікаційних рівнів деградації ґрунтів
 • ознайомлення з діагностикою і оцінкою рівнів деградації ґрунтів;
 • ознайомлення з наслідками деградації ґрунтів;
 • визначення шляхів мінімізації деградаційних процесів та заходів охорони і збереження ґрунтів.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • законодавче підґрунтя, що регламентує охорону ґрунтів;
 • основні поняття і терміни, пов’язані з охороною ґрунтів (“деградація ґрунтів”, “рекультивація земель” тощо);
 • причини деградації ґрунтів, ступінь необхідності їхньої охорони чи консервації;
 • економічні й екологічні наслідки прояву деградаційних процесів;
 • наслідки техногенного порушення земель;
 • типи та види основних деградаційних процесів;
 • нормативно-діагностичну базу оцінки рівнів деградації ґрунтів;
 • географію прояву і стан деградаційних процесів в Україні і Львівській області зокрема;
 • заходи охорони ґрунтів, мінімізації деградаційних процесів, шляхи їхнього практичного впровадження;
 • заходи охорони ґрунтів і можливості їхнього господарського використання
 • роль і значення ґрунтів у біосфері.

вміти:

 • самостійно встановлювати причини деградації ґрунтів, ступінь необхідності їхньої охорони чи консервації;
 • володіти понятійно-термінологічним мінімумом спецкурсу “Охорона ґрунтів ”;
 • застосовувати на практиці законодавчу і правову базу охорони ґрунтів визначати фактори, які викликають деградацію ґрунтів і спричиняють погіршення екологічної ситуації;
 • аналізувати причини деградації ґрунтів і прогнозувати екологічні й економічні наслідки;
 • визначати типи і види деградації ґрунтів;
 • обґрунтовувати необхідність проведення ефекти­в­них заходів зі збереження і охорони ґрунтів;
 • впроваджувати заходи охорони ґрунтів у життя;
 • визначати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, пропонувати заходи охорони і збереження ґрунтів ;
 • проводити заходи охорони і раціонального використання рекультивованих земель;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Програмні результати навчання:

 • ПРН20. Визначати причини, типи і види деградації ґрунтів, застосовувати систему захисту їх від ерозії, інших деградаційних процесів та необхідність їхньої охорони, рекультивації.
 • ПРН21. Розробляти заходи збалансованого використання ґрунтового покриву та збалансованого землекористування, охорони земельних ресурсів на основі їх моніторингу; програми комплексних ґрунтово-географічних досліджень земель різної власності.
 • ПРН24. Уміння пояснити особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та характеризувати земельні ресурси світу.
 • ПРН25.Уміння аналізувати економічні і екологічні наслідки прояву деградаційних процесів.
 • ПРН26. Оцінювати характер антропогенного впливу на властивості ґрунтів та визначати заходи їх ремедіації.

Рекомендована література

Базова

 • Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. – Харків.: Вид-во ін-ту ґрунто­знавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського, 1998. – 88с.
 • Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик.–2-ге вид., випр. –К.: Т-во Знання”, КОО, 2004.–398 с.
 • Сохнич А. Моніторинг земель: Підручник / А. Сохнич, М. Богіра, В. Горлачук, Д. Солярчук, І. Песчанська / За ред. д.е.н. Сохнич А.Я.–Львів:, 2008.–264 с.
 • Єрмоленко В.М. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Єрмоленко, В.І. Курило, Т.С. Кичилюк / За заг. ред. В.І. Курила.–К.: Магістр–ХХІ ст., 2007.–248 с.
 • Агроэкологическаяоценка земель Украины и размещениесельскохозяйственных культур / За ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.
 • Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.
 • Гаськевич В.Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00 05 “Біогеографія та географія ґрунтів”.Львів, 2010.–38 с.
 • Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушенні мінеральні ґрунти Малого Полісся.–Львів.: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.–256 с.
 • Деградация и охрана почв / Под общей ред. акад. РАН Г.В. Добровольского.–М.: Изд–во МГУ, 2002.–654 с.
 • Добряк Д.С., Канаш О.П., Розумний І.А. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогоспо­дарських земель. Наукова монографія. – К.: Ін-ут землеустрою УААН, 2001. – 309 с.
 • Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. Вісн.–2003.–№ 29.–С. 1431.
 • Зайдельман Ф.Р., Шваров А.П. Пирогенная и гидрогенная деградация торфяных почв, их агроекология, песчаные культуры земледелия, рекультивация.–М.: Изд–во МГУ, 2002.–168 с.
 • Земельний кодекс України.–Л.: НВФ “Українські технології”, 2001.-80 с.
 • Земельні ресурси України. / За ред. В.В. Медведєва. – К.: Аграрна наука.–1998.–148 с.
 • Крупеников И.А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения..–Кишинэу, 2008.–288 с.
 • Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.
 • Медведєв В.В., Лактіонова Т.М., Греков Л.Д. Типоло­гія і оцінка небезпечних явищ у грунтовому покриві України // Ґрунтознавство.–2004.–Т.5.–№3-4.–С.13-23.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву.–Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 • Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть I. Мелиорация деградированных земель / Под ред. С.В. Андриеша.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2005.–232 с.
 • Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть II. Повышение плодородия почв / Под ред. С.В. Андриеша. –Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2005.–148 с.
 • Пшевлоцький М.І., Гаськевич В.Г. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна транс­формація.–Львів.: ЛНУ ім. І. Франка, 2002.–180 с.
 • Сохнич А.Я. Моніторинг земель: технологічні засади /Сохнич А.Я.,Горлачук В.В., Смірнов Є.І, Сохнич О.А. / За ред. доктора економічних наук А.Я. Сохнича. Львів: НВФ “Українські технології”, 2005.-116 с.

Додаткова

 • Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация / Отв. ред. Д.Д. Ноур.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2001.–428 с.
 • Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха. – М.: Колос, 1994. – 528 с.
 • Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.
 • Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація ґрунтів Малого Полісся: географія, причини, наслідки, шляхи подолання // Наукові записки ВДПУ ім.. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.–Вінниця, 2006.–Вип. 12.–С. 9-18.
 • Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2006. Випуск 33.–С. 62-69.
 • Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: грунтово–екологічні і соціально–економічні аспекти // Вісник Львівського універси­тету. Серія географічна. 2008. Випуск 35.–С. 49-57.
 • Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України.–Львів, 2005.–420 с.
 • Моніторинг земель кризового стану.–Львів: ЛДАУ, 1996.–40 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием /Под ред. Б.С. Носко, В.В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я. Чесняка.–Київ, 1988.–176 с.
 • Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. –К.: Урожай, 1992. –248 с.
 • Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. – 252с.
 • Толчельников Ю.С. Эрозия и дефляція почв. Способы борьби с ними. М.: Агропромиздат, 1990.–158 с.
 • Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник.–Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002.–184 с.
 • Шикула М.К., Антонець С.С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні.–К.: Оранта, 2000.–390 с.
 • Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б.С. Носка. – К.: Аграрна наука. – 1999. – 110 с.

Інформаційні ресурси

Статті в наукових журналах: